Kto jest obowiązany do legalizacji wodomierzy lokalowych

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4730
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kto jest obowiązany do legalizacji wodomierzy lokalowych

#1 Post autor: piotrusb » 30-10-2018, 11:21

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt 129/18.
Powódka wniosła o uchylenie uchwały nr (...) z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń zużycia wody i ścieków w lokalach mieszkalnych oraz zużycia energii elektrycznej w garażach. W szczególności powódka podniosła, iż treść regulaminu w §6 pkt 2 jest niezgodna z rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przenoszenie obowiązku legalizowania licznika zimnej wody i karanie właścicieli za ich brak jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Nadto uchwała dotyczy rozliczenia zużycia wody w lokalach mieszkalnych czyli podmiotu stanowiącego odrębną własność i niebędącego przedmiotem działania Wspólnoty Mieszkaniowej. Zatem uchwała nie dotyczy przedmiotu nienależącego do kompetencji spólnoty.
Analizując treść regulaminu stanowiącego złącznik do uchwały nr (...) Sąd uznał, iż jego treść jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezsporny między stronami jest fakt, iż lokale mieszkalne należące do niniejszej wspólnoty są wyposażone w wodociąg, ubikację, łazienkę oraz we własny dwufunkcyjny kocioł grzewczy wytwarzający ciepło oraz ciepłą wodę, a budynek jest podłączony do sieci kanalizacji.
Zgodnie z tabelą 1 dot. przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, stanowiącej załącznik Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 70) dla mieszkań wyposażanych w wodociąg, ubikacje, łazienkę, lokalne źródło ciepłej wody, a budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnych przeciętne normy zużycia wody wynoszą 3,0 m3 na jednego mieszkańca. Stawka 5,4 m3 ustalona w regulaminie dotyczy mieszkań wyposażonych w wodociąg, ubikację, łazienkę, z dostawą ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej), a budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnych.
W tym zakresie Sąd zgodził się z zarzutami powódki, niewątpliwie regulamin jest niezgodny z w/w rozporządzaniem. Stawka została ustalona nieadekwatnie do wyposażenia lokali mieszkalnych wspólnoty. Powyższe stanowiło dla Sądu podstawę uchylenia uchwały nr (...).

Odnosząc się do dalszej argumentacji powódki, Sąd pragnie zważyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836), § 33 w przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację, natomiast okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
Zaniechania w zakresie legalizacji wodomierzy obciążają tylko właściciela lokalu i zarządca lub administrator danego budynku nie może sam dokonywać legalizacji. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w W. z dnia 28 kwietnia 2008 roku).
Mając na uwadze powyższe Sąd pragnie podkreślić, że to na powódce spoczywa obowiązek legalizacji wodomierza lub jego wymiany. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało rozliczaniem jej za żucie wody zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, zgodnego w swej treści z obowiązującymi przepisami prawa.
Natomiast w odniesieniu do stwierdzenia strony powodowej, że uchwała dotyczy rozliczenia zużycia wody w lokalach mieszkalnych, czyli podmiotu stanowiącego odrębną własność i niebędącego przedmiotem działania Wspólnoty Mieszkaniowej, należy stwierdzić, że nie jest ono trafne. Wspólnota Mieszkaniowa jest stroną umowy zawartej z firmą (...) i do niej należy rozliczenie pobranej wody oraz odprowadzonych ścieków. Rozliczenie wspólnoty z firmą (...) następuje w oparciu o wskazania wodomierza głównego, a zatem to na wspólnocie spoczywa obowiązek rozliczenia poszczególnych mieszkańców ze zużytej przez nich wody. Powyższe determinuje konieczność ustalenia reguł rozliczeń rzetelnych i jasnych dla wszystkich właścicieli lokali, co niewątpliwie będzie zgodne z interesem członków wspólnoty.(…)

Uchwałą nr (...) natomiast Wspólnota Mieszkaniowa wyraziła zgodę na zlecenie wymiany wodomierzy lokalowych na wodomierze z możliwością odczytu drogą radiową, a nadto powierzyła organizację wymiany wodomierzy Zarządowi wspólnoty. Nadto w toku postępowania pozwana podkreślała, że wymiana wodomierza jest dobrowolna dla wszystkich właścicieli, a uchwała przede wszystkim miała usprawnić proces organizacji tej wymiany.
Uchwały właścicieli są podejmowane w sprawach czynności przekraczających zakres zarządu nieruchomością wspólną wymienionych przykładowo w art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali. Czynności te dotyczą jednak wyłącznie spraw zarządu nieruchomością wspólną. Jedyny wyjątek od tej reguły, jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, odnosi się do wymagającego zgody właścicieli wyrażonej w uchwale połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podziału lokalu (art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali); przepis ten budzi zresztą wątpliwości z punktu widzenia zgodności z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Właściciele lokali nie mogą zatem podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03 kwietnia 2009 roku, II CSK 600/08).
Taki charakter w ocenie Sądu ma uchwała nr (...) roku. Co prawda z jej treści nie wynika wprost, że właściciele lokali są zobowiązani do wymiany wodomierzy na nowe z odczytem radiowym, ale również z jej treści nie wynika, że wymiana będzie dotyczyła tych lokali, których właściciele wyrazili taką zgodę.

Nadto jak stanowi art. 6 ust. 6 pkt 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U. Nr 72, poz. 747) przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Nadto ustawa ta w art. 6 ust. 6 pkt 5 stanowi, że właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.
Treść uchwały wobec przytoczonych przepisów ustawy budzi wątpliwości Sądu. Zgodnie art. 6 ust. 6 pkt 8 w/w ustawy osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. Właściciel ma obowiązek udostępnienia, a skoro wymiana nie dotyczy lokali właścicieli, którzy wyrazili na to zgodę (powyższe bowiem nie wynika z treści samej uchwały), można mieć wątpliwości czy też zarząd nie będzie usiłować wymóc montażu takich wodomierzy również wśród osób, które nie wyraziły zgody na ich montaż. Uchwała nie jest do końca jasna, z treści samej uchwały nie wynika dobrowolność wymiany wodomierza. (…) Dlatego mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów Sąd powziął w wątpliwość czy ewentualnie uchwała nie będzie wkraczała w sferę uprawnień właścicieli, dlatego uchwałę nr (...) uchylił.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-16_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”