Uchybienia formalne przy zbieraniu głosów pod uchwałą

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4807
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Uchybienia formalne przy zbieraniu głosów pod uchwałą

#1 Post autor: piotrusb » 28-05-2019, 11:03

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt XV C 1133/17.
Zarzuty związane z zaskarżonymi uchwałami sprowadzają się do kwestii naruszenia procedur głosowania w pozwanej wspólnocie. Procedury te wynikają zarówno z przepisów ustawy o własności lokali oraz statutu Wspólnoty. W orzecznictwie wskazuje się w szczególności, że uchybienia proceduralne podczas głosowania członków wspólnoty mieszkaniowej stanowią tylko wtedy podstawę do uchylenia uchwały, jeżeli mogły one mieć wpływ na jej treść. (wyrok SA w Warszawie z dnia 6 maja 2016 r., VI ACa 479/15).
Zarzut niezgodności z prawem może dotyczyć zarówno braków merytorycznych, jak i proceduralnych. Właściciel lokalu może bowiem również kwestionować prawidłowość trybu podjęcia uchwały, gdyż niezgodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z jej treści, ale także z wadliwego sposobu jej podjęcia. Tego rodzaju zarzuty mogą uzasadniać powództwo o uchylenie uchwały zwłaszcza wtedy, gdy sposób podjęcia mógł mieć wpływ na treść uchwały (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2006 r., I ACa 589/06).
Art. 25 ust. 1 u.w.l. nie ogranicza przesłanki żądania uchylenia uchwały, jaką jest niezgodność uchwały z przepisami prawa do niezgodności z przepisami prawa materialnego. Podstawą żądania uchylenia uchwały może zatem być także niezgodność uchwały z przepisami proceduralnym, normującymi tryb jej podjęcia, jakich dopuszczono się przed zebraniem ogółu właścicieli lokali lub na zebraniu, a także w trakcie głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów. (wyrok SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2016 r., I ACa 500/16).
Wpływ na treść uchwały należy rozumieć szeroko – jako powinność działania zgodnie z dobrymi obyczajami, wewnętrznymi regułami w ten sposób, aby podjęta uchwała w sposób faktyczny odzwierciedlała zapatrywania możliwie szerokiego grona współwłaścicieli, a nie tylko tych osób, które opowiadają się za opcją forsowaną przez węższe grono.

Na tle zarzutów wobec procedowania w sprawie przyjęcia uchwał spór pomiędzy stronami ogniskował się wokół następujących kwestii:
- czy przedmiot uchwały dotyczy czynności przekraczającej zwykły zarząd tj. czy musiała ona być poddana pod głosowanie członków Wspólnoty
- czy istniała potrzeba podjęcia jej w trybie pilnym – co implikowało w świetle postanowień statutu możliwość głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.
- jeżeli tak to czy doszło do przedstawienia pisemnego uzasadnienia uchwały
- jeżeli nie doszło do pisemnego przedstawienia uzasadnienia uchwały to czy ma to znaczenie dla oceny uchwały w kontekście zasad prawidłowego zarządu, interesów członków Wspólnoty oraz postanowień statutu, a także wcześniejszej praktyki przemywanej we Wspólnocie.

Zdaniem Sądu zaskarżone uchwały należały do czynności przekraczających zwykły zarząd. Jakkolwiek uchwały odnoszące się do wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu nie są wprost wymienione w ustawie o własności lokali, to zaliczenie ich do kategorii uchwał przekraczających zwykły zarząd wynika pośrednio z analizy przepisów dotyczących koncesjonowania działalności gospodarczej związanej z dystrybucją alkoholu. Samo podjęcie uchwał pozostaje koniecznym elementem dla udzielenia określonemu przedsiębiorcy koncesji. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu konieczne jest dołączenie zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Prowadzenie sprzedaży alkoholu determinuje rodzaj prowadzonej w lokalach użytkowych działalności. Ta z kolei wpływa na charakter całej nieruchomości i stanowi o komforcie osób zamieszkujących lokale. Poza tym we wspólnotach mieszkaniowych wykształciła się utrwalona praktyka poddawania pod głosowanie wspólnoty kwestii wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w lokalach znajdujących się w budynku.

Z dokonanych przez Sąd ustaleń wynika, że istocie zachodziła pilna potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie zgody na sprzedaż alkoholu. Doszło da zmiany najemców lokali użytkowych i konieczne było uzyskanie przez nich decyzji o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu. Od niej zależało powodzenie prowadzonej działalności gospodarczej. Jakkolwiek owa pilna potrzeba nie zachodziła po stronie samej Wspólnoty Mieszkaniowej można uznać, że wobec niejednoznacznego brzmienia postanowień statutu oraz racji wprowadzenia szczególnego (indywidualnego) trybu głosowania, była to dostateczna podstawa do odstąpienia od obowiązku zwołania zebrania.
Zdaniem Sądu powód wykazał, że w konkretnych okolicznościach i stosunkach pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej doszło do tego rodzaju naruszenia procedur podejmowania uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów, które muszą skutkować uchyleniem uchwał.
Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wprost wynika, że pomimo istnienia listy mailingowej nie do wszystkich właścicieli dotarł email z kartą do głosowania. Z treści korespondencji mailowej nie wynika, aby poza samą treścią uchwał i kartami do głosowania zostało przesłane członkom wspólnoty pisemne uzasadnienie uchwały. Członek Zarządu J. D. przesłał jedynie propozycje ustnego udzielenia wyjaśnień.
Oznacza to, ze uchwała nie została poddana pod głosowanie wszystkich uprawnionych. Głosy zbierane były przez jednego z członków zarządu posiadającego upoważnienie w trybie indywidualnego zbierania głosów, który jednak był osobiście zainteresowany wynikiem głosowania. Zadbał on o to, aby uchwały poddać pod głosowanie jedynie tych członków Wspólnoty, którzy oddaliby głos „za”. Zbieranie głosów w wykonaniu J. D. było więc połączone z agitacją – prośbą o poparcie uchwały służącej jego interesom.
Intencją pewnego grona współwłaścicieli pozostawało przyspieszenie sprawy aby zabezpieczyć interes ekonomiczny dwóch właścicieli lokali użytkowych oraz najemców tychże lokali.
W ocenie Sądu taki sposób głosowania stanowi naruszenie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością. Przede wszystkim wszyscy współwłaściciele powinni mieć możliwość swobodnego oddania głosu. Podjęcie uchwały w kwestii dość istotnej dla wspólnoty, którą pozostaje sprzedaż alkoholu, powinno się odbywać po szerokiej dyskusji. Proces podejmowania decyzji powinien zabezpieczać interes wszystkich współwłaścicieli. Cała wspólnota mieszkaniowa – wszyscy współwłaściciele posiadają osobowość prawną, swoją wolę wyrażają w formie uchwał (art. 6 ustawy o własności lokali).
Nie można zaakceptować nowej praktyki zapoczątkowanej przy podejmowaniu uchwał w sprawie sprzedaży alkoholu w lokalach użytkowych. W pozwanej Wspólnocie powinien funkcjonować pewien porządek proceduralny. Jeśli niniejszy wyrok uprawomocni się, będzie stanowił dla wszystkich członków pozwanej Wspólnoty pewnego rodzaju precedens, będzie kolejnym wyznacznikiem standardów działania Wspólnoty. Nie jest wykluczone, że w pewnych sprawach będzie przeprowadzane głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, niemniej jednak taka formuła powinna zapewniać każdemu współwłaścicielowi swobodne wypowiedzenie się co do treści uchwały.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -05-25_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”