Zapisy uchwały o powołaniu zarządu; przedawnienie roszczeń

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5602
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zapisy uchwały o powołaniu zarządu; przedawnienie roszczeń

#1 Post autor: piotrusb » 12-11-2021, 12:51

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 14 września 2021 r., sygn. akt I C 1819/20.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna.

Faktem jest, iż w treści uchwały powodowej wspólnoty nr (...) r. z dnia 2 sierpnia 2017 r. znajduje się zapis: „W skład zarządu wchodzą B. B. oraz M. Ł.”. Tym niemniej nieprecyzyjne sformułowanie uchwały nie może przekreślać jej celu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2013 r. sygn. akt IV CZ 72/13, decydujące znaczenie należy nadać celowi podjętej uchwały, którym było to, aby wymienione w niej osoby pełniły funkcje członków zarządu. Treść czynności prawnej, którą jest także uchwała wspólnoty mieszkaniowej, powinna być tłumaczona, jak tego wymagają okoliczności, w których została dokonana, a także zasady współżycia społecznego. W niniejszej sprawie nie budziło wątpliwości, że celem spornej uchwały było powołanie na członków zarządu B. B. oraz M. Ł. i uchwała nr 3/8/2017 r. z dnia 2 sierpnia 2017 r. skutecznie powyższy skład zarządu powołała.

Z tego też względu uznać należy B. B. oraz M. Ł. były uprawnione do działania w imieniu wspólnoty zgodnie z art. 21 ustawy o własności lokali do ustanowienia pełnomocnika procesowego w osobie radcy prawnego K. B. pełnomocnictwem z 28 kwietnia 2019 r.

Bezspornym w sprawie jest, iż z dniem otwarcia spadku po zmarłej I. S. (1), tj. 11 listopada 2012 r., własność lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w G. przy ul. (...) nabyła na podstawie ustawy w całości z dobrodziejstwem inwentarza Gmina M. G.. Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 k.c. prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Przy czym zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

W związku z tym pozwana, a uprzednio jej poprzedniczka prawna, zobowiązani byli uiszczać zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali – tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 80. poz. 903 ze zm.). Na koszty te składały się w szczególności:

1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy (art. 14 powołanej ustawy).

Powódka w niniejszej sprawie dochodziła ostatecznie od pozwanej zapłaty należności z tytułu zaliczek na poczet pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów eksploatacyjnych za okres od stycznia 2017 r. sierpnia 2019 r. Przedmiot roszczenia, ani jego wartość również ostatecznie nie była kwestionowana. Z tego też względu Sąd postanowieniem wydanym na rozprawie z dnia 14 września 2021 r. na mocy art. 235 2§ 1 pkt 2 k.p.c. pominął dowody: z zeznań świadka B. S. oraz z opinii biegłego z zakresu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, uznając okoliczności na jakie miały być przeprowadzone za bezsporne pomiędzy stronami.

W świetle powyższego nie było więc wątpliwości, że na pozwanej, a uprzednio na spadkodawczyni, ciążył obowiązek pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów eksploatacyjnych.

Powódka złożyła zestawienia korekt księgowych, obrazujących wysokość zadłużenia pozwanej, które, jak wskazano powyżej, nie były kwestionowane przez stronę przeciwną. W art. 15 ustawy określony został również termin, w jakim właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać na rzecz Wspólnoty należności za zarząd nieruchomością wspólną. Zatem pozwana, a uprzednio jej spadkodawczyni zobowiązana była w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca uiszczać na rzecz wspólnoty zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów eksploatacyjnych.

Za niezasadny Sąd uznał również zarzut przedawnienia.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. zdanie pierwsze po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy.

Bezspornym w sprawie było, iż dochodzone roszczenie ma charakter okresowy. Pozew został wniesiony w dniu 26 sierpnia 2020 r., a zatem roszczenie za okres styczeń 2017r. - sierpień 2019 r. nie uległo przedawnieniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -09-14_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”