Właściciele muszą mieć pełną informację na temat głosowanej uchwały

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5009
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Właściciele muszą mieć pełną informację na temat głosowanej uchwały

#1 Post autor: piotrusb » 17-07-2018, 14:49

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt I ACa 1055/17.
W przypadku gdy podstawę powództwa stanowi zarzut naruszenia przez zaskarżoną uchwałę zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną oraz naruszenia interesów właściciela, sąd weryfikuje zasadność żądania oceniając celowość gospodarczą i rzetelność decyzji wspólnoty mieszkaniowej. Głównym celem funkcjonowania wspólnot jest bowiem wspólne utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie i głównie pod tym kątem winna być analizowana zgodność uchwały z zasadami prawidłowego zarządzania tą nieruchomością (wyrok SA w Szczecinie z dnia 9 maja 2013 roku, sygn. akt IA Ca 214/13, wyrok SA w Białymstoku z dnia 22 maja 2015 roku sygn. akt I A Ca 91/15).
Naruszenie interesu właściciela lokalu w rozumieniu powyższego przepisu stanowi kategorię obiektywną, ocenianą między innymi w świetle zasad współżycia społecznego. W powyższym aspekcie funkcją omawianej normy prawnej jest przeciwdziałanie formalnie zgodnym z prawem działaniom większości członków wspólnoty, którym nie można przypisać cech racjonalności, a które uszczuplają prawa niektórych z nich.
Sytuacje występujące w praktyce funkcjonowania zarządu konkretną nieruchomością mogą być zróżnicowane i rozważając zastosowanie powyższego przepisu należy uwzględniać specyfikę danego przypadku i potrzebę poszanowania usprawiedliwionych interesów wszystkich członków wspólnoty (wyrok SA w Katowicach z dnia 6 marca 2015 roku, sygn. akt I A Ca 854/15).
Żądanie pozwu w niniejszej sprawie podlegało analizie w omówionym wyżej aspekcie.

Po ponownym przeanalizowaniu okoliczności związanych z podjęciem zaskarżonej uchwały, Sąd Apelacyjny zgodził się z zastrzeżeniami apelacji, iż została ona podjęta z naruszeniem nie tyle art. 233 par. 1 k.p.c., co z obrazą wskazanych przez skarżącego przepisów prawa materialnego.
Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie i judykaturze, uchwalenie planu gospodarczego ma istotne znaczenie dla członków wspólnoty – dotyczy bowiem zasadniczych kwestii jakimi są decyzje w sprawie wyboru inwestycji dokonywanych przez wspólnotę i wielkości ponoszonych wydatków na ten cel. Dlatego z reguły kwestie te są omawiane na zebraniach członków wspólnoty ze ścisłym przedstawieniem zaprojektowanych wydatków, tak aby zapewnić właścicielom lokali zapoznanie się z poszczególnymi pozycjami planu gospodarczego i ustosunkowanie się do nich. Przed wyrażeniem decyzji właściciele powinni mieć nadto możliwość zapoznania się z odpowiednimi dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzającymi celowość poszczególnych inwestycji.
W ocenie Sądu Apelacyjnego, zaskarżona uchwała został podjęta z rażącym naruszeniem powyższych reguł postępowania.
Plan gospodarczy został przyjęty uchwałą nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, po przeprowadzeniu zebrania właścicieli, na którym członkowie Wspólnoty mieli możliwość wypowiedzenia się na temat charakteru i wysokości wydatków, tak że ostatecznie z planu została wykreślona pozycja dotycząca wymiany dotychczasowych wodomierzy na wodomierze radiowe, a łączna wysokość wydatków związanych z ociepleniem ścian została określona w załączniku do uchwały na kwotę 18.000 zł.

Jakkolwiek, co do zasady, uchwały na temat skorygowania planu gospodarczego, podobnie jak uchwały w innych sprawach wspólnoty, mogą zapadać w drodze indywidualnego zbierania głosów, ale powinno mieć to miejsce w sytuacjach wyjątkowych, z zapewnieniem członkom wspólnoty szczegółowej wiedzy odnośnie ewentualnych zmian, przykładowo w drodze załączenia do planowanej uchwały dokumentów obrazujących potrzebę dokonywania korekty wraz z uzasadnieniem wydatków. W niniejszej sprawie tego rodzaju wymogi były tym bardziej konieczne, że zmiana planu gospodarczego wiązała się z istotnym podniesieniem wysokości kosztów ponoszonych przez Wspólnotę na ocieplenie ścian budynku oraz na inwestycję związaną z wymianą wodomierzy, która nie dość, że nie została przewidziana w poprzednim planie to jeszcze wzbudzała kontrowersje wśród mieszkańców. Tymczasem głosowanie nad przedmiotową uchwałą zostało przeprowadzone bez zapewnienia właścicielom stosownej wiedzy w omówionym wyżej zakresie. Sąd I instancji dał bowiem wiarę powodom, że zostali wprowadzeni w błąd i nie mieli świadomości czego w istocie dotyczy uchwała nr 7/2016. Tego rodzaju poważnych uchybień nie mogły usprawiedliwić omyłki we wcześniejszym określeniu kosztów ocieplenia ścian oraz celowość wymiany wodomierzy z uwagi na trudności w dokonywaniu odczytów. Niezależnie bowiem od intencji członów zarządu Wspólnoty projektujących zmiany w planie gospodarczym, ich wprowadzenie powinno być poprzedzone zapoznaniem się przez właścicieli z zakresem zmian. Jak zatem słusznie zaznaczył skarżący, brak informacji o rzeczywistym przedmiocie głosowania w toku indywidualnego zbierania głosów stanowił o naruszeniu zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, a także wiązał się z naruszeniem interesów powodów jako członków Wspólnoty.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -05-10_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”