Sprawozdanie i wynagrodzenie zarządcy przymusowego

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5571
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Sprawozdanie i wynagrodzenie zarządcy przymusowego

#1 Post autor: piotrusb » 18-03-2022, 10:08

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt III Ca 2029/19
Zarzucając naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. skarżąca w sposób czysto polemiczny dąży do wykazania korzystnej dla siebie oceny dowodu ze sprawozdania zarządcy nieruchomości. Tymczasem Sąd I instancji zasadnie wskazał, że złożone sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 937 § 1 k.p.c. i dostatecznie jasno dokumentuje uzyskiwane dochody i poczynione wydatki. Stawiane już w postępowaniu I instancyjnym zarzuty skarżącej dotyczące przeznaczania dochodu na remonty oraz wykazywania w sprawozdaniu VAT nie mogły mieć wpływu na ocenę zarządu, ponieważ jak wynika materiału dowodowego, w szczególności opinii biegłego, zarządca poprawił standard lokali, przez co wzrosła nie tylko wartość nieruchomości, ale dodatkowo wzrósł również generowany przez nią dochód. Zarządca bieżące dochody jak już wyżej wskazano faktycznie przeznaczał na remonty. Wobec powyższego zarzut błędnej oceny materiału dowodowego uznać należało za chybiony. (...)

Skoro zarzuty uczestnika dotyczące ostatecznie głównie przeznaczania dochodu na remonty oraz wykazywania w sprawozdaniu okazały się bezzasadne, to uznać należy, iż zarządcy przysługuje na podstawie art. 939 § 1 k.p.c. w związku z art. 615 k.p.c., wynagrodzenie za sprawowaną przez niego funkcję oraz zwrot wydatków, które poniósł z w związku z pełnieniem tej funkcji. Również wysokość wnioskowanego i ostatecznie przyznanego zarządcy wynagrodzenia jest adekwatna do wykonanej pracy. Zarzut niedokonania przez Sąd Rejonowy właściwej oceny pracy zarządcy w kontekście uzasadnionej wysokości wynagrodzenia, okazał się więc całkowicie bezzasadny.

Za bezzasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 937 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy zasadnie zatwierdził w całości sprawozdanie zarządcy sądowego. W opinii Sądu Okręgowego złożone sprawozdanie odpowiada wymogom określonym w art. 937 § 1 k.p.c. i dostatecznie jasno dokumentuje uzyskiwane dochody i poczynione wydatki. Zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, iż faktury VAT nie mogą mieć wpływu na ocenę zarządu. Z materiału dowodowego wynika, że zarządca poprawił standard lokali, przez co wzrosła nie tylko wartość nieruchomości, ale dodatkowo dochód z nieruchomości. Jak już wyżej wskazano zarządca bieżące dochody faktycznie przeznaczał na remonty. Jak słusznie zauważył Sąd Rejonowy wnioskodawca nie ustrzegł się uchybienia w użyciu niefortunnych sformułowań w zestawieniu finansowym, jednak mimo tego całościowa ocena tego zarządu musi być pozytywna, albowiem kwestia ta ma marginalne znaczenie dla funkcjonowania nieruchomości jak również dla współwłaścicieli. Z uwagi na powyższe brak było podstaw do oddalenia wniosku o zatwierdzenie sprawozdania zarządcy sądowego (...) Sp. z o.o. w Ł. za 2017 rok.

Bezpodstawny okazał się także zarzut naruszenia art. 935 k.p.c., art. 939 § 1 k.p.c. w zw. z art. 615 k.p.c. Wbrew twierdzeniu skarżącej w sprawie nie zaistniały przesłanki do stwierdzenia, by zarząd był sprawowany w sposób nieprawidłowy. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności sprawozdania zarządcy sądowego za rok 2017 oraz opinii biegłego z zakresu zarządu nieruchomościami, zarządca prawidłowo wykonywał swoje obowiązki. Sąd I instancji dokonał również oceny nakładu pracy zarządcy wskazując jakie działania w 2017 roku podjął zarządca. Zatem skoro zarząd był sprawowany prawidłowo, słusznie przyznano zarządcy sądowemu wynagrodzenie w żądanej przez niego wysokości, która zarówno w opinii Sądu Rejonowego jak i Sądu Okręgowego jest adekwatna do jego nakładu pracy.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-14_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”