Sposób poowiadomienia właściciela o uchwale

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Sposób poowiadomienia właściciela o uchwale

#1 Post autor: piotrusb » 11-03-2019, 12:38

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt IC 1465/18.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
Niezgodność z przepisami prawa to przede wszystkim kolizja treści uchwały z przepisami ustawy oraz z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie w jakim ma on zastosowanie do odrębnej własności lokali. Niegodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z treści uchwały, ale także z powodu wadliwości postępowania prowadzącego do podjęcia uchwały. Oznacza to, że właściciel lokalu może podnosić obok zarzutów merytorycznych, również i zarzuty formalne jeżeli uważa, że zostały naruszone przepisy postępowania określające tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Uchybienia mogą dotyczyć: naruszenia przepisów dotyczących sposobu zwołania zebrania właścicieli lokali, obradowania na zebraniu, zasad głosowania. O naruszeniu przez uchwałę interesów właściciela lokalu lub naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną można mówić jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty. Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Wadliwość uchwały może polegać również na naruszeniu interesu właścicieli lokali poprzez naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz w inny sposób. Ocena uchwały z perspektywy zgodności z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną powinna być dokonywana z uwzględnieniem przesłanek celowości, rzetelności i gospodarności.

Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Uprawnienie do zaskarżenia uchwały wygasa zatem wraz z upływem 6 tygodni, co powoduje, że powództwo wniesione po terminie podlega oddaleniu z urzędu. W orzecznictwie zauważa się też, że jako zawity termin na zaskarżenie uchwały nie może zostać przywrócony (wyr. SA w Gdańsku z 23.9.2014 r., V ACa 463/14, L.; wyr. SA w Szczecinie z 20.3.2014 r., I ACa 127/14, L.).

Powódka w niniejszej sprawie nie wykazała, że zachowała 6-tygodniowy terminu do zaskarżenia uchwały.
W toku postępowania, powódka podnosiła, że dowiedziała o jej treści dopiero w 5 marca 2018r., po tym jak jej mąż, na jej prośbę, udał się osobiście do siedziby (...) sp. z o.o sprawującej funkcję zarządzającą wspólnotą i gdzie udostępniono mu treść uchwały nr (...). Powódka zaprzeczała, aby wcześniej została jej doręczona przesyłka i żeby została powiadomiona o treści uchwały.
W przypadku gdy uchwała podejmowana jest w trybie indywidualnego zbierania głosów, bieg terminu jej zaskarżenia rozpoczyna się od dnia zawiadamiania właściciela lokalu o treści powziętej uchwały. W przepisach ustawy kodeks cywilny, ani ustawy o własności lokali nie zawarto natomiast regulacji odnoszącej się do sposobu doręczania uchwał właścicielom lokali. Wobec braku regulacji odnoszących się wprost do tego zagadnienia, należy uznać, że doręczenie właścicielowi lokalu powiadomienia o treści uchwały może nastąpić w zasadzie w dowolny sposób, pod warunkiem że zapewnia on rzeczywistą możliwość zapoznania się z jej treścią w terminie przewidzianym do jej zaskarżenia. W szczególności zatem zarząd wspólnoty może osobiście doręczyć powiadomienia poszczególnym właścicielom, pozostawić je w skrzynkach pocztowych właścicieli, co stanowi powszechną praktykę w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z jednym poglądem, przepis prawa materialnego zawarty w art. 61 k.c. dotyczy składania oświadczeń woli i nie ma zastosowania ani nie pozostaje w związku z procesowymi zasadami dotyczącymi doręczania pism procesowych i sądowych, te bowiem oświadczeniami woli nie są. Zdecydowanie dominuje przy tym pogląd, dopuszczający możliwość posiłkowego stosowania do doręczeń oświadczeń prawa materialnego przepisów o doręczeniach w procesie. Potwierdza powyższe wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie o sygn. akt IACa 133/18 podjęcie uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w formie mieszanej wymaga indywidualnego powiadomienia właścicieli lokali o ich treści. Niemniej wobec braku bliższego uregulowania w zakresie zawiadamiania znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 61 k.c. i 65 k.c. (wyrok SA w Szczecinie z 9.05.2018r., sygn. IACa 133/18).

W okolicznościach niniejszej sprawy bezsporną okolicznością było, że przesyłki kierowane przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do ich członków były dotychczas doręczane za pośrednictwem pracowników zarządcy – (...) sp. z o.o. w W. – bezpośrednio do rąk adresata lub poprzez pozostawienie przesyłki w skrzynce pocztowej.
Strona pozwana wprawdzie nie przedstawiła na okoliczność doręczenia powódce przesyłki żadnego dowodu (w postaci potwierdzenia doręczenia podpisanego przez powódkę lub pracownika z adnotacją o pozostawieniu przesyłki w skrzynce pocztowej) lecz jak wynika z pozostałego, zebranego w sprawie materiału dowodowego powódka znała treść uchwały nr (...) co najmniej od sierpnia 2017r. kiedy to powódka wraz z mężem prowadziła korespondencję z pracownikami zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, w której uzależniali wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu od anulowania odsetek za zaległości z tytułu opłat. Powódka wprawdzie podnosiła, że nie miała wiedzy o prowadzeniu przez męża tej korespondencji, lecz twierdzenia te nie zostały poparte żadnymi dowodami, a jawią się one jako mało wiarygodne. Jak wynika z wiedzy i doświadczenia życiowego, małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe co do zasady informują się o treści pism, zawiadomień, w szczególności w ważnych kwestiach i rodzących po ich stronie obowiązki i zobowiązania finansowe. Powódka w trakcie przesłuchania podawała, że mąż zajmował się prowadzeniem spraw finansowych, podnosiła również że powierzała mu dokonywanie niektórych czynności związanych z nieruchomościami. Twierdziła również, że lokal stanowi jej wyłączną własność, jednak jednoznacznie przyznała że zamieszkuje wspólnie z mężem i na jej prośbę udał się do siedziby (...) sp. z o.o. w W., aby ustalić warunki anulowania odsetek. Korespondencja prowadzona elektronicznie kierowana do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej również była podpisywana zarówno przez powódkę jak i jej męża, a treść wiadomości formułowana była w liczbie mnogiej, co przemawia za tym, że powódka również wiedziała o podjęciu uchwały. Powódka nie wykazała jednocześnie, że mąż podejmował powyższe czynności bez jej wiedzy i zgody, w szczególności gdy do pozostałych działań związanych z zarządzaniem lokalem był przez nią upoważniany. W świetle powyższego Sąd uznał, że powódka została prawidłowo powiadomiona o treści uchwały i miało to miejsce nie później niż 8 sierpnia 2017r., kiedy to za pośrednictwem poczty elektronicznej małżonkowie zwrócili się do zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej z pytaniem o istnienie i obowiązywanie uchwały. W sposób dorozumiany powódka wraz z mężem przyznała więc, że została powiadomiona o treści uchwały nie później niż 8 sierpnia 2017r.

Podnieść należy również, że zgodnie z poglądem powszechnie akceptowanym w literaturze i orzecznictwie, dla przyjęcia skuteczności doręczenia wystarcza już sama możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia, nie jest natomiast istotne, czy adresat faktycznie to uczynił.

Z uwagi na to, że powódka wytoczyła powództwo w kwietniu 2018r., a powiadomiona o treści uchwały została nie później niż w sierpniu 2017r., nie zachowała terminu zawitego 6 tygodni do wytoczenia powództwa i powództwo to jako spóźnione podlegało oddaleniu w całości.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -11-27_002
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”