Zwiększenie stawki opłat od właściciela lokalu użytkowego

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5315
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zwiększenie stawki opłat od właściciela lokalu użytkowego

#1 Post autor: piotrusb » 28-02-2019, 10:53

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt IV C 869/17.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, właściciele lokali ponoszą w stosunku do ich udziałów wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do właściwego sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali, odpowiednie powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Powód wytoczył powództwo o uchylenie uchwały w przepisanym terminie, skoro dowiedział się o treści uchwały w dniu 26 czerwca 2017 r., zaś pozew złożył w dniu 25 lipca 2017 r.
W uzasadnieniu pozwu wskazano, że uchwała nie jest transparentna w zaskarżonym zakresie, gdyż nie zawiera uzasadnienia, zaś sposób korzystania z odpowiednich lokali użytkowych nie uzasadnia stosowania podwójnej stawki odpowiednich zaliczek na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali.(…)

Zarzuty powoda przeciwko zaskarżonej uchwale są oczywiście bezzasadne. Co prawda żadna ze stron nie wnioskowała o zbadanie sposobu korzystania przez powoda z odpowiednich lokali użytkowych i Sąd Okręgowy nie przeprowadził takiego badania także z urzędu, jednakże z faktu zawarcia odpowiedniego porozumienia w 2013 r. oraz jego obowiązywania w chwili podejmowania uchwały należy wnioskować, że w chwili podejmowania uchwały nadal zachodziły okoliczności faktyczne uzasadniające stosowanie zwiększonego (do stawki podwójnej) obciążenia powoda zaliczką z tytułu własności odpowiednich lokali użytkowych.
Przyjęcie takiego domniemania jest w postępowaniu cywilnym dopuszczalne i uzasadnione treścią art. 231 k.p.c., zgodnie z którym właściwy sąd może uznać za ustalone fakty istotne (w tym wypadku sposób korzystania z lokali uzasadniający zwiększenie odpowiedniego obciążenia), jeżeli wniosek takim można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (w tym wypadku bezsporne fakty zawarcia i obowiązywania odpowiedniego porozumienia).
Odpowiednie porozumienie zostało zawarte w ramach ustawowej swobody kształtowania stosunków cywilnoprawnych, przewidzianej w art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z porozumieniem odpowiednie zwiększenie (podwojenie) stawki zaliczki miało dotyczyć tylko niektórych powierzchni lokali użytkowych, ograniczonej do 343,62 m2.
Podejmując uchwałę, pozwany wywiązał się z porozumienia, przewidując w planie gospodarczym na 2017 r. podwójną stawkę zaliczki od powoda jedynie z powierzchni ograniczonej do 337,22 m 2, czyli niższej nawet niż przewidziana w porozumieniu.
Z tej przyczyny zrozumiałe jest, dlaczego za podjęciem zaskarżonej uchwały głosował również sam powód, natomiast niezrozumiałą osobliwością procesową jest następcze zaskarżenie uchwały właśnie przez powoda.

W takim stanie rzeczy Sąd Okręgowy stwierdził, że powód nie wykazał, aby zaskarżona uchwała w jakimkolwiek stopniu naruszyła podlegające ochronie interesy powoda w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali. Sąd Okręgowy nie stwierdził również, aby uchwała była sprzeczna z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo aby naruszała zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.
Dlatego powództwo podlega oddaleniu w całości.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/ ... -01-02_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”