Nie można do momentu wpisów do KW o wydzieleniu lokali stosować do zarządu NW zapisów uwl

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5262
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Nie można do momentu wpisów do KW o wydzieleniu lokali stosować do zarządu NW zapisów uwl

#1 Post autor: piotrusb » 15-04-2021, 14:53

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22 lutego 2021 r., sygn. akt III Ca 387/19.
Zgodnie z art. 616 kpc w sprawach z zakresu zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem z wyjątkiem spraw przewidzianych w art. 199, 201 i 202 Kodeksu cywilnego, jak również spraw dotyczących powołania i odwołania zarządcy, wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Prawidłowa wykładnia tego przepisu wskazuje na obowiązek rozpoznania sprawy na rozprawie w zakresie spraw przewidzianych w art. 199, 201 i 202 Kodeksu cywilnego, jak również spraw dotyczących powołania i odwołania zarządcy. Sprawa o zmianę zarządcy musi być kwalifikowana jako sprawa dotycząca powołania i odwołania zarządcy. Tym samym rozpoznając kwestie ustanowienia i zmiany zarządcy nieruchomości sąd zobowiązany był przeprowadzić rozprawę. Jej brak powoduje pozbawienie stron możliwości obrony (art. 379 pkt 5kpc). Niezasadnie przy tym sąd rejonowy podstaw do braku konieczności przeprowadzenia rozprawy dopatruje się w zaistnieniu przesłanek z art. 514 §2 kpc. W ocenie Sądu Okręgowego przesłanki te nie zaistniały. Wnioskodawczyni jako współwłaścicielka nieruchomości miała uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę zarządcy. Badanie merytorycznej zasadności tego wniosku winno być przedmiotem postępowania na rozprawie, ewentualna bezzasadność nie stanowi o braku legitymacji wnioskodawczyni do jego złożenia. Skoro zaś nie wystąpiła przesłanka do oddalenia wniosku bez przeprowadzania rozprawy, wymieniona w art. 514 §2 kpc, pominięcie rozprawy było błędne. W konsekwencji uznać należało, że miała miejsce nieważność postępowania przy rozpoznaniu wniosku o zmianę zarządcy. Skutkować to musiało zniesieniem postępowania w zakresie dotkniętym nieważnością i uchyleniem zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

Z opisanych przyczyn przedmiotem oceny w postępowaniu odwoławczym nie mogła być merytoryczna ocena prawidłowości sprawowanego zarządu i istnienie czy nieistnienie podstaw do zmiany zarządcy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd rozpozna wniosek po przeprowadzeniu rozprawy i stosownie do stanu sprawy wyda w tym przedmiocie rozstrzygnięcie.

Sąd Okręgowy rozpoznając sprawę zwrócił z urzędu uwagę na zawarty w treści księgi wieczystej nieruchomości ostrzeżenie o nieujawnieniu postanowienia o zniesieniu współwłasności, które sprowadzało się do ustanowienia odrębnej własności lokali. Zgodnie z przepisem art.7 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali( tj.Dz. u. z 2o020 poz.1910), do powstania odrębnej własności lokali niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Zgodnie z dominującym poglądem orzecznictwa, dotyczy to zarówno umownego ustanowienia odrębnej własności lokali, jak i dokonanego orzeczeniem sądu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2012r., I CSK 541/12, postanowienie tego Sądu z 13 maja 2009r., IV CSK 555/08, uchwala Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008r., III CZP 152/07). Bezspornie do dnia zamknięcia rozprawy przez Sąd Okręgowy( art. 316 §1kpc w zw. z art. 13 §2 kpc) nie doszło w sprawie do ujawnienia ustanowienia odrębnej własności lokali jako formy zniesienia współwłasności we wpisach w księgach wieczystych. Skoro zaś wpis odrębnej własności lokalu jest w tym przypadku konstytutywny, zatem do chwili jego dokonania nie może być mowy o odpadnięciu podstawy do przymusowego zarządu nieruchomością wspólną – ustanowionego w niniejszej sprawie orzeczeniem sądu wydanym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie można do czasu konstytutywnych wpisów o wydzieleniu lokali stosować do zarządu nieruchomości wspólnej przepisów ustawy o własności lokali.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -02-25_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”