Częściowe uchylenie uchwały

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Częściowe uchylenie uchwały

#1 Post autor: piotrusb » 20-02-2019, 10:46

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt I ACa 192/18.
Skarżący zarzucili Sądowi Okręgowemu przyjęcie, że wyeliminowane punkty 2 i 3 uchwały (...) (dalej „uchwała”) nie mają charakteru autonomicznych rozstrzygnięć, treściowo niepowiązanych z pozostałymi jej punktami. Tytułem przypomnienia wskazać należy, że w punkcie 1 omawianej uchwały powołano nowy Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. W punkcie 4 natomiast określono termin wejścia w życie uchwały na dzień podjęcia uchwały oraz okres obowiązywania do momentu zmiany albo jej uchylenia. Apelujący wskazują, że bez postanowień ujętych w punktach 2 i 3 kwestionowana uchwała nie zostałaby w ogóle podjęta. Powyższe wynikać ma nie tylko z treści samej uchwały ale również okoliczności ujawnionych w toku postępowania, takich jak: zachowanie M. B. oraz sprzyjającej jej osób, obecnych na zebraniu właścicieli w dniu 25 czerwca 2016 r., sam przebieg zebrania oraz zbieranie głosów przez M. B. w drodze indywidualnego głosowania nad uchwałą. Głosujący, zarówno na zebraniu w dniu 25 czerwca 2016 r., jak również w tracie oddawania głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów, zdaniem powodów, mieli być zasugerowani, że wybierając nowy zarząd czynią to pod warunkami wynikającymi z ograniczenia zawartego w pkt 2 i 3.

Przede wszystkim należy podzielić pogląd Sądu I instancji, że istnieje możliwość uchylenia uchwały w części, pod warunkiem, iż po wydaniu takiego orzeczenia uchwała może samodzielnie funkcjonować w obrocie prawnym i ma charakter autonomiczny, niezwiązany z elementami uchylonymi. W tym zakresie zajął stanowisko Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 kwietnia 1999 r. (I CKN 1088/97), wydanym na gruncie prawa spółdzielczego, uznające za dopuszczalne częściowe uchylenie uchwały w sytuacji, gdy zachodzi niezgodność z prawem niektórych tylko postanowień uchwały. Według Sądu Najwyższego uchwała podlega uchyleniu w części, w której jej postanowienia nie są zgodne z prawem, chyba że z okoliczności wynika, iż bez tych postanowień uchwała w ogóle nie zostałaby podjęta. W ocenie Sądu Apelacyjnego, powyższy pogląd analogicznie znajduje także zastosowanie w przypadku powództwa z art. 25 u.w.l. (por. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 2014 r., I ACa 1757/13).

Wbrew natomiast błędnemu przekonaniu skarżących, punkty 1 i 4 zaskarżonej uchwały mogły być uznane za mające charakter samodzielny. Sąd I instancji zasadnie przyjął, że regulacje zawarte w punktach 1 i 4 oraz 2 i 3 Uchwały w istocie mogłyby stanowić dwie, niezależne od siebie uchwały. Nadto, należy podkreślić, że powodowie w żaden sposób nie wykazali, że bez postanowień zawartych w punktach 2 i 3 Uchwały właściciele lokali nie głosowaliby za uchwałą w przyjętym kształcie. Wręcz przeciwnie, twierdzeniom powodów, nie popartym innymi dowodami, przeczą dalsze czynności podejmowane przez pozwaną Wspólnotę, tj. podjęcie w dniu 25 marca 2017 r. kolejnej uchwały o powołaniu nowego zarządu w tożsamym kształcie, jak w punkcie 1 zaskarżonej uchwały. Powołanie nowego, a jednocześnie identycznego pod względem osobowym, zarządu po upływie zaledwie siedmiu miesięcy od czasu podjęcia kwestionowanej przez powodów uchwały, zdaniem Sądu, świadczyć może jedynie o wyraźnej chęci członków Wspólnoty zmiany składu osobowego zarządu w kształcie sprzed zaskarżonej uchwały i podtrzymania decyzji wyrażonej w aktualnie analizowanej uchwale, niezależnie od pozostałych postanowień, takich jak kadencyjność, czy procedura ustanawiania prokurenta. Już tylko dla wyczerpania krytyki argumentacji skarżących w tym zakresie, Sąd Apelacyjny zauważa w ślad za Sądem Okręgowym, że powodowie nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń do zarządu w osobach W. Z., A. S. i J. R.

