Wspólnota nie ma obowiazku zapewnienia właścicielowi prawa do pomieszczenia pomocniczego

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5261
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wspólnota nie ma obowiazku zapewnienia właścicielowi prawa do pomieszczenia pomocniczego

#1 Post autor: piotrusb » 02-04-2021, 10:53

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 listopada 2020 r. sygn. akt I ACa 712/19.
Wskazać należy, że zeznania nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, że zawory do instalacji wodociągowej od mieszkania powódki znajdują się w pomieszczeniu, o którym mowa w uchwale. Takiej szczegółowej wiedzy świadek nie miała, natomiast wskazała, że w razie konieczności istnieje dostęp do spornego pomieszczenia. Powódka natomiast choć twierdziła, że sporna uchwała pozbawia ją dostępu do zaworów, nie przedstawiła dowodów na to, że w jej własnym mieszkaniu takie zawory nie znajdują się. Kwestię tę powódka mogła udowodnić za pomocą różnego rodzaju dowodów. Powódka mogłaby chociaż przedstawić odpowiednie fotografie własnego lokalu. Powódka w piśmie procesowym. (...)

Słusznie Sąd Okręgowy zaakcentował, że przeważnie jest tak, że zawory montuje się przy licznikach, a licznik bezsprzecznie znajduje się w mieszkaniu powódki i chociaż apelacja neguje prawidłowość tego stwierdzenia, to sprowadza się to tylko do wskazania, iż w tym przypadku nie mamy do czynienia z sytuacją typową. W tym zakresie dowodów apelacja nie powołuje.

Niezależnie jednak od tego: skoro zarządca budynku posiada dostęp do spornego pomieszczenia i może w razie awarii czy innej potrzeby się do niego dostać, w tym też do zaworów z instalacji wodociągowej – to zarzut, że uchwała narusza prawa czy interesy powódki nie jest zasadny.

Jeśli chodzi o sposób zbierania głosów – w tym zakresie apelacja eksponuje tylko kwestię podpisów Z. C., M. C. i R. T. oraz umocowania A. W. (1). Zagadnienie to już zostało wyjaśnione powyżej. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zauważa, że uchwała została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów – co pozostaje w zgodzie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2020.1910 j.t.), w myśl którego uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. W tym przypadku głosy były zbierane przez I. P. (1), która nie należy do zarządu, a zajmuje się administracją całego osiedla, jednak nie wywiera to wpływu na treść uchwały. Wada proceduralna jest bowiem tylko wówczas doniosła dla oceny zgodności uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej z prawem, jeżeli miała wpływ na jej ostateczny merytoryczny kształt (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 2019 r., I ACa 820/18). W tej sprawie takiego wpływu nie wykazywano.

