Wyższy koszt wywozu śmieci od lokali użytkowych

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5078
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wyższy koszt wywozu śmieci od lokali użytkowych

#1 Post autor: piotrusb » 14-02-2020, 10:35

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2019 r., sygn. akt I ACa 796/18
Przez wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej należy rozumieć koszty zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy. Chodzi więc o wszelkie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym ponoszone na utrzymanie porządku i czystości. Nie ulega zatem wątpliwości, że sam wywóz śmieci z nieruchomości wspólnej jest nierozerwalnie związany z utrzymaniem tej nieruchomości. Nie może mieć przy tym znaczenia źródło pochodzenia śmieci. Jest oczywiste, że w przeważającej mierze gromadzone wspólnie odpady pochodzą od właścicieli poszczególnych lokali. Tym niemniej ich gromadzenie, celem wywozu, jest wspólnym zadaniem wspólnoty, skoro to wspólnota (a nie właściciele poszczególnych lokali) zawiera w tym zakresie umowę z podmiotem zewnętrznym, jak też jest to zadanie realizowane w interesie całej wspólnoty.

Art. 12 ust.2 ustawy wprowadza regułę, że właściciele ponoszą wydatki, o których mowa, w stosunku do wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Odstępstwo od tej zasady wprowadza ust.3 art. 12 stanowiąc, że uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Zważyć zatem należy, że zwiększenie obciążeń właściciela lokalu użytkowego musi dotyczyć konkretnego lokalu, skoro jego przesłanką jest sposób korzystania z lokalu, który zwiększa koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Niedopuszczalne zatem jest powzięcie uchwały, która jednolicie, w sposób globalny i abstrakcyjny, zwiększa obciążenia właścicieli wszystkich lokali użytkowych zlokalizowanych w danym budynku, bez uwzględnienia wzrostu kosztów generowanych przez korzystanie z poszczególnych lokali.

Zwiększenie obciążeń właściciela lokalu musi być, w świetle treści art. 12 ust.3 ustawy, uzasadnione. Tym samym musi być proporcjonalne do wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, który wynika ze sposobu korzystania z takiego lokalu. Uchwała właścicieli lokali nie może się więc w tym zakresie opierać na arbitralnych przesłankach, lecz powinna bazować na rzeczywistych dodatkowych kosztach generowanych przez korzystanie z lokalu użytkowego. Trafnie wskazuje apelująca, iż nie da się precyzyjnie wyliczyć ilości śmiecie produkowanych przez dany lokal użytkowy. Tym niemniej przyjęte kryteria zwiększające obciążenie właściciela danego lokalu muszą być weryfikowalne w tym znaczeniu, iż nie mogą być arbitralne i nie znajdujące pokrycia w zwiększonych wydatkach wynikających z działalności danego lokalu. Podkreślenia bowiem wymaga, że przesłanką zwiększenia obciążeń właściciela lokalu użytkowego może być jedynie wzrost kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wynikły ze sposobu korzystania z takiego lokal

W konsekwencji, przesłanką zwiększenia obciążeń nie mogą być okoliczności związane z użytkowym wykorzystaniem lokalu, które nie znajdują odzwierciedlenia we wzroście kosztów utrzymania tej nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że sporna uchwała, w sposób ogólny, abstrakcyjny i arbitralny, przewiduje zwiększenie obciążeń z tytułu wywozu śmieci właścicieli wszystkich lokali użytkowych, bez związku z charakterem prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w takiej sytuacji – bez związku z tym, czy wykorzystanie poszczególnych lokali użytkowych rzeczywiście wpływa na zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Przyjęte w uchwale kryteria nie są zatem weryfikowalne, przy tym nie tylko z uwagi na wpływ poszczególnych lokali na generowane koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, lecz także co do samego zwiększenia przyjętych obciążeń właścicieli tych lokali.

W tym stanie rzeczy w pełni należy podzielić pogląd, iż sporna uchwała jest sprzeczna z prawem, co uzasadniało – w świetle treści art. 25 ustawy o własności lokali – jej uchylenie.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-29_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”