To, że właściciel lokalu uważa roszczenie wspólnoty za niezasadne, nie oznacza, że wspólnota nie ma prawa do pozwu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5235
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

To, że właściciel lokalu uważa roszczenie wspólnoty za niezasadne, nie oznacza, że wspólnota nie ma prawa do pozwu

#1 Post autor: piotrusb » 23-12-2019, 11:49

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 września 2019 r., Sygn. akt XII C 523/19.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 uwl pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów; w takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Przywołany przepis przewiduje partycypację właścicieli lokali w przychodach z nieruchomości wspólnej oraz w kosztach jej utrzymania stosownie do udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z lokalami, czyli wyraża jedną z podstawowych cech współwłasności, jaką jest ilościowe (zależne od udziału) kwalifikowanie jakościowo tożsamych uprawnień i obowiązków współwłaściciela każdej rzeczy ruchomej lub nieruchomej.

Przeprowadzenie remontu nieruchomości wspólnej jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu wymaga podjęcia przez właścicieli lokali uchwały wyrażającej zgodę na taki remont oraz na jego przewidywany koszt. Koszt remontu podlega pokryciu przez właścicieli z funduszu remontowego albo wpłat dokonanych przez nich w stosownych proporcjach. Właściciele mogą dokonać wpłat z góry albo po zakończeniu i rozliczeniu remontu.
W obu uchwałach „remontowych” z 2015 r. oraz z 2017 r. zostało wskazane, że koszty remontu zostaną pokryte z funduszu remontowego oraz wpłat właścicieli dokonanych w oznaczonych w uchwałach terminach, ale z wyłączeniem Gminy W., która mogła dokonać wpłaty po zakończeniu remontu i rozliczeniu kosztów.
W takiej sytuacji można podzielić stanowisko powodowej Gminy, iż rozłożenie kosztów remontu pomiędzy właścicieli lokali – w ramach dokonanego przez zarządcę rozliczenia – mogło nastąpić stosownie do udziałów w nieruchomości wspólnej nie według stanu z chwili podjęcia uchwały o przystąpieniu do remontu, ale według stanu z chwili dokonania odbioru robót, czyli powstania skonkretyzowanego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy albo powstania wymagalności roszczenia. Trafnie też Gmina wskazała, że sam remont został przeprowadzony już po sprzedaży lokalu nr (...). W akcie notarialnym z dnia 02.12.2016 r. zostało zawarte postanowienie o przyjęciu przez nabywcę (stosownie do art. 548 kc) zobowiązania do pokrycia kosztów remontu. Postanowienie to wiąże strony umowy sprzedaży, ale daje także Wspólnocie Mieszkaniowej podstawę do wystąpienia przeciwko nabywcy lokalu.
Nie można jednak wykluczyć, iż ewentualne rozstrzygnięcie sporu przez sąd orzekający w sprawie o zapłatę nastąpi w sposób przedstawiony w odpowiedzi na pozew, analogiczny do rozstrzygnięcia w cytowanej tam sprawie I C 340/10.
Jednakże nawet akceptacja pierwszego z prezentowanych stanowisk nie oznacza podstaw do uchylenia zaskarżonej uchwały nr (...). Okoliczności powyższe mogą i powinny być podnoszone i poddane ocenie Sądu w ramach obrony Gminy w procesie o zapłatę należności określonej w tejże uchwale.
Uchwała nr (...) nie stanowi samoistnej podstawy zobowiązania Gminy ani też niczego w istocie w relacji stron nie zmienia. Właściciele lokali postanowili wystąpić na drogę sądową o zapłatę i upoważnili zarządcę do dokonania stosownych czynności.

Taka uchwała nie może być postrzegana jako niezgodna z przepisami prawa. Właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową mogą wyrazić wolę zainicjowania procesu sądowego, zarówno przeciwko jednemu z członków wspólnoty, jak i przeciwko osobie trzeciej. Prawo do sądu stanowi jedno z podstawowych praw obywatelskich (art. 45 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, itp.). Nie można podzielić stanowiska, iż w wypadku, gdy właściciel lokalu uważa roszczenie wspólnoty mieszkaniowej za niezasadne, to wspólnota nie ma prawa do wystąpienia przeciwko niemu na drogę sądową.
Zaskarżona uchwała nie jest sprzeczna z umową właścicieli lokali w sprawie zarządzania nieruchomością wspólną, powód nie wskazał zresztą, aby taka umowa została zawarta.
Uchwała nr (...) nie narusza także zasad prawidłowego zarządzania. W sytuacji, gdy wspólnota mieszkaniowa uważa, że przysługuje jej skuteczne, wymagalne roszczenie o zapłatę, które jest kwestionowane przez jego adresata, wystąpienie na drogę sądową jest nie tylko dopuszczalne, ale wydaje się działaniem niezbędnym w celu skorzystania z możliwości przymusowego zaspokojenia roszczenia. W takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa może być narażona na pokrycie kosztów procesu (kosztów sądowych, wynagrodzenia zatrudnionego w tym celu pełnomocnika, a także kosztów przeciwnika stosownie do wyniku sprawy), nie sposób jednakże zakładać, że wystąpienie na drogę sądową jest uzasadnione wyłącznie, gdy roszczenie jest usprawiedliwione w sposób oczywisty czy też gdy z pewnością lub z wysokim prawdopodobieństwem zostanie uwzględnione.

Uchwała nr (...) sama w sobie nie narusza także interesu powodowej Gminy jako właściciela lokalu albowiem nie zmienia w żaden sposób sytuacji ani faktycznej ani prawnej Gminy, nie nakłada na nią żadnych dodatkowych obowiązków ani też nie odejmuje bądź nie ogranicza żadnych uprawnień właścicielskich. Gmina będzie miała pełną możliwość występowania w procesie i przedstawienia sądowi swojego stanowiska. Samo podjęcie uchwały o zainicjowaniu procesu sądowego nie oznacza jeszcze wygrania sprawy. Pozwana trafnie odwołała się do stanowiska Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyrażonego w wyroku z dnia 23.06.2017 r., I ACa 1670/16.

Z powyższych względów roszczenie o uchylenie uchwały nr (...) należy traktować jako nieuzasadnione, co skutkowało oddaleniem powództwa.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-28_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”