Z całokształtu stanowiska powódki wynika, iż nie godzi się ona z tym, iż straciła możność korzystania z pomieszczenia sąsiadującego przez ścianę z lokalem B. M. (1). Wcześniej powódka mogła z niego korzystać i to nie tylko z samego WC, lecz także z pozostałej jego części, gdzie trzymała swoje rzeczy i suszyła pranie. Należy jednak podkreślić, że obecnie pomieszczenie to nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych/bytowych powódki. Powódka w 2016 r. za środki gminy w mieszkaniu przez nią zajmowanym urządziła łazienkę z WC. Odpadła zatem konieczność korzystania ze spornego pomieszczenia. Co istotne tę zmianę uwzględniono w aneksie do umowy najmu lokalu powódki z dnia 7.10.2016 r. i to na mocy tego aneksu z umowy najmu wyeliminowano prawo do korzystania ze spornego pomieszczenia. Gmina K. w aneksie tym wynajęła powódce dodatkowe pomieszczenie w piwnicy i w umowie sprzedaży nieruchomości powódka zakupiła już lokal nr (...) wraz z dwiema piwnicami za kwotę – po bonifikacie – 535,84 zł. Nie jest zatem tak, że to zaskarżona uchwała odbiera jej przedmiotowe pomieszczenie. Z chwilą z urządzenia łazienki z WC w mieszkaniu powódki odpadła konieczność korzystania przez powódkę z pomieszczenia spornego i przestało ono pełnić funkcję pomocniczą dla jej lokalu. Powódka zaakceptowała ten stan rzeczy podpisując wspomniany aneks. Aneks miał zacząć obowiązywać od 1 lutego 2017 r. Lokal zajmowany przez B. M. (1) (nr 9) nie miał urządzonego WC. Uchwałą z 14.10.2016 r. – czyli jeszcze przed wejście w życie ww. aneksu Wspólnota oddała B. M. (1) do wyłącznego użytku przedmiotowe pomieszczenie - odpłatnie, uchwała ta została unieważniona z tej przyczyny – że w dacie jej podejmowania Wspólnota nie była uprawniona do zadecydowania o nim, jako że nie było ono jeszcze wówczas częścią nieruchomości wspólnej. Powódka w dniu 20 grudnia 2016 r. wykupiła swój lokal – została ustanowiona odrębna jego własność – a w akcie notarialnym uwzględniono lokal nr (...) oraz dwa pomieszczenia piwnicze i podobnie jak w aneksie nie uwzględniono w nim pomieszczenia spornego. Zatem od 20 grudnia 2016 r. powódka nie miała prawa do tego pomieszczenia i już w tej dacie z pewnością nie pełnił on funkcji pomocniczej do jej lokalu. Gmina K. oraz Wspólnota przyjęły, że stał się on częścią nieruchomości wspólnej Sąd Okręgowy zgodził się z tym stanowiskiem w sprawie o sygn. I C 37/17, przyjmując jednakże, że stało się to w dacie 20 grudnia 2016 r., a nie w dacie podpisania aneksu.

Można dodać na marginesie, że taki los omawianego pomieszczenia – jest wynikiem tego, że sąsiaduje ono z lokalem B. M. (1), i nie sąsiaduje z lokalem powódki. Wydaje się racjonalne – że to B. M. (1) została uprawniona do urządzenia w nim łazienki z WC wyłącznie na swoje potrzeby z uniemożliwieniem korzystania z tego pomieszczenia przez powódkę, w której lokalu ze środków gminy urządzono łazienkę. Lokal zajmowany przez B. M. (1) własnego WC nie miał. Owszem - z perspektywy powódki jest to o tyle niekorzystne, że utraciła możność swobodnego dostępu do niego i składowania swoich rzeczy, czy suszenia prania; jednak otrzymała ona dodatkową piwnicę, a jej potrzeby bytowe zaspokaja łazienka w jej mieszkaniu, której kosztu nie poniosła. Zaskarżona uchwała nie narusza praw powódki, prawo do pomieszczenia jako pomocniczego utraciła ona już wcześniej wraz wykupem lokalu nr (...) z urządzoną własną łazienką z WC i dwoma pomieszczeniami w piwnicy. Wspólnota mieszkaniowa, czy też Gmina K. nie miały i nie mają w obowiązku zapewnić powódce prawa do tego pomieszczenia z tego tylko powodu, że do czasu wyodrębnienia łazienki w jej lokalu, korzystała ona z niego. Pomieszczenie to przestało umożliwiać powódce korzystanie z lokalu nr (...), skoro ma ono już swoją łazienkę z WC, utraciło pomocniczy charakter wobec jej lokalu.

Zaskarżona uchwała nie godzi w przepisy prawa, nie narusza zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością i nie godzi w interesy powódki, rozumiane w sposób obiektywny. Pamiętać bowiem należy, że interes właściciela lokalu powinien być oceniany w kategoriach obiektywnych. Samo zaś naruszenie jedynie subiektywnego interesu właściciela nie uzasadnia uchylenia uchwały (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2019 r., I ACa 481/22, Lex nr 3030021).
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -11-10_003
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”