Nałożenie na wspólnotę nakazu remontu dachu

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4807
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nałożenie na wspólnotę nakazu remontu dachu

#1 Post autor: piotrusb » 04-04-2018, 13:13

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Lu 541/17.

Zaskarżoną decyzją wydaną w trybie art. 138 § 2 kpa - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą nałożenia na Wspólnotę Mieszkaniową obowiązku dokonania remontu dachu (wymiany izolacji termicznej dachu nad lokalem nr [...], wymiany membramy, folii paroszczelnej i płyt kartonowo-gipsowych), zlikwidowania ciągów powietrznych i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Z żądaniem przeprowadzenia remontu wystąpili T. i M. P., zajmujący lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i skarżący się na zły stan techniczny tego budynku. Zdaniem wnioskodawców, ich lokal posiada niewłaściwą izolację termiczną. Wspólnota skierowała do WSA skargę na postanowienie WINB, ale sąd ja oddalił stwierdzając w uzasadnieniu:
...zaskarżone rozstrzygnięcie kasacyjne z dnia [...] marca 2017 r. miało wystarczającą podstawę w przesłankach określonych w przepisie art. 138 § 2 k.p.a. Zgłoszone przez organ odwoławczy zastrzeżenia odnośnie niepełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i wadliwego przeprowadzenia postępowania dowodowego przez organ I instancji, usprawiedliwiały stanowisko o konieczności uchylenia decyzji organu I instancji i przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpoznania. Z zaskarżonej decyzji wynika jednoznacznie, że z uwagi na upływ czasu wyniki oględzin przeprowadzonych w roku 2014 nie mogły odzwierciedlać aktualnego stanu technicznego lokalu nr [...]. Słusznie zatem organ ocenił, że protokół z dnia [...] października 2014 r. (bez konkretnych ustaleń) nie może stanowić dowodu, że dach nad lokalem nr [...] posiada właściwie wykonaną izolację termiczną. Przeprowadzone czynności dowodowe w roku 2016 również nie pozwalały na dokładne ustalenie stanu sprawy. Oględzin dachu dokonane w dniach 11 maja 2016 r. i 20 października 2016 r. koncentrowały się głównie na wyglądzie wnętrza lokalu nr [...]. Wątpliwości na temat należytego stanu technicznego dachu, co właściciele lokalu konsekwentnie podnosili, wynikały również z opracowania sporządzonego w styczniu 2016 r. pt. "Oceny izolacji termicznej w lokalu mieszkalnym" przedłożonego wraz z wnioskiem z dnia 9 marca 2016 r. Okoliczność, że w 2014 r. wykonane zostały określone czynności związane z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego (dach pokryto dodatkową warstwą gontu bitumicznego) nie świadczy o tym, podobnie jak decyzja organu nadzoru budowlanego z dnia 20 sierpnia 2014 r. (w sprawie nakazania Wspólnocie Mieszkaniowej "[...] [...]" wykonania skutecznego zabezpieczenia pokrycia dachowego uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych do lokalu mieszkalnego nr [...]), że obecny stan techniczny nie może budzić zastrzeżeń. Niezasadne są formułowane na tym tle zarzuty i wnioski skargi, że należyty stan budynku jest już udowodniony, skoro postępowanie w sprawie nieszczelności dachu zostało już zakończone, organ potwierdził wykonanie nałożonych wspomnianą wyżej decyzją obowiązków i decyzją z dnia [...] stycznia 2015 r. umorzył postępowanie w tej sprawie. Wyrażone w skardze zapatrywanie, że stan techniczny budynku od wydania tych decyzji nie uległ zmianie, nie ma potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Wręcz przeciwnie okoliczności sprawy wskazują na możliwość pogorszenia się stanu lokalu nr [...], czego dowodzi protokół z oględzin z dnia 11 maja 2016 r. Dokument ten świadczy, że na ścianach widoczne są zacieki i ślady przebarwienia. Właściciel lokalu stwierdził podczas oględzin, że oczekuje na wymianę izolacji i doprowadzenie budynku do prawidłowego stanu i zgodnego w tym zakresie obowiązującymi normami. Dodatkowe oględziny przeprowadzone w dniu 20 października 2016 r. nie wniosły nic nowego do sprawy, co organ odwoławczy słusznie podniósł w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia.

Organ odwoławczy prawidłowo argumentuje, że w okolicznościach stanu faktycznego zabrakło dokładnych ustaleń i postępowanie dowodowe z tego właśnie powodu wymagało uzupełnienia w znacznym zakresie. Strona skarżąca pomija, że producent wełny mineralnej (ISOVER SAINT – GOBAIN) w piśmie z dnia 10 listopada 2016 r. wyjaśnił w odpowiedzi na wystąpienie organu nadzoru budowlanego, że utrzymanie parametrów cieplnych i mechanicznych materiału izolacyjnego - wełny, która uległa zawilgoceniu, uzależnione jest od wielu czynników i ich potwierdzenie jest możliwe po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. W tych warunkach nie można wykluczyć, że w ramach uzupełniającego postępowania wyjaśniającego może wystąpić konieczność uzyskania przez organ nadzoru budowlanego po specjalistyczne opinie (ekspertyzy) i zastosowania w tym celu procedury określonej w art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego, upoważniającej organ do nałożenia obowiązku przedłożenia przez osobę zobowiązaną ocen technicznych odnoszących się do stanu technicznego budynku. Organ odwoławczy wykazał, że wyjaśnienie stanu faktycznego może łączyć się z obowiązkiem ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy udziale biegłych (na podstawie art. 84 § 1 k.p.a.) z wykorzystaniem ich specjalistycznej wiedzy.
W piśmie z dnia 19 grudnia 2016 r. [...] i M. P. podali, że przeglądu warstw izolacyjnych dokonano podczas oględzin w październiku 2014 r. Nie wykonano wówczas "odkrywek" nad mieszkaniem nr [...]. We wcześniejszym piśmie z dnia 17 października 2016 r. wnioskodawcy podnieśli i podkreślali, że dach nie przecieka, ale izolacja termiczna dachu została nieodwracalne uszkodzona.

W świetle powyższych rozważań prawidłową jest ocena organu odwoławczego, że decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem przepisów postępowania (art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a.) i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę organowi do ponownego rozpoznania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w L. wskazał na okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Z zaskarżonego rozstrzygnięcia z dnia [...] marca 2017 r. jasno wynika, że w tych warunkach przedwczesną jest odmowa nałożenia na Wspólnotę Mieszkaniową "[...] [...]" żądanych przez [...] i M. P. czynności związanych z poprawieniem izolacji termicznej dachu.
Jak wyżej wykazano, wbrew zarzutom i wnioskom skargi, nie można powiedzieć, że decyzja organu I instancji wolna jest od wad. Nieskuteczny jest między innymi zarzut, że z naruszeniem art. 8 k.p.a. i zasady zaufania do organów Państwa, organ odwoławczy chce "dalszego, uporczywego i bezpodstawnego" ustalania stanu faktycznego z narażeniem skarżącej na duże straty finansowe.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE2A1DBD1D
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”