Strona 2 z 2

Re: mała czy duża

: 29-02-2020, 08:54
autor: jerk01
I tu się z kolegą zgadzam, jeśli miałby to być lokal mieszkalny. Ale we wspólnotach są także właściciele mający inne pomieszczenia np. sklep, magazyny, garaże itp i są oni, ci właściciele na równi traktowani we wspólnotach mieszkaniowych jak właściciele lokali mieszkalnych. Podobnie będzie z tym z moimi lokalami, dwa fizycznie wydzielone, gdy uzyskam zaświadczenie o ich samodzielności, będą miały założoną swoją KW, a w dotychczasowej KW będzie widniał- pokój oraz pozostałe udziały np. w pom. piwnicznym czy wspólnym przedsionku. Czy mam rację?

Re: mała czy duża

: 29-02-2020, 11:46
autor: jerk01
Jeszcze to znalazłem: " Definicję samodzielnego lokalu mieszkalnego określa przepis art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi" (art. 2 ust. 4 ww. ustawy). Wprowadzając definicję lokalu samodzielnego, ustawodawca ustanowił jednocześnie wymogi, atrybuty jakie musi spełniać lokal, aby mógł zostać uznany za samodzielny. Wprost i wyraźnie określonym w tym przepisie atrybutem samodzielności jest - wydzielenie trwałymi ścianami w obrębie budynku. Inne cechy samodzielności lokalu nie zostały bliżej sprecyzowane, niemniej jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że charakteryzuje się ona także tym, że właściciel i inne osoby korzystające z lokalu mają do niego swobodny dostęp oraz, że korzystanie z lokalu zgodnie z jego funkcją nie wymaga korzystania z innych samodzielnych lokali. Lokal posiada zatem cechę samodzielności, o ile funkcjonalnie nie stanowi on części składowej innego lokalu, a korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu (patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt I OSK 1479/10; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn.akt II SA/Wr719/12;dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query).
Podsumowując poczynione wywody należy stwierdzić, że o tym, czy dany lokal może być uznany za samodzielny decyduje jego wydzielenie trwałymi ścianami, swobodny dostęp do niego właściciela czy mieszkańca i możliwość korzystania z niego bez wymogu korzystania z innych samodzielnych lokali, co oznacza przeznaczenie lokalu do wyłącznego użytku jego właściciela, mieszkańca. Czyli nie musi być to lokal mieszkalny ale każdy inny ? np magazyn ? itp.- czy dobrze rozumuję?

Re: mała czy duża

: 29-02-2020, 12:40
autor: irenalo
Na sieci znajdziesz mnóstwo treści, które nie przystają do Twojej sytuacji. Część z tych treści jest już nieaktualna.
Ty masz jeden (!) wyodrębniony lokal mieszkalny . I dopóki tego prawnie nie zmienisz nie ma co deliberować.
A z pokoju (z założenia pomieszczenia mieszkalnego) trudno będzie zrobić magazyn. Ale niezbadane są decyzje urzędników