Odpowiedzialność współwłaścicieli z tytułu nakładów wymaga by nakłady te zostały dokonane zgodnie z zasadami zarządu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4975
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odpowiedzialność współwłaścicieli z tytułu nakładów wymaga by nakłady te zostały dokonane zgodnie z zasadami zarządu

#1 Post autor: piotrusb » 10-03-2020, 14:02

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku w Giżycku z dnia 2 lutego 20202 r., sygn. akt I C 560/19.
...roszczenie przeciwko współwłaścicielowi rzeczy o zwrot poniesionych wydatków materializuje się dopiero z chwilą poniesienia owych wydatków, a nie z chwilą podjęcia planu poniesienia takich wydatków w przyszłości. „Poniesienie wydatków lub pokrycie ciężarów związanych z rzeczą wspólną przez jednego ze współwłaścicieli w stopniu przekraczającym jego udział we współwłasności powoduje powstanie obowiązku stosownej partycypacji u pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną, choćby z początku pokrył je jeden ze współwłaścicieli (zwłaszcza zarządca). Zatem współwłaścicielowi ponoszącemu koszty służy roszczenie o zapłatę (o refundację) w stosunku do pozostałych. Dodajmy, że wydatki ponoszone w sprawach zwykłego zarządu muszą być pokryte nawet przez stanowiących mniejszość współwłaścicieli sprzeciwiających się dokonaniu czynności. Artykuł 207 KC stanowi całkowitą i samodzielną podstawę dochodzenia wynikających z niego roszczeń, bez potrzeby posiłkowania się dodatkowym uregulowaniem wynikającym np. z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Do powstania odpowiedzialności z tytułu poniesionych nakładów wystarczające jest zatem, aby te nakłady zostały dokonane zgodnie z zasadami zarządu rzeczą wspólną” [tak: np. E. G., P. M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 9, W. 2019, L./El]. Skoro zatem powodowie nie ponieśli jeszcze żadnych wydatków, to żądanie ich zwrotu od pozwanych jest przedwczesne. (...)

...podstawą odpowiedzialności współwłaścicieli rzeczy z tytułu poniesionych nakładów jest to, by nakłady te zostały dokonane zgodnie z zasadami zarządu rzeczą wspólną. Zasady zarządu rzeczą wspólną określają przepisy art. 199 – 205 kc. W realiach niniejszej sprawy zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 199 kc, co wynika wprost z zakresu planowanej inwestycji. Przed wytoczeniem niniejszego powództwa jednak powodowie nie poczynili (a w każdym razie nie wykazali w toku procesu, by takie działania podjęli) żadnych kroków w celu uzyskania zgody pozwanych na realizację planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Trudno bowiem za takie kroki uznać żądanie wyrażenia zgody w formie podpisania pisma, bez wcześniejszego przedstawienia pozwanym szczegółowego zakresu planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem ekonomicznym i technicznym, przedstawienia uzyskanych ofert, umożliwienia uzyskania własnej wiedzy w omawianej materii łącznie z uzyskaniem ewentualnych alternatywnych ofert, podjęcia dyskusji etc. Co istotne „Zgoda na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd może być udzielona przed jej dokonaniem lub najpóźniej w chwili jej dokonania. Nie może być udzielona ex post. Trafnie zwraca się uwagę, że wykładnia językowa art. 199 KC, w którym mowa jest o "czynności zamierzonej", sprzeciwia się dopuszczalności potwierdzenia czynności dokonanej bez uprzedniej zgody (zob. post. SO w Gdańsku z 29.4.2011 r., III Ca 1677/10). Niezależnie zresztą od tego powodowie zaniechali wykorzystania procedury określonej we wspomnianym wyżej art. 199 kc. „W razie sporu między współwłaścicielami bądź w razie jakiejkolwiek innej przyczyny skutkującej brakiem zgody wszystkich współwłaścicieli o dokonaniu czynności przekraczającej zwykły zarząd może rozstrzygnąć sąd. Postępowanie jest wszczynane na wniosek współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Orzeczenie sądu, uwzględniające wniosek, zastępuje brakującą zgodę i stanowi "zezwolenie" na dokonanie wskazanej czynności zarządu. Rozstrzygnięcie nie zastępuje więc samej czynności zarządu, a jedynie stanowi upoważnienie do jej dokonania. W judykaturze przyjmuje się, że w treści postanowienia sąd wskazuje konkretne działanie, do którego daje tytuł, a ponadto określa jego faktyczne i prawne ramy (por. uchw. SN z 3.4.1986 r., III CZP 5/86). Warto też wspomnieć, że postępowanie z art. 199 kc toczy się w trybie nieprocesowym, a powodowie nie inicjowali takiego postępowania przed wytoczeniem niniejszego procesu.

Po trzecie, dopuszczając nawet możliwość badania zasadności czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną w ramach niniejszego procesu (co jest kwestią co najmniej kontrowersyjną by nie rzec niedopuszczalną), wskazać trzeba, że w toku postępowania powodowie nie wykazali w żaden sposób konieczności zamiany dotychczasowego sposobu pozbywania się ścieków na system oczyszczalni przydomowej. Wbrew bowiem wywodom powodów dotychczas istniejący zbiornik na nieczystości płynne może spełniać swoją rolę, o ile współwłaściciele zaczną regularnie opróżniać ów zbiornik i dokonają elementarnych napraw, co jest zdecydowanie tańsze i szybsze, a co jednoznacznie potwierdził biegły. Oczywistym przy tym jest, że prostszym, łatwiejszym, perspektywicznie tańszym i bardziej ekologicznym sposobem utylizacji ścieków jest system oczyszczalni, ale przed podjęciem decyzji o budowie takiej oczyszczalni przez strony lub wyrażeniem zgody przez Sąd w trybie art. 199 kc konieczne jest rozważenie wszystkich aspektów, określonych choćby w opinii biegłego. Biegły bowiem w sposób dość obrazowy wskazał i na potrzebę wykonania projektu oczyszczalni, który to projekt określi choćby możliwość oraz sposób zagospodarowania oczyszczonych ścieków na terenie nieruchomości wspólnej (vide niewielka powierzchnia tej nieruchomości i ewentualna konieczność posiłkowania się terenem pozostającym w gestii Nadleśnictwa), i na konieczność przeanalizowania różnych rozwiązań stosowanych w takich oczyszczalniach, i na możliwość zebrania konkurencyjnych ofert, i na konieczność rozwiązania problemu likwidacji istniejącego zbiornika w ramach budowy oczyszczalni, i na szereg innych, istotnych zagadnień. W ramach niniejszego procesu strona powodowa pozostała całkowicie bierną i nie podjęła nawet próby wyjaśnienia powyższych aspektów i wykazania tym samym zasadności swoich twierdzeń, poprzestając na lansowaniu tezy o konieczności budowy oczyszczalni i to wyłącznie wedle jedynej posiadanej oferty.

Sumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że strona powodowa ani nie wykazała posiadania zgody pozwanych na budowę oczyszczalni ścieków, ani nie wykazała konieczności takiej budowy, ani nie wykazała zasadności takiego rozwiązania kwestii nieczystości płynnych na spornej nieruchomości, ani nie wykazała wysokości kosztów takiej inwestycji, ani wreszcie nie wykazała, by poniosła jakiekolwiek wydatki związane z planami realizacji inwestycji. W takiej zaś sytuacji powództwo należało oddalić.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-05_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”