Podstawy roszczeń we współwłasności

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Podstawy roszczeń we współwłasności

#1 Post autor: piotrusb » 29-03-2019, 15:01

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I C 1088/12.
...godzi się zauważyć, że roszczenie windykacyjne przysługuje nieposiadającemu właścicielowi przeciwko posiadającemu nie właścicielowi. Na podstawie art. 222 §1 k.c. właściciel może żądać wydania rzeczy od każdego, kto faktycznie nią włada nie będąc jednak do tego uprawnionym. Zważyć przy tym należy, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 k.c.).

Niewątpliwie współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej jest samodzielnym uprawnieniem każdego współwłaściciela, którego realizacja nie podlega regułom sprawowania zarządu z art. 199 i 201 k.c. Dodatkowo odnotować należy, że współposiadanie w ramach współwłasności oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje takie samo uprawnienie do sprawowania faktycznego władztwa nad całą rzeczą wspólną. Z kolei z pojęciem współkorzystania z rzeczy wspólnej wiążą się uprawnienia do używania rzeczy, pobierania z niej pożytków i innych przychodów oraz do zużycia rzeczy (vide Kodeks cywilny, Komentarz pod red. E. Gniewek, P. Machnikowski, str. 438 - 439, 8 wydanie, C.H. Beck 2017). Co zaś się tyczy ochrony uprawnień do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej, to jak słusznie zauważono w piśmiennictwie – mimo, iż treść roszczenia współwłaściciela może prima facie przypominać roszczenie windykacyjne, sięganie do regulacji z art. 222 §1 k.c. jako podstawy ochrony uprawnień współwłaściciela, jest niecelowe wszak współwłaścicielowi przysługuje roszczenie o dopuszczenie do współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej. W tym kontekście Sąd zważył, iż już samo sformułowanie żądania budziło wątpliwości.(…)

Uzupełniająco odnotować należy, iż w świetle art. 209 k.c., każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Zatem niewątpliwe współwłaściciele mogą podejmować czynności zachowawcze wobec osób trzecich. Co zaś się tyczy możliwości realizowania tych czynności wobec pozostałych współwłaścicieli, to warto odnotować ugruntowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, który Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela, iż przepis art. 209 k.c. stanowi podstawę dochodzenia wymienianych w nim roszczeń nie tylko przeciwko osobom trzecim, ale również przeciwko współwłaścicielom, przy czym właściwą pozostawać by miała droga procesu (vide wyrok Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1971 roku, III CRN 137/71, wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 1974 roku, III CRN 83/74). Słusznie jednak odnotowano w doktrynie, że przepis art. 209 k.c. nie powinien być wykorzystywany w stosunku wewnętrznym między współwłaścicielami, jeśli miałoby to prowadzić do odejścia od stosowania normy art. 206 k.c. (vide Kodeks cywilny, Komentarz pod red. E. Gniewek, P. Machnikowski, str. 448, 8 wydanie, C.H. Beck 2017). Jakkolwiek – wbrew twierdzeniom pełnomocnika pozwanej – powódka mogła wystąpić przeciwko pozwanej z roszczeniem wymienionym w art. 209 k.c., gdyż jak wyżej wskazano, adresatem roszczenia realizowanego w ramach czynności zachowawczych może być także inny współwłaściciel, tym niemniej zważywszy na ustalenia faktyczne w sprawie, domaganie się od pozwanej wydania części spornej działki było nieuprawnione. Powódka pomija bowiem fakt, że pozwanej również przysługuje prawo współwłasności wyżej opisanej nieruchomości w 1/8 części. (...).

Mając powyższe na uwadze Sąd doszedł do przekonania, iż wbrew twierdzeniu powódki posadowienie przez pozwaną na wspólnej nieruchomości pojemników na śmieci i przegrodzenia nie uniemożliwia innym współwłaścicielom korzystania z wspólnej działki. Brak jest bowiem jakiegokolwiek dowodu potwierdzającego powyższe twierdzenie powódki. Powódka nie wykazała, że czynności, które pozwana podjęła w odniesieniu do rzeczy wspólnej uniemożliwiają pozostałym współwłaścicielom, w tym powódce, korzystanie z wspólnej nieruchomości a nadto nie wykazała, że pozostali współwłaściciele są zainteresowani korzystaniem z tej nieruchomości w sposób inny niż dotychczasowy.

Z tych też względów Sąd na podstawie art. 206 k.c. w zw. z art. 6 k.c. w punkcie I wyroku oddalił powództwo.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -12-18_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”