Koszty zarządu NW rozlicza się wyłącznie według udziałów; członkiem zarządu może być dowolna osoba fizyczna

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5261
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Koszty zarządu NW rozlicza się wyłącznie według udziałów; członkiem zarządu może być dowolna osoba fizyczna

#1 Post autor: piotrusb » 26-06-2019, 10:24

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt I C 2015/18.
W zakresie uchwały nr (...) powtórzyć należy za wyrokiem z dnia 12 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie I C 1473/18, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali stanowi, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Sąd w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wymienionego wyroku i ponownie wskazuje, że w świetle powołanego przepisu niedopuszczalnym było podjęcie uchwały nr (...) o treści prowadzącej do przeniesienia ciężarów związanych z utrzymywaniem nieruchomości wspólnej i innych wydatków w identycznych kwotach ryczałtowych przypadających na każdy lokal, a nie wedle faktycznych kosztów i proporcji wynikających z udziałów. Dlatego też omawiana uchwała podlegała uchyleniu.

W zakresie zaskarżenia uchwały nr (...) powództwo należało oddalić. Powodowie wywodzili, jakoby sama zmiana personalna w zarządzie miała stanowić o naruszeniu zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i naruszeniu interesów współwłaścicieli. Z takim stanowiskiem i rozumowaniem nie sposób się zgodzić. (…)

…poza sporem jest, że uchwała została podjęta od strony formalnej prawidłowo, większością głosów. Zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani (art. 20 ust. 2 ustawy). Stwierdzić zatem należy kategorycznie, że to wspólnota posiada wyłączną kompetencję do decydowania, kto znajdzie się w zarządzie oraz kto zostanie z niego odwołany. Ustawodawca nie przyznał w tym zakresie żadnych szczególnych uprawnień mniejszości właścicieli ani też uprawnienia po stronie sądu do weryfikowania wykształcenia, wiedzy, doświadczenia, sposobu bycia czy innych przymiotów osoby wybieranej do zarządu, do czego usiłowali doprowadzić powodowie. Poza kwestią jest, że przepis art. 20 ust. 2 ustawy daje dowolne prawo do odwołania członka zarządu przez uchwałę wspólnoty (czyli de facto większość współwłaścicieli) i ocena odwołania pod kątem ewentualnego naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną czy naruszenia interesów współwłaścicieli jest wykluczona. Podobny wniosek należy wysnuć w stosunku do osoby wybieranej do zarządu, albowiem nie można zakładać a priori, że w przyszłości sprawowanie zarządu przez nowo wybraną osobę będzie mogło naruszyć zasady prawidłowego zarządzania czy interesy współwłaścicieli.

Reasumując – sąd nie posiada kompetencji do decydowania, kto ma być członkiem zarządu wspólnoty poprzez stosowanie do kwestii personalnych przepisu o zaskarżeniu uchwał, a do tego prowadziłoby uwzględnienie stanowiska powodów. Wskazać natomiast należy, że dopiero na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 ustawy sąd byłby uprawniony do badania prawidłowości sprawowania zarządu przy rozpatrywaniu wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego. Dlatego też powództwo w zakresie zaskarżenia uchwały podlegało oddaleniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -03-07_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”