TK zbada zgodność usm z Konstytucją

Wiadomość
Autor
ondrasz
moderator
moderator
Posty: 1660
Rejestracja: 01-03-2011, 08:53

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#7 Post autor: ondrasz » 16-12-2014, 22:30

wszystko zależy od konkretnej spółdzielni - bo to regulują statuty spółdzielni - w jednych można w innych nie można.
Są spółdzielnie które mają w statucie zapis, że udział w zebraniach a tym samym w głosowaniach na walnym może być tylko osobisty
a są takie które dopuszczają obecność pełnomocnika.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#8 Post autor: piotrusb » 17-12-2014, 11:52

irenalo pisze:Zaraz , zaraz ..skad to przepisałeś?
To jest jak byk podane we wniosku, link do którego podałem powyżej:
Wniosek grupy posłów na Sejm o zbadanie zgodności:
3. Art. 17 (1) ust. 6 usm w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji.
Dalej we wniosku (str. 15) znajduje się bardzo obszerne uzasadnienie tego punktu. Poniżej jego fragmenty:
Zgodnie z art. 17(1) ust. 6 usm spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Z przepisu tego wynika wprost obowiązek przyjęcia w poczet członków osoby legitymującej się prawem spółdzielczym własnościowym do lokalu w określonych w tym przepisie sytuacjach. Przepis ten jednak zarazem zakłada, że nabycie prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu nie pociąga za sobą ex lege powstania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Uzyskanie członkostwa następuje dopiero z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez właściwy organ spółdzielni. W świetle powyższych wywodów już samo to budzi zastrzeżenia. Przepis ten dopuszcza bowiem sytuację, że osoba posiadająca prawo spółdzielcze własnościowe, która swoim wkładem przyczyniła się do powstania majątku spółdzielni, nie ma statusu członka, a w konsekwencji jest pozbawiona wpływu na zarządzanie nim. Wnosząc wkład budowlany, który odpowiada całkowitym kosztom budowy przypadającym na zajmowany lokal, osoba uprawiona może słusznie oczekiwać odpowiadającego temu wkładowi wpływu na zarządzanie powstałym w ten sposób majątkiem. To samo dotyczy osoby, która nabyła prawo spółdzielcze własnościowe na rynku wtórnym, a która wchodzi w prawa dotychczasowego uprawnionego z tytułu prawa spółdzielczego własnościowego ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym prawem do zgromadzonego wkładu budowlanego.
Na niedopuszczalność takiej sytuacji wskazują wypowiedzi przedstawicieli doktryny oraz stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku w sprawie K 32/03 Trybunał uznał, że związanie prawa podmiotowego do lokalu z członkostwem w spółdzielni nie może prowadzić do zróżnicowania zakresu prawnej ochrony osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu z ochroną właściciela, zaś takie rozwiązanie prowadziłoby do nierównego traktowania podmiotów uprawnionych i w konsekwencji do naruszenia art. 64 ust. 2 Konstytucji (zwraca na to uwagę T. Stawecki w: Opinia, s. 5). Wynika z tego, że uprawnienia osoby legitymującej się spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu powinny być ukształtowane na wzór uprawnień właściciela, zaś konstytucyjne standardy ochrony właściciela należy odnieść również do osób dysponujących prawem spółdzielczym własnościowym. Właściciel zaś- z samej istoty przysługującego mu prawa - musi mieć wpływ na zarządzanie swoim własnym mieniem. W wypadku osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ten wpływ na zarządzanie - z uwagi na specyfikę tego prawa jako formalnie ograniczonego prawa rzeczowego na rzeczy cudzej - mógłby mieć miejsce wówczas, gdyby przepisy przewidywały wyraźnie, że osoba taka staje się członkiem spółdzielni z chwilą nabycia prawa do lokalu i to bez jakichkolwiek warunków wstępnych w postaci np. konieczności wniesienia wpisowego czy też udziału. Uczestnictwo w spółdzielni zapewnia bowiem możliwość uczestniczenia w jej organach i tym samym wpływ na zarząd nieruchomością obejmującą lokal, do którego danej osobie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Sytuacja dopuszczona przez przepis art. 17(1) ust. 6 usm polegająca na tym, że uprawniony z tytułu prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu nie jest zarazem członkiem spółdzielni, powoduje, że taki uprawniony nie legitymujący się zarazem członkostwem staje w pozycji biernego obserwatora, który jest zmuszony znosić zarząd swoim mieniem (spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu) przez spółdzielnię, na której decyzje nie ma żadnego wpływu. Dopuszczana przez art. 17(1) ust. 6 usm sytuacja, w której nabycie członkostwa w spółdzielni przez osobę uprawnioną z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie następuje ex lege (z chwilą nabycia prawa do lokalu), sprawia, że przepis ten jest w tym zakresie niezgodny z art. 21 ust. 1 Konstytucji, gwarantującym ochronę własności. Przepis ten jest również niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji, gwarantującym równą dla wszystkich ochronę prawną własności i innych praw majątkowych, oraz art. 32 Konstytucji statuującym zasadę równości wobec prawa, przez to, że dopuszczając możliwość nabycia i posiadania prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu bez nabycia z mocy samego prawa członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i dopuszczając ustanie członkostwa w czasie posiadania prawo własnościowego spółdzielczego, różnicuje w sposób nieuzasadniony ochronę właścicieli w porównaniu z sytuacją osób, którym przysługują prawa spółdzielcze własnościowe na niekorzyść tych ostatnich, przewidując pozbawienie ich wpływu na zarząd swoim własnym mieniem. (...)

