Właściciel lokalu płaci za śmieci do wspólnoty, nie do gminy

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5823
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Właściciel lokalu płaci za śmieci do wspólnoty, nie do gminy

#1 Post autor: piotrusb » 17-08-2022, 10:27

Wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 537/20.
Powódka Wspólnota Mieszkaniowa domagała się zasądzenia od B. Ż. kwoty 15.839,96 zł tytułem zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną, fundusz remontowy, niedopłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków za okres od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2021.1048 t.j., zw. dalej: „u.w.l.”), właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. W myśl art. 14 u.w.l., na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Stosownie do art. 15 ust. 1 u.w.l., na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić trzeba, że na pozwanym ciążył obowiązek regulowania opłat na rzecz powodowej Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat eksploatacyjnych dot. jego lokalu do dnia 10-go każdego miesiąca.

Pozwany B. Ż. w toku przedmiotowego postępowania przyznał, iż w okresie objętym pozwem nie regulował należności związanych z utrzymaniem i zarządem nieruchomością wspólną.

Wysokość wyliczonych przez stronę powodową należności z tytułu uiszczania opłat eksploatacyjnych za okres objęty pozwem, została zweryfikowana przez biegłego sądowego do kwoty 15.565,258 zł.

Biegła dokonała analizy dokumentów stanowiących podstawę faktyczną żądania powoda wobec pozwanego i nie stwierdziła w materiale dowodowym zaoferowanym przez strony żadnych informacji mogących sugerować nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomością wspólną, ani nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zobowiązanie pozwanego zostało ustalone i skorygowane przez biegłą na podstawie uchwał o ustaleniu przez wspólnotę wysokości zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną i orzeczenia wydanego w sprawie I Na 347/15. Nadto, kwoty opłat związanych z korzystaniem z lokalu przez Pozwanego, tj. z tytułu dostawy mediów i wywozu nieczystości zostały obliczone przez biegłą na podstawie przepisów prawa (tzw. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz uchwały RM S. na lata 2017-2020 w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnym i opłat z tego tytułu). Nadto, biegła wskazała, że po przeanalizowaniu Sprawozdań finansowych znajdujących się w aktach sprawy ustaliła, iż: nie zawierają one żadnych nietypowych wydatków, nie zawierają informacji o poniesieniu wydatków w kwotach nietypowych dla podobnych nieruchomości znanych biegłej, uchwalone przez wspólnotę stawki zaliczek są zdecydowanie niższe niż stawki wyliczone na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Zatem obciążenie Pozwanego dokonane w oparciu o uchwalane zaliczki jest dla Pozwanego korzystniejsze finansowo, niż obciążenie go rzeczywistymi kosztami. Ponadto Powódka zastosowała bardzo korzystny dla Pozwanego przelicznik kosztów ustalając jego partycypację w wysokości niższej niż udział w nieruchomości wspólnej wykazany w KW (odjęto mu piwnicę). Słusznie biegła zwróciła także uwagę, iż podnoszona przez Pozwanego okoliczność, że dokonywał on wpłat na rzecz podmiotów trzecich oraz uznaje inne zasady określania części wspólnych nie powodują automatyczne nierzetelności prowadzonej rachunkowości Wspólnoty, czy też naliczanych Pozwanemu opłat na podstawie dokumentów zewnętrznych. Dokumenty kosztowe wspólnoty - jak wskazała biegła - nie były podstawą naliczenia zobowiązania Pozwanego przez biegłą. Służyły one jej wyłącznie pomocniczo do ustalenia czy stawki zaliczek nie zostały ustalone przez pozostałych współwłaścicieli z pokrzywdzeniem Pozwanego i w sposób sprzeczny z normami prawa w tym zakresie.

Sąd zważył, że zarzuty pozwanego w kwestii dokonywania bezpośrednich opłat za śmieci do Gminy M. S. są nieuzasadnione. To wspólnota w okresie objętym sporem była płatnikiem i podatnikiem tej opłaty. Według art. 2 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.02.2015 r.: jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wcześniej istniała możliwość indywidualnego rozliczania opłaty za śmieci bytowe, jednak od 2016 r. należności z tego tytułu są rozliczane przez Wspólnotę Mieszkaniową. Jakkolwiek pozwany przedłożył dowody regulowania opłat na rzecz Gminy M. S., w istocie nie wiadomo na jakiej podstawie pozwany uiszczał indywidualną opłatę za wywóz śmieci; z ustawy wynika, że obowiązek uiszczenia opłat z tego tytułu spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa działa jako pośrednik pomiędzy członkami wspólnoty a gminą, który ma za zadanie pobrać i przekazać gminie należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. Należy także zwrócić uwagę, że Wspólnota mieszkaniowa jest związana uchwałą gminy i nie ma kompetencji, aby w stosunkach wewnętrznych z członkami wspólnoty mieszkaniowej ustalać inne kryterium wyliczenia opłat za wywóz śmieci obciążających poszczególnych właścicieli lokali niż te, które wynika z uchwały rady gminy. Opłata za śmieci bytowe jest naliczana w powodowej wspólnocie Mieszkaniowej, wskazać trzeba, że porównanie wpłat dokonanych przez powoda wskazuje że kwoty te nie korespondują z wyliczeniami Wspólnoty Mieszkaniowej sporządzonymi przez A. M.. Z opinii biegłego sądowego wynika, że wyliczenie dokonane przez A. M. jest prawidłowe. W ocenie Sądu powyższe przeczy argumentacji pozwanego, że żądanie zapłaty z tego tytułu skierowane wobec niego przez powodową Wspólnotę Mieszkaniową jest niezasadne.

Za niezasadne Sąd uznał także zarzuty pozwanego odnośnie braku obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej dotyczących wykonywania osobiście przeglądów, czy sprzątania nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, właściciel jest obowiązany płacić zaliczki na koszty zarządu, które uchwaliła wspólnota i nie może samowolnie przekształcać ich w obowiązek zapłaty rzeczywiście poniesionych kosztów po upływie roku obrachunkowego. Samodzielne sprzątanie części klatki schodowej, dokonywanie przeglądu instalacji nie może wywołać skutku finansowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Z drugiej strony Wspólnota ma obowiązek bieżącego utrzymania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w niepogorszonym stanie technicznym, zamówione w tym zakresie przez Wspólnotę usługi są finansowane przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Sąd zważył, że Wspólnocie przysługuje uprawnienie do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w płatności należnych zaliczek, co wynika wprost z treści art 481 k.c. - jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -04-08_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”