Niezawiadomienie właściciela o zebraniu nie ma znaczenia dla ustalenia początku biegu terminu do zaskarżenia uchwały

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5235
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Niezawiadomienie właściciela o zebraniu nie ma znaczenia dla ustalenia początku biegu terminu do zaskarżenia uchwały

#1 Post autor: piotrusb » 13-01-2020, 15:22

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 14 czerwca 2019 r., sygn. akt I C 836/18.
Każdy właściciel lokalu - zarówno ten, który nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą (na zebraniu lub w trybie indywidualnego zbierania głosów), jak i ten, który brał udział w głosowaniu, w tym właściciel, który głosował za uchwałą - może zaskarżyć ją do sądu z powodu niezgodności z przepisami prawa lub z umową dotyczącą zarządu nieruchomością wspólną, albo jeśli narusza zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy.
Podstawą zaskarżenia uchwały może być także naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, a przez to naruszenie istotnych interesów albo pokrzywdzenie właścicieli lub skarżącego właściciela.

Zgodnie z art. 25 ust. 1a przywołanej ustawy powództwo, o uchylenie uchwały, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. W razie podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli lokali obowiązuje jeden termin dla wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej – zarówno tych obecnych i nieobecnych na zebraniu – 6 tygodni, licząc od dnia podjęcia uchwały. W niniejszej sprawie zaskarżone uchwały zostały podjęte na zebraniu właścicieli lokali w dniu 23.08.2018 roku, a nie w trybie indywidualnego zbierania głosów. Sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały zaczął więc bieg od dnia zebrania wspólnoty.
Termin sześciotygodniowy jest terminem zawitym, po jego upływie prawo do zaskarżenia uchwały wygasa. Oznacza to, wobec konstrukcji sankcji nieważności względnej, uchwała, nawet jeśli będzie sprzeczna z przepisami prawa, to ulegnie konwalidacji na skutek przekroczenia ustawowego terminu do zaskarżenia uchwały. W razie wniesienia przeciwko wspólnocie powództwa z art. 25 ustawy o własności lokali po terminie, podlega ono, po uwzględnieniu przez sąd upływu terminu z urzędu, oddaleniu. Przepis ten, poprzez zakreślenie terminu do zaskarżania uchwały, stwarza jednocześnie prekluzję do powoływania podstaw zaskarżenia, a zatem po upływie wskazanego w nim terminu wykluczone jest powoływanie dalszych podstaw uzasadniających uchylenie uchwały stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy jak wyżej. Dla oznaczenia początku biegu 6-tygodniowego terminu do zaskarżenia uchwały wspólnoty, nie ma znaczenia to, czy właściciel lokalu wytaczający powództwo z art. 25 ust. 1 był prawidłowo zawiadomiony o terminie zebrania wspólnoty, czy też nie. Istotne znaczenie ma jedynie fakt, czy odbyło się zebranie właścicieli lokali w określonej dacie i czy została na nim skutecznie podjęta uchwała Od dnia podjęcia takiej uchwały rozpoczyna bowiem bieg termin do jej zaskarżenia, także dla tych członków wspólnoty, którzy w zebraniu nie uczestniczyli z tego powodu, że nie zostali o nim zawiadomieni. Fakt niezawiadomienia właściciela lokalu o zebraniu właścicieli może, co do zasady stanowić podstawę powództwa z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, jako uchybienie formalne przy podejmowaniu uchwały. Nie ma natomiast znaczenia dla ustalenia początku biegu terminu do zaskarżenia uchwały.

Pozew został nadany do Sądu Okręgowego w dniu 29.10.2018 r., a więc po upływie ustawowego terminu do zaskarżenia uchwał podejmowanych bezpośrednio na zebraniu, który upłynął w dniu 4.10.2018 r. Tym samym nie mogły odnieść żadnego skutku argumenty przytoczone przez powódkę tak w pozwie jak i te nowe w piśmie procesowym z dnia 28 stycznia 2019r. Przekonanie powódki, że skoro wszystkie dotychczasowe uchwały wspólnoty mieszkaniowej podejmowane były częściowo na zebraniu, a częściowo drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd wspólnoty, czyli zastosowaniem trybu mieszanego, nie może być usprawiedliwieniem dla postawy kompletnego braku zainteresowania tym jak przebiegało głosowanie na zebraniu w dniu 23 sierpnia 2018r. i tym samym dbałości o własne interesy.
W odniesieniu do terminów zawitych Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokując w sprawie (...) wyraził pogląd, iż nie można uznać za dopuszczalne dokonywanie oceny skutków upływu terminu zawitego w świetle art. 5 k.c. gdyż mogłoby to zniweczyć cel ustanowienia prekluzji, jakim jest zachowanie rygoryzmu skutków upływu terminu zawitego (wygaśnięcie uprawnienia z mocy prawa). Tego rodzaju pogląd został też wyrażony przez komentatorów: T. S., czy też M. P. – S. ( publikacja LEX 2009 r. i 2012 r.).
Jak dodatkowo wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010r., (...), „ustawodawca przyjął koncepcję tzw. nieważności względnej uchwał Wspólnoty mieszkaniowej, z wyłączeniem, co do zasady, możliwości ustalenia ich nieważności, w przypadku sprzeczności z prawem, na podstawie ogólnych norm art. 58 k.c. Dotyczy to w szczególności ewentualnej niezgodności uchwały z typowymi przepisami ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego, regulującymi funkcjonowanie wspólnoty w tym tryb podejmowania przez nią czynności”. Zatem, jedyną drogą wzruszenia uchwały wspólnoty właścicieli lokali jest jej zaskarżenie w trybie art. 25. Skorzystanie - lub nie - przez właściciela lokalu z tej drogi wyczerpuje jego interes prawny w podważaniu uchwały na drodze sądowej. Jeżeli zatem właściciel lokalu nie zaskarży uchwały w terminie, nie otwiera się dla niego, co do zasady, dodatkowa możliwość stwierdzenia jej nieważności na podstawie art., 189 k.p.c.

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy należy stwierdzić, że powódka nie dochowała terminu z art. 25 ust.1a ustawy o własności lokali i z tych względów powództwo oddalono.

Jedynie na marginesie i czysto teoretycznie można odnieść się do – zdaniem Sądu - kuriozalnego zarzutu nie powiadomienia powódki o terminie zebraniu wspólnoty poprzez przesłanie korespondencji w tym przedmiocie na niewłaściwy adres co miałoby by uzasadniać powoływanie się na nadużycie prawa, którego dopuściła się strona pozwana i tym samym nieuwzględnienie upływu terminu do zaskarżenia uchwał. Pomijając już okoliczność, że adres powodowej spółki wskazany w treści pozwu jest tożsamy z tym na jaki zostało przesłane zaproszenie wraz z informacją o terminie zabrania i proponowanym porządku obrad, to na ten sam adres powódce doręczono zawiadomienie o podjęciu w dniu 23 sierpnia 2018r. zaskarżonych uchwał i bezspornie je otrzymała odwołując się do tego faktu w uzasadnieniu pozwu. Nawet jednak jeśli nie doszło do zawiadomienia powódki o zebraniu – jeżeli miałoby to miejsce – to wskazać należy, że niezawiadomienie członka Wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania właścicieli może stanowić podstawę uchylenia przez sad uchwały jeżeli zostanie wykazane, że uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść. Uchybiając terminowi do zaskarżenia uchwały, powódka straciła możliwość poddania ocenie Sądu powyższego zarzutu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -07-03_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”