W odniesieniu do art. 17(1) ust. 6 usm należy ubocznie zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż przepis ten dopuszcza sytuację, w której osoba legitymująca się spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nie zostanie przyjęta w poczet członków z tego względu, że nie spełnia wymagań przewidzianych w statucie. Trzeba wskazać, że przepis ten - w tym aspekcie - wzbudził już wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego co do jego zgodności z Konstytucją. W wyroku w sprawie K 32/03 Trybunał komentując ten przepis zauważył, że "ustawa nie przesądza expressis verbis o rodzaju dopuszczalnych ograniczeń w odniesieniu do wymagań, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie członkostwa. Nie wskazuje też, w jakim zakresie zagadnienie to może zostać uregulowane w statucie spółdzielni mieszkaniowej. Nadmierna ogólność treści i zakresu normy stwarzającej możliwość daleko idącej swobody w zakresie kształtowania praw i obowiązków członków spółdzielni budzić musi istotne zastrzeżenia." W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że "przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych stanowić może samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą państwa prawnego, z której wywodzony jest nakaz należytej określoności stanowionych przepisów" (wyrok TK z 29 października 2003 r., K 53/02). Dlatego też art. 17(1) ust. 6 usm już z racji naruszenia zasad przyzwoitej legislacji mającej źródło w zasadzie demokratycznego państwa prawnego jest niezgodny z Konstytucją (art. 2).
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#9 Post autor: piotrusb » 17-12-2014, 12:05

Pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskaTK.ns ... _60_13.pdf znajduje się stanowisko Sejmu z dnia 15 grudnia 2014 r. w przedmiotowej sprawie. W stanowisku tym Sejm, reprezentowany przez posła Ryszarda Kalisza postuluje:
W przypadku, gdyby wniosek o umorzenie postępowania nie został uwzględniony, wnoszę o stwierdzenie, że:
2) art. 17(1) ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1, w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta złożenia deklaracji członkowskiej w celu przystąpienia do spółdzielni, jest zgodny z art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji.
Z uzasadnienia:
Odrębnej uwagi wymagają skutki wadliwego zaadresowania niektórych zarzutów – tj. uczynienia podstawą twierdzenia o niekonstytucyjności normy o określonej treści przepisu, z którego norma taka – przynajmniej bezpośrednio – nie wynika. W ocenie Sejmu, sytuacja taka zachodzi w odniesieniu do art. 3 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 17(1) ust. 6 u.s.m. (...)

...wadliwości art. 17(1) ust. 6 u.s.m. wnioskodawca upatruje przede wszystkim w tym, iż: „Przepis ten […] zakłada, że nabycie prawa spółdzielczego własnościowego do lokalu nie pociąga za sobą ex lege powstania członkostwa w spółdzielni. Uzyskanie członkostwa następuje dopiero z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez właściwy organ spółdzielni”.
Zdaniem Sejmu, także w tym przypadku zarzuty wnioskodawcy abstrahują od rzeczywistej treści normatywnej art. 17(1) ust. 6 u.s.m., która sprowadza się do wprowadzenia reguły, iż spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w drodze czynności prawnej inter vivos, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, którzy nabyli to prawo na podstawie innych zdarzeń prawnych. Poza tym i innymi tego typu wyjątkami, uniemożliwiającymi „blokowanie” przyjęcia do spółdzielni osób, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu lub roszczenia o ustanowienie takich praw (zob. także art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 23 ust. 2 u.s.m.), ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje w sposób odrębny trybu powstawania członkostwa, w związku z czym zastosowanie znajdują ogólne przepisy art. 15 i n. pr. sp. Jeżeli wnioskodawcy udałoby się uzasadnić zarzut niekonstytucyjności regulacji zakładającej powstanie członkostwa w drodze tzw. umowy o przystąpienie, to należałoby go kierować pod adresem tych przepisów, nie zaś wobec stanowiącego jedną z konsekwencji ich obowiązywania art. 17(1) ust. 6 u.s.m.

Z przedstawionych względów wydanie wyroku odnośnie do konstytucyjności art. 17(1) ust. 6 u.s.m. należy uznać za niedopuszczalne w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8313
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#10 Post autor: irenalo » 17-12-2014, 12:59

Czyli p-osłom chodzi o to, by znów był przymus w spółdzielni.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#11 Post autor: piotrusb » 16-01-2015, 18:04

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu w dniu wczorajszym nie podjął decyzji i odroczył sprawę do dnia 5 lutego 2015 r. Na posiedzeniu przedstawiciele Sejmu oraz Prokuratora Generalnego opowedziali się przeciwko wnioskowi.

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wokanda ... nkostwa-1/
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: TK zbada zgodność usm z Konstytucją

#12 Post autor: piotrusb » 05-02-2015, 17:06

Dziś zapadł wyrok Trybunału w przedmiotowej sprawie, w którym stwierdzono m. in. że brak prawa byłych członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługuje odrębna własność lokalu, do środków zgromadzonych na funduszu remontowym jest niezgodny z konstytucją. Trybunał orzekł, iż:
1. Art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

2. Art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta wymaga spełnienia innych przesłanek niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) w zakresie, w jakim uzależnia skuteczne nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu od przyjęcia w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 58 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nabywcy ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji przystąpienia do spółdzielni, jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.

5. Art. 27 ust. 1 w związku z art. 241 ust. 1 oraz z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie jest niezgodny z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji.

6. Art. 27 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 241 ust. 1 oraz z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 Konstytucji.

7. Art. 27 ust. 2-5 w związku z art. 241 ust. 1 oraz z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 58 ust. 1 Konstytucji.

8. Art. 26 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

9. Art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/ ... lonkostwa/
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”