Umocowanie pełnomocnika wspólnoty

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4919
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Umocowanie pełnomocnika wspólnoty

#1 Post autor: piotrusb » 09-03-2017, 17:03

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 401/16.
W niniejszej sprawie skarga została wniesiona przez pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej. Wyjaśnienie, czy pełnomocnik ten został umocowany do działania w imieniu skarżącej przez osoby upoważnione do jej reprezentacji było zatem niezbędne do nadania skardze dalszego biegu. W tym celu, mając na względzie pełnomocnictwo załączone do skargi, wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentów wykazujących umocowanie osoby podpisanej pod skargą do reprezentowania skarżącej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym albo sądami administracyjnymi, w szczególności poprzez nadesłanie statutu skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz uchwały o powołaniu członków jej zarządu, nadesłanie dokumentu, z którego wynika powierzenie A sp. z o.o. zarządu przez skarżącą Wspólnotę, wskazującego na umocowanie do reprezentowania jej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym albo sądami administracyjnymi. (...)

...odnotować należy, że zasady reprezentacji wspólnot mieszkaniowych są określone w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zgodnie z art. 18 u.w.l. właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (ust. 1). Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale (ust. 3). Następnie należy podnieść, że stosownie do art. 20 ust. 1 u.w.l. jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona, zaś według art. 21 u.w.l. zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (ust. 1), gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie (ust. 2).

Z regulacji tych wynika, że ze względu na organ albo osobę (osoby) sprawujące zarząd nieruchomością wspólną można wyodrębnić zarząd bezpośredni, sprawowany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, oraz zarząd pośredni, sprawowany:

a) przez zarząd, jako organ wspólnoty mieszkaniowej, albo

b) przez zarządcę, ustanawianego zgodnie z art. 18 ust. 1 u.w.l., którym może być osoba fizyczna bądź osoba prawna.

Wymaga jednocześnie podkreślenia, że ustanowienie zarządu wspólnoty (art. 20, art. 21 u.w.l.) wyklucza ustanowienie zarządcy w rozumieniu art. 18 u.w.l. i odwrotnie, tj. ustanowienie zarządcy zgodnie z art. 18 u.w.l. wyklucza ustanowienie zarządu, o którym mowa w art. 20 i art. 21 u.w.l. (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CZP 96/11, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2005 r., III CZP 62/05, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 74/03 oraz postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach: z dnia 29 lutego 2016 r., I SA/Gl 1477/16 i I SA/Gl 1446/15, z dnia 15 lipca 2016 r., II SA/Gl 308/16 oraz z dnia 26 września 2016 r., I SA/Gl 309-312/16, I SA/Gl 1478-1481/16 i I SA/Gl 1472/16). Właścicielom nieruchomości powierzono wybór w kwestiach związanych ze sposobem zarządzania, jednak względy natury organizacyjno-gospodarczej przemawiają za brakiem potrzeby mnożenia struktur zarządu nieruchomością wspólną i wynikających z tego konsekwencji (np. problemu rozkładu uprawnień pomiędzy te struktury).

Z powyższego wynika, że przedkładając wskazane wyżej dokumenty profesjonalny pełnomocnik nie udokumentował rzeczywistego sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, a w konsekwencji nie nadesłał dokumentów wykazujących swe umocowanie do reprezentowania skarżącej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, do czego był wezwany. Przypomnienia wymaga, że załączone do skargi pełnomocnictwo podpisały dwie osoby uprawnione do reprezentowania A Sp. z o.o., co potwierdza dołączony do skargi dokument z Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem na mocy cytowanego wyżej art. 18 u.w.l. nie ulega wątpliwości, że powierzenie tej spółce zarządu nieruchomością wspólną powinno wynikać z umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo z umowy zawartej później w formie aktu notarialnego. Na takie dokumenty pełnomocnik skarżącej nie powołał się ani ich nie przedłożył.

Jednocześnie zauważyć należy, że pełnomocnik skarżącej, pomimo powołania się na dokument w postaci pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wspólnotę do reprezentowania w przedmiotowej sprawie, faktycznie dokumentu tego nie nadesłał.

Jedynie na marginesie (abstrahując od różnic pomiędzy regulacjami dotyczącymi podmiotów, którym może przysługiwać status pełnomocnika przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi) warto zacytować pogląd wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., III CZP 129/08, że reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez zarządcę ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 1 u.w.l. wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy.

Mając zatem na uwadze, że pojęcie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 37 § 1 p.p.s.a. rozumieć należy całościowo, jako komplet dokumentów niezbędnych dla wykazania umocowanie pełnomocnika do działania za mocodawcę [por. J. Drachal, J. Jagielski, M. Cherka (w:) R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Beck 2013, s. 217, nb 11 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2015 r., I OSK 319/14] stwierdzić należy, że działający adwokat nie nadesłał dokumentów wykazujących jego umocowanie do reprezentowania skarżącej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AFCE8C57A8
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”