Najem zawsze jest odpłatny, nieodpłatne może być użyczenie, ale nie leży to w interesie wspólnoty

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Najem zawsze jest odpłatny, nieodpłatne może być użyczenie, ale nie leży to w interesie wspólnoty

#1 Post autor: piotrusb » 21-02-2019, 10:48

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2018 r., sygn. akt I ACa 536/18.
Rozstrzygając o zasadności żądania Sąd miał na uwadze, że podjęcie uchwały nr (...) wywołało w istocie identyczne skutki faktyczne odnoszące się do istnienia instalacji w postaci pompy ciepła i klimatyzatora na budynku Wspólnoty. Przypomniał, że wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie I C 29/16 uchylił uchwałę nr (...) z 13 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie urządzenia klimatyzatora i pompy ciepła na elewacji budynku przy ul. (...). Stwierdził, że naturalną konsekwencją takiego orzeczenia powinno być usunięcie przedmiotowej infrastruktury z elewacji budynku. Skonstatował, że zaskarżone w niniejszym postępowaniu czynności prawne stanowią próbę usankcjonowania stanu niezgodnego z prawomocnym orzeczeniem sądu. Usytuowanie przedmiotowej infrastruktury na ścianie budynku wymaga zgody członków Wspólnoty Mieszkaniowej, jako że stanowi ingerencję w przeznaczenie części nieruchomości wspólnych, a zatem działanie przekraczające zwykły zarząd (art. 22 ust. 3 pkt 4). Uchylenie uchwały sanującej umieszczenie tych urządzeń na elewacji kamienicy pozbawiło P. S. prawa do takiego korzystania z części nieruchomości wspólnej.

Mając na uwadze powyższe Sąd ocenił, że podjęcie uchwały nr (...), a wcześniej uchwały (...) (uchylonej przez pozwaną Wspólnotę), wywołało zbieżny skutek prawny i faktyczny do stanu, który istniał w dacie obowiązywania uchwały nr (...). Zdaniem Sądu I instancji zaskarżona uchwała niewątpliwie narusza zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, bowiem w uchwale wyrażono zgodę na zawarcie nieodpłatnej umowy najmu z P. S. dotyczącej części powierzchni wspólnych na elewacji budynku pod zamontowanym klimatyzatorem i pompą ciepła o łącznej powierzchni około 4,0 m ( 2) na czas określony do dnia 31.12.2019 roku. Sąd ten podkreślił, że najem jest umową konsensualną. wzajemną i odpłatną. Do zawarcia umowy najmu dochodzi wówczas, gdy strony uzgodnią istotne jej składniki (essentialia negotii), czyli przedmiot najmu i czynsz. Najem zawsze jest odpłatny, a zatem w istocie uchwała dotyczyła nieodpłatnego użyczenia, co niewątpliwie nie leży w interesie wspólnoty. Dalsza część uchwały wskazująca, że po upływie wyznaczonego terminu, tj. po 31.12.2019 roku wprowadza się dla P. S. odpłatność za umieszczone na elewacji budynku elementy techniczne: klimatyzatora i pompy ciepła w wysokości 25.00 zl za m ( 2) / miesiąc z przeznaczeniem na potrzeby związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, de facto zmierza do obejścia prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w sprawie IC 29/16. Sąd Okręgowy rozpoznając powyższą sprawę jednoznacznie wskazał na naruszenie zasad prawidłowego zarządu nie uwzględniającego interesu właścicieli, powszechnie znany fakt emisji hałasu przez urządzenia tego typu, naruszenie interesu właścicieli i argumenty te pozostają nadał aktualne. Naruszają interes właścicieli i prawidłowy zarząd, a zaskarżona uchwala nie zabezpiecza w żaden sposób interesów wspólnoty.
Podkreślił Sąd Okręgowy, że do naruszenia przez uchwałę interesów właściciela lokalu lub naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną dochodzi wówczas, gdy uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty. Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie właścicieli lokali w zakresie podejmowanej uchwały, prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Sąd Okręgowy stwierdził, że naruszenie interesu właściciela w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowi kategorię obiektywną ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Dla przyjęcia, że istnieją przesłanki do uchylenia danej uchwały musi istnieć, co najmniej znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. W ocenie tego Sądu taka sytuacja zachodzi w rozpoznawanej sprawie. Jedynym podmiotem, dla którego podjęcie uchwały jest korzystne jest P. S.. Dalsze umożliwienie funkcjonowania klimatyzatorów naraża członków wspólnoty, a duże uciążliwości wpływające na zdrowie i kondycję psychiczną, na co szczegółowo Sąd zwrócił uwagę już w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 czerwca 2016 r. i jak wynika z zeznań powódki sytuacja ta nie uległa zmianie (…)

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na specyfikę podmiotową wspólnoty mieszkaniowej, jako tworzonej przez ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości (art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali), istnienie negatywnych skutków uchwały Wspólnoty wobec choćby jednego z właścicieli może być traktowane jako naruszenie interesu Wspólnoty w rozumieniu art. 25 ust. 1 powołanej ustawy. Trzeba zauważyć, że powyższe zostało już przesądzone w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2016 roku, sygnatura akt IC 29/16, w którym uchylona została uchwała tej samej Wspólnoty Mieszkaniowej nr (...) dotycząca zgody na zainstalowanie przez P. S. klimatyzatora i pompy ciepła na elewacji budynku Wspólnoty. Nie do zaakceptowania jest uporczywość pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej w dążeniu do zniweczenia skutków prawnych powołanego prawomocnego orzeczenia. Trafnie Sąd Okręgowy ocenił, że zaskarżona uchwała nr (...) w istocie zmierza do jego obejścia.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -12-13_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”