Wykonanie instalacji wodociągowej, energetycznej i gazowej przekracza zakres zwykłego zarządu przy współwłasności

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wykonanie instalacji wodociągowej, energetycznej i gazowej przekracza zakres zwykłego zarządu przy współwłasności

#1 Post autor: piotrusb » 30-11-2018, 11:47

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 września 2018 r., sygn. akt III Ca 1277/18.
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie sporu między współwłaścicielami bądź w razie jakiejkolwiek innej przyczyny skutkującej brakiem zgody wszystkich współwłaścicieli o dokonaniu czynności przekraczającej zwykły zarząd może rozstrzygnąć sąd. Postępowanie jest wszczynane na wniosek współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej połowę. Orzeczenie sądu, uwzględniające wniosek, zastępuje brakującą zgodę i stanowi "zezwolenie" na dokonanie wskazanej czynności zarządu.
Sprawy rozstrzygane na podstawie art. 199 k.c. mają na celu nie doraźną ochronę współwłaściciela przed naruszeniami drugiego współwłaściciela, ale definitywne i przez to względnie trwałe unormowanie stosunków między współwłaścicielami, jeżeli chodzi o rozporządzenie rzeczą wspólną albo o podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Według art. 199 k.c. sąd orzeka, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd stwierdził, że dokonanie czynności związanych z utwardzeniem przedmiotowych działek gruntu, z czym wiąże się potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę i co prowadzić ma do wykonania trwałego urządzenia technicznego oraz czynności związane z wykonaniem instalacji wodociągowej, energetycznej i gazowej wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą przesył i pomiar mediów, a także ustanowienie służebności przesyłu jako czynność prowadząca do obciążenia nieruchomości, stanowią czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną.(…)

Z doświadczenia życiowego Sądu wynika, że przeprowadzenie sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej będzie mieć na celu poprawę warunków korzystania zarówno z przedmiotowych działek gruntu jak i ze wszystkich działek z nimi graniczącymi i stanowiącymi przedmiot własności uczestników niniejszego postępowania. W ocenie Sądu czynności, których zamierzają dokonać wnioskodawcy, służyć będą wszystkim właścicielom i współwłaścicielom działek przylegających do tych objętych wnioskiem, gdyż przyniosą one poprawę warunków komunikacyjnych, jezdnych i lepszego dostępu do działek przylegających do nieruchomości wspólnej. Dokonanie powyższych inwestycji jest także w ocenie Sądu użyteczne pod względem gospodarczym i może wpływać na wzrost atrakcyjności poszczególnych działek na rynku nieruchomości, wzrost ich wartości, a w konsekwencji po przyłączeniu mediów, może wiązać się z większą możliwością sprzedaży działki. Zauważyć również należy, iż przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie miasta w związku z czym powzięcie przez wnioskodawców zamierzonych inwestycji i przyłączenie tych działek do infrastruktury technicznej nie powinno napotkać większych przeszkód technologicznych. Z kolei zapewnienie normalnego i niezakłóconego korzystania z tych działek stanowi o celowości i konieczności upoważnienia wnioskodawców do przeprowadzenia prac w zakresie utwardzenia powierzchni drogi oraz budowy na niej infrastruktury technicznej służącej doprowadzeniu ww. mediów.

Udział każdego ze współwłaścicieli w zamierzonych czynnościach związany z rozdzieleniem kosztów utwardzenia drogi i poprowadzeniem sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej stosownie do wielkości przysługujących im udziałów we współwłasności przedmiotowej nieruchomości podyktowany jest treścią art. 207 k.c., zgodnie z którym pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Nadto udział każdego ze współwłaścicieli w zamierzonych czynnościach związany z rozdzieleniem kosztów utwardzenia drogi znajduje swoje uzasadnienie w uzgodnieniach stron postępowania zawartych w umowie zamiany z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w której zobowiązali się oni do ponoszenia kosztów utworzenia i bieżącego utrzymania drogi. Z kolei udział każdego ze współwłaścicieli w zamierzonych czynnościach związany z poprowadzeniem sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej wynika także z faktu iż celem utworzenia wskazanych urządzeń technicznych jest poprawa korzystania z nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców, ale także zapewnienie dostępu do mediów każdej z działek, w tym do tych należących do uczestników.
Jak wynika ze złożonej przez wnioskodawców umowy z (...) Spółką (...) i umowy z (...) budowa sieci, o których mowa we wniosku wymaga od współwłaścicieli ustanowienia na żądanie przedsiębiorcy przesyłowego służebności na nieruchomości wspólnej. W tym stanie rzeczy żądanie wnioskodawców w zakresie udzielenia im upoważnienia do ustanowienia w imieniu wszystkich współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości służebności na nieruchomości wspólnej jest uzasadnione.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -09-25_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”