Lokal nie może być wydzielony prawnie, jeśli do pełnienia swojej funkcji wymaga korzystania z innych lokali

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5132
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Lokal nie może być wydzielony prawnie, jeśli do pełnienia swojej funkcji wymaga korzystania z innych lokali

#1 Post autor: piotrusb » 14-02-2020, 15:02

Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2020 r., syg. akt II OSK 3777/18.
...w rozpoznawanej sprawie jest to ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Analiza treści powołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że kryterium decydującym o odrębnej własności lokalu jest samodzielność lokalu. Jest to jedyna przesłanka, jaką musi spełniać lokal, aby mógł stać się odrębną nieruchomością. Atrybuty samodzielności lokali nie zostały co prawda bliżej opisane w ustawie, jednak w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że charakteryzuje się ona tym, iż właściciel i inne osoby korzystające z lokalu mają do niego swobodny dostęp, a także tym, że korzystanie z lokalu zgodnie z jego funkcją nie wymaga korzystania z innych lokali. Nie przekreśla tej samodzielności konieczność korzystania z pomieszczeń, będących elementem nieruchomości wspólnej (G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013 r., str. 429). Lokal posiada zatem cechę samodzielności, jeżeli funkcjonalnie nie stanowi części składowej innego lokalu, a korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu. O tym, czy dany lokal może być uznany za samodzielny decyduje jego wydzielenie trwałymi ścianami w obrębie budynku, swobodny dostęp do niego właściciela, czy mieszkańca i możliwość korzystania z niego bez wymogu korzystania z innych samodzielnych lokali, co oznacza przeznaczenie lokalu do wyłącznego użytku jego właściciela (mieszkańca). Nie można zatem mówić o samodzielności lokalu, który mimo wydzielenia trwałymi ścianami, do pełnienia przypisanej mu funkcji, wymaga korzystania z innych samodzielnych lokali. Przeczy to istocie samodzielności lokalu.

Lokal nr [...] powstał w wyniku przebudowy lokalu nr [...], który na podstawie zaświadczenia o samodzielności lokalu wydanego przez Starostę stanowi samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali. Sporną kwestią jest czy przedsionek, stanowiący część korytarza prowadzącego do trzech lokali mieszkalnych może stanowić pomieszczenie przynależne do lokalu nr [...]. Sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że na to zagadnienie należy spojrzeć z perspektywy samodzielności lokali sąsiednich w stosunku do przedmiotowego lokalu, tj. lokali nr [...] i nr [...]. Wydanie zaświadczenia zgodnie z wnioskiem Strony skarżącej pozbawiłoby lokale sąsiednie przymiotu samodzielności, gdyż korzystanie z nich wiązałoby się w koniecznością korzystania z pomieszczenia przynależnego do innego lokalu, tj. nr [...], czyli z jego przedsionka. Doprowadziłoby to do zmiany stanu faktycznego, a zatem miałoby bezpośredni wpływ na konieczność zmiany zaświadczenia Starosty, w którym stwierdzono, że lokal nr [...] bez pomieszczeń przynależnych jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

O możliwości uznania konkretnego pomieszczenia za przynależne do konkretnego lokalu decyduje to, czy mogą z niego korzystać wyłącznie mieszkańcy określonego lokalu, czy też mieszkańcy kilku lokali. Jeżeli z pomieszczenia korzystają właściciele więcej niż jednego lokalu wówczas jest ono elementem nieruchomości wspólnej. "Pomieszczenia tego typu jak: strychy, magazynki, piwnice, jeżeli nie staną się częścią składową lokalu mieszkalnego lub użytkowego, będą stanowić przedmiot nieruchomości wspólnej, a zatem będą stanowić współwłasność właścicieli lokali, podobnie jak: klatki schodowe, windy mury zewnętrzne, fundamenty" (G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013 r., str. 435). Klatka schodowa nie musi być elementem wspólnym i stanowić przedmiotu współwłasności, w sytuacji gdy służy tylko jednemu lokalowi (wtedy gdy korzysta z niej tylko właściciel jednego lokalu i nie prowadzi ona ani do wspólnych pomieszczeń ani do innych lokali). W rozpoznawanej sprawie przedsionek jest częścią korytarza prowadzącego do trzech lokali mieszkalnych. W istocie stanowi on komunikację pomiędzy trzema lokalami a klatką schodową. Nie służy wyłącznie do użytku ewentualnych użytkowników lokalu nr [...], a zatem nie może stanowić pomieszczenia przynależnego tylko temu lokalowi. Sąd pierwszej instancji słusznie zauważył, że lokal nr [...] (w wyniku którego podziału powstały [...] lokale) miał zupełnie inny układ pomieszczeń, który w żaden sposób nie wpływał na sąsiedni lokal nr [...]. Część lokalu, która obecnie stanowi przedsionek służyła wyłącznie właścicielowi lokalu nr [...]. Jest to sytuacja odmienna od tej, która powstała w wyniku podziału lokalu na [...] mniejsze. Odwoływanie się zatem do okoliczności dotyczących poprzedniego stanu nieruchomości jest bezprzedmiotowe.

Odnosząc się do argumentacji skarżącej, że zamierza zapewnić dostęp do przedsionka poprzez ustanowienie służebności na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali nr [...] i nr [...], należy stwierdzić, że zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia określonych (realnie istniejących) faktów lub stanu prawnego, w oparciu o posiadane dane wynikające z prowadzonych ewidencji, rejestrów i innych dokumentów (art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 k.p.a.). Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali nie przewiduje powoływania się na inne, niż wymienione w tym przepisie, kryteria oceny samodzielności lokalu. Wyklucza to możliwość uwzględniania w rozpoznawanej sprawie planowanego ustanowienia służebności gruntowej, a więc ustanowienia prawa uregulowanego w przepisach kodeksu cywilnego (por. wyrok. NSA z 8 sierpnia 2012 r., sygn. akt I OSK 2281/11).

Organ słusznie przyjął, co zostało prawidłowo zaakceptowane przez Sąd pierwszej instancji, że w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu nr [...], składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki wraz z pomieszczeniem przynależnym.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DBFED9DC1E
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów administracyjnych”