Zadłużenie wobec wspólnoty, a możliwość potrącenia wierzytelności

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4919
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zadłużenie wobec wspólnoty, a możliwość potrącenia wierzytelności

#1 Post autor: piotrusb » 07-02-2019, 10:52

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt I C 55/18.
Za nieprzydatne do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd uznał przedłożone przez pozwaną dokumenty w postaci opinii i ekspertyzy technicznej, korespondencji między stronami w zakresie dotyczącym występujących w lokalu wad technicznych, ustaleń dotyczących ich naprawy i podjętych w związku z tym działań pozwanej wspólnoty.
Ostatecznie pozwana nie kwestionuje zasadności naliczenia poszczególnych opłat w kolejnych miesiącach i faktu ich nieregularnego uiszczania, ale wskazuje jedynie, że naliczone opłaty powinny zostać pomniejszone przez pozwaną Wspólnotę z uwagi na występujące wady techniczne lokalu skutkujące zwiększeniem opłat z tytułu ogrzewania.
Powódka w niniejszej sprawie domagała się od pozwanej jako właścicielki lokalu nr (...) przy ul. (...) w G. zapłaty zaległych zaliczek na poczet kosztów eksploatacji i zarządu nieruchomością wspólną za okres od stycznia 2015 roku do 31 października 2017 roku opierając swe roszczenie na treści art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż powyższy obowiązek ciąży na właścicielu lokalu. Pozwana bezspornie jest właścicielem lokalu nr (...) przy ul. (...) w G..
Przesądziwszy powyższe nie ulega wątpliwości w ocenie sądu, iż pozwana jest w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem spornego lokalu oraz pokrywaniem kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Ponadto podkreślić należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali, obowiązek właścicieli lokali uiszczania zaliczek w formie bieżących opłat płatnych miesięcznie jest ustawowo określonym sposobem pokrywania przez właścicieli lokali kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności wydatki i ciężary wymienione w art. 14 tejże ustawy. W konsekwencji odpowiedzialność pozwanej nie budzi wątpliwości. Jak już wyżej wskazano obowiązek uiszczania zaliczek i pokrywania kosztów związanych z posiadanym lokalem nie jest obowiązkiem umownym a ustawowym, który wynika z art. 13-15 ustawy o własność lokali. Stąd też faktyczne przebywanie bądź nie w należącym do pozwanej lokalu miałoby znaczenie o tyle, o ile sam fakt oraz wpływ tej okoliczności na wysokość zobowiązania pozwana by udowodniła.
Wyjaśnienia wymaga również, iż pozwana kwestionując zasadność roszczenia pozwanej wskazuje jedynie na występujące wady techniczne, co winno skutkować obniżeniem przez pozwaną wspólnotę wysokości naliczanych opłat, gdyż w jej ocenie koszty ogrzewania odbiegają od oczekiwanych przez te właśnie wady. Jednakże pozwana ostatecznie nie podniosła zarzutu potrącenia wierzytelności strony powodowej ze swoją wierzytelnością. Jednakże w takiej sytuacji wierzytelność pozwanej, która miałaby ulec potrąceniu winna zostać wykazana, zarówno, co do zasady, jak i do wysokości.
Potrącenie określone w art. 498 k.c. jest jedną z przyczyn wygaśnięcia zobowiązania, jednakże tylko wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowo określone przesłanki. Odwołując się do ogólnych reguł postępowania dowodowego, uznał, że obowiązek przedstawienia dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy spoczywa na stronach, a stosownie do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne. W konsekwencji to pozwana winna po pierwsze zgłosić zarzut potrącenia, a następnie udowodnić, że przysługiwała jej wierzytelność względem strony powodowej, którą może potrącić z wierzytelnością dochodzoną pozwem, a więc udowodnić nie tylko, że poniosła szkodę majątkową, ale także jej rozmiar oraz to, że za szkodę tę odpowiedzialna jest strona powodowa, przy czym pozwana posługuje się dosyć ogólnym sformułowaniem, nie zaś konkretną określoną kwotą. Brak jest natomiast podstaw, aby stwierdzić, że pozwanej przysługuje wierzytelność w stosunku do pozwanej i tego, że do uszkodzenia lokalu pozwanej doszło na skutek działania czy też zaniechania strony powodowej i tego, że pozwana udowodniła wysokości szkody.
W związku z tym sąd uznał wysokość zadłużenia pozwanej względem powódki w wysokości 5.116,41 zł za wykazaną...
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -04-26_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”