Zaliczki na koszty garaży

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5235
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zaliczki na koszty garaży

#1 Post autor: piotrusb » 31-12-2019, 11:20

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. akt XII C 784/19.
O naruszeniu przez uchwałę interesów właściciela lokalu lub naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną możemy mówić, jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty. Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali prowadzące do uzyskania przez określonych członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Zatem najogólniej rzecz ujmując uchwała narusza interesy właściciela lokalu, jeżeli jest dla niego niekorzystna, krzywdząca lub narusza jego prawa. Uchwała zebrania właścicieli lokali może być uznana za krzywdzącą wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał w czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała, że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia właściciela lokalu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2012 roku, sygn. I ACa 507/12).
Biorąc powyższe pod uwagę nie można stwierdzić, że przedmiotowa uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. Zasady te są równe – właściciele posiadający garaże zobowiązani są płacić dodatkową zaliczkę na fundusz remontowy. Ci, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych w nieruchomości obowiązani są do zapłaty zaliczki w kwocie 4 zł miesięcznie, zaś ci, którzy nie są właścicielami lokali mieszkalnych muszą płacić zaliczkę w kwocie 8 zł miesięcznie. Zasady te są więc jasne i równe, nie nakładają bowiem na osoby, które nie są właścicielami garaży żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
Kontrola, czy uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną powinna być dokonywana przez pryzmat celowości. Podjęta uchwała została podjęta między innymi w celu ustalenia zaliczki na fundusz remontowy z tytułu posiadania garażu. Jak wskazano powyżej, zaliczki te wystarczają na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem garażu. Nadto jak wskazał pozwany, wspólnota w 2018 roku wykazała dodatni wynik finansowy w kwocie 503,85 zł. Powyższe wskazuje na to, że ustalenie wysokości zaliczek w kwotach po 4 i 8 zł miesięcznie nie ma negatywnych konsekwencji zarówno dla całej wspólnoty, jak i dla samego powoda.
Nadto zauważyć należy, że wysokość tych zaliczek pozostaje niezmienna od 2006 roku i jest akceptowana przez pozostałych współwłaścicieli lokali, którzy nie wyrażają zgody na zmianę opłat. Jak wskazał świadek – zarządca nieruchomości, to wolą właścicieli lokali było i jest, aby do powierzchni lokali wliczana był powierzchnia piwnic, zaś garaże rozliczane były ryczałtowo.
Jak wskazuje się w doktrynie, rolą sądu dokonującego kontroli uchwały na gruncie art. 25 u.w.l. nie jest zastępowanie właścicieli przez odmawianie im prawa do stanowienia o wspólnej nieruchomości czy też ograniczanie ich w swobodzie decyzji przez pozostawianie w obrocie jedynie takich uchwał, które są pozbawione jakiegokolwiek ryzyka, lecz chodzi o ingerencję jedynie w takich przypadkach, gdy zostanie udowodnione przez skarżącego właściciela, że kwestionowana uchwała narusza przepisy prawa, umowę właścicieli, zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością bądź interes właściciela (Buliński Kamil. Art. 25. W: Ustawa o własności lokali. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2019).
To na powodzie, zgodnie z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. spoczywał ciężar udowodnienia zaistnienia przyczyn uzasadniających uchylenie uchwały wspólnoty.
Natomiast powód nie wykazał również, aby uchwała ta naruszała jego interesy. Powód nie wykazał, aby ustalenie zaliczek na fundusz remontowy z tytułu utrzymania garaży naruszało jakiekolwiek jego interesy, w tym ekonomiczne. Jak wskazano powyżej, jedyne opłaty związane z garażami, a ponoszone przez wspólnotę stanowią opłaty za energię elektryczną. Ich wysokość wskazuje jednak (ok. 17 zł miesięcznie na wszystkie części wspólne nieruchomości), że pobierane zaliczki wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania garaży. Powód nie wykazał również, aby w przeszłości dokonywane były albo planowane były remonty garaży pokrywane ze środków wspólnoty. Twierdzenia powoda o remoncie kostki brukowej stanowiącej podjazd do garaży czy ocieplania i malowania budynku są bezpodstawne, albowiem zaskarżona uchwała nie przewiduje pokrycia ich kosztów ze środków wspólnoty. Obecne natomiast ustalenie wysokości stawek w kwocie 4 i 8 zł za garaże jest wystarczające dla pokrycia kosztów ich utrzymania i nie narusza zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością, ani interesów powoda.
W związku z powyższym Sąd oddalił powództwo.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -12-14_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”