Za całkowicie chybiony uznać należy również zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., polegający na wadliwej ocenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przyjęciu, że zwołanie zebrania właścicieli lokali w dniu 25 czerwca 2016 r. przez osobę nieuprawnioną, tj. M. B., a następnie kontynuacja wszystkich czynności związanych z głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów nad uchwałą nr (...), nie miały wpływu na treść uchwały. Zdaniem skarżących, gdyby procedura głosowania odbyła się w innych okolicznościach, przedmiotowa uchwała nie zapadłaby w ogóle lub przyjęłaby odmienną treść. Świadczyć ma o tym pozostawanie przez M. B. w długotrwałym konflikcie z członkami poprzedniego zarządu, a także dążenie przez M. B. i sprzyjające jej osoby do tzw. „wymiany zarządu”.
Podtrzymując argumenty o uchybienia formalnych podczas głosowania nad zaskarżoną uchwałą nr (...), do których niewątpliwie doszło, zauważenia wymaga to, iż powodowie zdają się całkowicie pomijać wywód Sądu Okręgowego, oparty o utrwalone dotychczasowe orzecznictwo, zgodnie z którym, z uwagi na (wynikający już z przepisów ustawy) odformalizowanie organizowanie zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej oraz sposobu głosowanie, samo stwierdzenie naruszenia przepisów dotyczących zwoływania i przebiegu zebrania właścicieli lokali wspólnoty, czy głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów, nie prowadzi do uwzględnienia powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Konieczne jest bowiem wykazanie, że naruszenia przepisów proceduralnych, dotyczących organizacji zebrania i jego przebiegu oraz aktu głosowania miało wpływ na podjęcie kwestionowanej uchwały. Takiej argumentacji nie przedstawiono, poprzestając na powołaniu dotychczasowych twierdzeń co do przebiegu zebrania i zbierania głosów przez M. B.. Powodowie nie wykazali w jaki sposób dostrzeżone przez Sąd I instancji wadliwości wpłynęły na ostateczny wynik głosowanie i podjęcie uchwały, czy też w jaki sposób osoby odpowiedzialne za zorganizowanie zebrania oraz przygotowanie uchwał bądź kart do głosowania mogły wpłynąć na sposób rozumienia treści podjętych uchwał przez głosujących właścicieli.
Sąd Apelacyjny, podzielając stanowisko Sądu Okręgowego w tym zakresie, wskazuje, że z materiału procesowego, zgromadzonego w niniejszej sprawie, nie wynika, by wskazywane przez powodów okoliczności konfliktu M. B. z członkami poprzedniego zarządu Wspólnoty, w jakikolwiek sposób wpływały negatywnie na świadome i swobodne podjęcie decyzji co do udziału w akcie głosowania właścicieli głosujących za podjęciem uchwały. Nawet przyjmując, że tego rodzaju konflikt faktycznie miał miejsce, powodowie w żaden sposób nie wykazali, by właściciele głosujący nad zaskarżoną uchwałą nie mogli podjąć decyzji w sposób nieskrępowany (swobodny i świadomy). Jednocześnie, powodowie, wbrew spoczywającemu na nich ciężarowi dowodowemu, nie naprowadzili żadnego materiału dowodowego, który mógłby wskazywać na okoliczność wiedzy M. B. oraz osób wchodzących w skład nowego zarządu, zgodnie z pkt 1 uchwały nr (...), o treści postanowienie zabezpieczającego z 8 lipca 2016 r., wstrzymującego wydanie uchwały z 30 maja 2016 r., o odwołaniu poprzedniego zarządu. Nadto, na dzień wydawania niniejszego orzeczenia, wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 28 maja 2018 r. (sygn. akt I C 833/16), oddalający powództwo P. W. i T. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej o uchylenie powyższej uchwały, był prawomocny, a zatem udzielone postanowieniem z dnia 8 lipca 2016 r. zabezpieczenie upadło. W rezultacie, Sąd odwoławczy przyjął, że apelacja nie podważa poprawności dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny tej części argumentacji, która dotyczyła braku wykazania przez powodów wpływu uchybień proceduralnych na treść punktów 1 i 4 uchwały. Stąd też, bez znaczenia pozostają ponawiane kwestie dotyczące nieprawidłowego zwołania zebrania właścicieli, czy też aktu głosowania w trybie indywidualnym.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-17_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”