Pełnomocnictwo rodzajowe dla zarządu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5021
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Pełnomocnictwo rodzajowe dla zarządu

#1 Post autor: piotrusb » 11-09-2019, 13:25

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. akt I ACa 254/19.
Literalnie odczytana uchwała upoważnia zarząd Wspólnoty do osiągnięcia rezultatu pod postacią ocieplenia budynku (§ 1) i udziela mu w tym celu pełnomocnictwa „do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem wykonania ocieplenia” (§ 2). Bezspornie, co do zasady czynności prawne zmierzające do osiągnięcia takiego celu przekraczają zakres zwykłego zarządu (por. wyrok N.S.A. z 20 października 2011 roku, II OSK 1477/10). Powódka kwestionuje w kontekście art. 22 ust. 2 u.w.l. treść takiego pełnomocnictwa, uznając je za umocowanie blankietowe, które nie wyczerpuje wymagań stawianych przed pełnomocnictwem rodzajowym (art. 98 zdanie drugie k.c.) udzielanym zarządowi Wspólnoty dla podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ze stanowiskiem takim na gruncie niniejszej sprawy nie sposób się zgodzić.

W świetle stanowisk judykatury prezentowanych na gruncie wykładni art. 98 k.c. pełnomocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Jeżeli rodzaj czynności prawnej nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli (art. 56 i 65 k.c.) (tak S.N. w wyroku z dnia 4 listopada 1998 roku, II CKN 866/97). Niewątpliwie z jednej strony skarżona uchwała nie precyzuje dokładnie rodzaju czynności prawnych, do których zarząd pozwanej został upoważniony, ale z drugiej- trudno jest zaprzeczyć, że może tutaj wchodzić w rachubę przede wszystkim umowa o roboty budowlane jako czynność zasadnicza, a poza tym umowy o dzieło (projektowe) i ewentualnie zlecenia (nadzór budowlany) jako umowy poboczne. Zakres rodzajowy czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu w kontekście wykonania ocieplenia budynku jest więc dość oczywisty.
Wykładnia zaskarżonej uchwały dokonywana przez sąd na gruncie art. 65 k.c. winna uwzględniać nie tylko jej treść, ale także kontekst faktyczny i prawny jej podjęcia. Skoro bowiem uchwała podmiotów kolegialnych uznawana jest co do zasady za surogat ich oświadczeń woli, to niesprzeczne powiązanie istniejące między kolejnymi, dotyczącymi tych samych kwestii, uchwałami Wspólnoty, winno rzutować na wykładnię ostatniej z nich. W tych warunkach uchwała przyjmująca plan remontowy pozwanej na rok 2018, stanowiący załącznik do niej, w którym ustalono ramy finansowe prac remontowych a ponadto wprost założono wykonanie docieplenia a wcześniej jego zaprojektowanie za określone kwoty, stanowią przesłankę wykładni uchwały. Sąd Apelacyjny wyrażając taki pogląd w uzasadnieniu postanowienia z dnia 8 listopada 2018 roku, I A Cz 1156/18, przedstawił w tej materii określone argumenty jurydyczne, które w niniejszej sprawie apelacyjnej także stanowią przesłankę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe, nie sposób założyć, że zaskarżona uchwała ma charakter czysto blankietowy i nie dość precyzyjnie określa ramy rodzajowe czynności prawnych objętych udzielonym pełnomocnictwem. Owszem jej treść nie wskazuje kontrahentów, z którymi zarząd pozwanej zawrzeć miał umowy służące wykonaniu docieplenia, ale w tej materii Sąd Apelacyjny przychyla się do poglądów liberalizujących wymagania stawiane uchwałom podejmowanym na gruncie art. 22 ust. 2 i 3 u.w.l. (zob. teza 15 Komentarza do art. 22 u.w.l. red. Osajda 2019, wyd. 5/Berek- Legalis). Za pominięciem stanowiska skrajnie formalizującego analizowane kwestie przemawia, poza argumentami przedstawionymi już w uzasadnieniu Sądu I instancji, także dwutorowość kontroli sprawowanej w takiej sytuacji przez członków wspólnoty nad zarządem. Wynika ona z podejmowania w ramach wykraczających poza zwykły zarząd dwóch uchwał, a mianowicie uchwały zawierającej pełnomocnictwo rodzajowe dla dokonania czynności prawnej, a następnie uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności przez zarząd (por. S.N. w wyroku z dnia 14 czerwca 2017 roku, IV CSK 478/16).
Wskazana wyżej dwutorowość pozwala więc na udzielenie zarządowi pełnomocnictwa do podejmowania czynności faktycznych (analiza rynku, negocjacje z potencjalnymi kontrahentami) i prawnych, prowadzących do wyboru wykonawcy robót, a następnie zaaprobowanie wykonawcy w uchwale zezwalającej zarządowi na zawarcie umowy. Taki tryb został zresztą przyjęty w niniejszej sprawie.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -06-06_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”