Za wystające na chodnik ocieplenie budynku trzeba płacić

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5347
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Za wystające na chodnik ocieplenie budynku trzeba płacić

#1 Post autor: piotrusb » 13-08-2021, 13:23

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2021 r., sygn akt II GSK 1531/18.
Prezydent m. st. Warszawy zezwolił skarżącej wspólnocie mieszkaniowej na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej obiektu budowlanego w postaci warstwy ocieplenia budynku o pow. 1,96 m2. Termin obowiązywania tej decyzji lokalizacyjnej ustalono na rok. Następnie organ ten zezwolił skarżącej na montaż rusztowania, prowadzenie robót oraz demontaż rusztowania w tym pasie drogowym na okres 1 miesiaca, dla potrzeb związanych z umieszczeniem warstwy ocieplenia budynku. Wspólnota, po zakończeniu robót budowlanych, nie wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajęcie tego pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu - warstwy ocieplenia budynku.

Prezydent m. st. Warszawy na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., zwanej dalej: k.p.a.), art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 12 i 13 w zw. z art. 4, art. 40d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/666/2004 z 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2004 r. Nr 148, poz. 3717 z późn. zm.) wymierzył skarżącej karę pieniężną w wysokości 12.559,70 zł za zajęcie pasa drogowego pod obiekt budowlany - warstwę ocieplenia budynku bez zezwolenia wymaganego przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(...)

Karę utrzymało w mocy Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które nie zgodziło się z argumentacją wspólnoty, jakoby nie było żadnych podstaw do uznania, iż jakakolwiek warstwa ocieplenia budynku nieruchomości położona jest w pasie drogowym, gdyż zgodnie z księgą wieczystą leży w granicach jej nieruchomości. SKO ustaliło, że zajęcie pasa drogowego zostało ustalone na podstawie mapy geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m. st. Warszawy z której wynika, że budynek wspólnoty przylega bezpośrednio do pasa drogowego tj. chodnika, a warstwa ocieplenia obejmuje jego przestrzeń. Kolegium wyjaśniło, że wspólnota dwukrotnie uzyskiwała zezwolenie na zajecie pasa, ale był też okres ponad ośmiuset dni, kiedy za zajęcie nie zapłaciła.

Wspólnota zaskarżyła decyzję do WSA w Warszawie, ale sąd ten oddalając skargę stwierdził, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia stanowi odstępstwo od zasady, że w pasie drogowym nie wolno sytuować żadnych niezwiązanych z drogą budowli czy urządzeń. Według sądu, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego są zezwoleniami czasowymi. Każde wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego stanowi odrębną sprawę administracyjną, a posiadanie wcześniejszego zezwolenia nie rodzi praw na przyszłość dla adresata. Na kolejny okres konieczne jest ponowne ustalenie, czy umieszczenie obiektu budowlanego stanowi szczególnie uzasadniony przypadek rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, dający podstawę do wydania zezwolenia. WSA podkreślił, że wspólnota została pouczona o konieczności uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu - warstwy ocieplenia budynku, już samej w decyzji lokalizacyjnej.(...)

Podkreślając znaczenie konsekwencji wynikających z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, w świetle którego za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6, w nie mniej stanowczy sposób trzeba podkreślić, że z ust. 4 art. 40 przywołanej ustawy, który ma zastosowanie w rozpatrywanej sprawie - a którego brak przywołania przez organ administracji w podstawie prawnej decyzji nie stanowi, wbrew stanowisku strony skarżącej, naruszenia przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, skoro został przywołany odsyłający do niego ust. 12 art. 40 - wynika z kolei, że opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. (...)

W odpowiedzi natomiast na zarzuty podważające prawidłowość ustalenia w rozpatrywanej sprawie adresata decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi, należy odwołać się do znaczenia przywołanych już powyżej argumentów, a mianowicie ostatecznych decyzji, którymi udzielono zezwoleń odpowiednio na lokalizację ocieplenia budynku w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ul. (...) o powierzchni 1,96 m2 i następnie na jego zajęcie, a które adresowane były do strony skarżącej, gdyż to ona wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w wymienionym pasie drogowym obiektu budowlanego w postaci ocieplenia budynku, a następnie na zajęcie pasa drogowego. Co więcej, również wydana na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych decyzja z dnia (...) lipca 2013 r., którą udzielono zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, wydana została na wniosek strony skarżącej i była do niej adresowana.

Nie sposób jest więc twierdzić, że będąc stroną postępowań, w których zostały wydane wymienione decyzje ostateczne adresowane do Wspólnoty Mieszkaniowej, jako inwestora planowanego i realizowanego przedsięwzięcia lokalizowanego w pasie drogowym, Wspólnota ta jednocześnie nie mogła być i nie była stroną postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcia wymienionego pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, a co za tym idzie również adresatem decyzji wydanej w tym postępowaniu. Zwłaszcza, gdy podkreślić, że przedmiot tego postępowania, tak jak i postępowań, w których wydane zostały decyzje dnia (...) maja 2013 r. oraz z dnia (...) listopada 2015 r., dotyczył tego samego pasa drogowego, a mianowicie pasa drogowego, w którym strona skarżąca lokalizowała obiekt budowlany w postaci ocieplenia budynku i w konsekwencji zajęła pas drogowy pod tenże obiekt. (...)

Skarga kasacyjna nie jest zasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-u ... 91?unitId=
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”