Kto i w jakim zakresie finansuje remont balkonów

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4885
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kto i w jakim zakresie finansuje remont balkonów

#1 Post autor: piotrusb » 23-05-2018, 10:28

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 995/17.
Remonty miały różny zakres, a zależał on od stanu technicznego i zniszczenia danego balkonu. Jedne wymagały skucia dużej ilości betonu, odparzonych tynków, a inne tylko niewielkich napraw. Prace remontowe w większości polegały na rozebraniu obróbek, odbiciu tynków wewnętrznych, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, rozebraniu posadzek z lastrico lub płytek, tam gdzie było to niezbędne, położeniu posadzki cementowej, gruntowaniu, założeniu izolacji, wykonaniu spadków cementowych i obróbek blacharskich, przygotowaniu ścian i spodów balkonów poprzez drapanie odpadających tynków, zagruntowanie powierzchni, montażu siatki na kleju, położeniu podkładu gruntującego, a następne dwukrotnym malowaniu farbą, położeniu posadzki z płytek gresowych i cokolików. Wykonywano także rusztowania, celem dostępu do balkonów, naprawiano czoła balkonów i wymieniano rury spustowe.
Koszt położenia płytek gresowych i cokołów z płytek ponosili właściciele tych lokali mieszkalnych, w których remontowano balkony. Dokonano rozliczenia tych prac, poprzez uiszczanie przez właścicieli lokali wpłat na fundusz remontowy.(…)

Strona powodowa złożyła do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej wniosek o rozliczenie kosztów remontu balkonów i zwrot części poniesionych kosztów dla właścicieli lokali nie posiadających balkonów, zgodnie z trzema przedstawionymi propozycjami. Nie wyrażała zgody na pokrycie przez właścicieli lokali mieszkalnych z balkonami jedynie kosztów położenia płytek gresowych i cokolików, uważając iż powinni oni zapłacić również za prace wewnątrz balkonów polegające na skuciu wylewek, tynków, malowanie itd. Strona pozwana początkowo odmówiła podjęcia uchwały w temacie rozliczenia kosztów remontu balkonów, jednak zostało końcowo zwołane zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
Właściciele lokali poddali pod głosowanie uchwałę nr (...) o odmowie zmiany rozliczenia remontu balkonów i odmowie zwrotu części kosztów dla właścicieli nie posiadających balkonów. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że prace remontowe balkonów wykonane i sfinansowane były ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej tylko i wyłącznie w zakresie elementów balkonu trwale połączonych z budynkiem, a zatem kosztów obciążających Wspólnotę Mieszkaniową w całości, a każdego jej właściciela w wysokości zgodnej z posiadanych udziałem w nieruchomości wspólnej. Podstawą tego stanowiska była Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r., sygnatura III CZP 10/08.(…)

...na zebraniach właścicieli lokali zostały podjęte uchwały stanowiące o przeprowadzeniu przez wspólnotę remontów kolejnych balkonów i sfinansowaniu ich ze środków wspólnoty. Poza ostatnią z tych uchwał, żadna nie zawierała wskazania zakresu prac, które w ramach remontu miały być wykonane, mówiąc o sfinansowaniu remontów balkonów jako takich. Tylko ostatnia uchwała wskazywała, że remont balkonów we wskazanych w niej mieszkaniach ma dotyczyć wymiany obróbek blacharskich (okapników) i murków. Powód jako podstawy swego powództwa nie przytaczał faktu przekroczenia zakresu prac, których uchwały te dotyczyły, co więcej w pozwie w ogóle nie przytaczał, że uchwały takie zostały podjęte, a gdy strona powodowa powołała w odpowiedzi na pozew ten fakt i dołączyła odpisy podjętych uchwał, dopiero w zeznaniach złożonych za stronę przez Prezesa Zarządu strony powodowej odniosła się do tej kwestii stwierdzając, że podjęcie tych uchwał było słuszne, z tym jednak, że według składającego zeznania rozliczenie kosztów remontu balkonów miało nastąpić po ich zakończeniu. Oczywistym jest, że zarząd wspólnoty jest zobowiązany do rozliczenia się z wydatkowanych wspólnych środków wspólnoty, co czyni składając stosowne sprawozdania roczne. Obowiązek przedstawienia takiego rozliczenia nie wymaga podjęcia żadnej uchwały, gdyż wynika wprost z przepisu art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali. Czym innym jest jednak źródło finansowania remontu. Strona powodowa zdaje się utożsamiać obowiązek rozliczenia remontu na podstawie stosownych kosztorysów i protokołów odbioru z obowiązkiem obciążenia częścią tych kosztów właścicieli poszczególnych lokali. Tymczasem powołane uchwały nie zawierają o tym żadnej wzmianki. Zatem nie budzi wątpliwości, że w świetle tych uchwał koszty remontu balkonów miały zostać w całości sfinansowane ze środków wspólnoty (funduszu remontowego). Nawet jeżeli strona powodowa, głosując za podjęciem tych uchwał, inaczej je rozumiała, to nie znalazło to żadnego odzwierciedlenia w ich treści. Wskazanych uchwał strona powoda nie zaskarżyła, a termin do ich zaskarżenia upłynął znacznie wcześniej, niż wniesiono pozew w niniejszej sprawie. W konsekwencji uchwały te stały się wiążące, zaś remonty przeprowadzono zgodnie z ich treścią. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie rozliczenia kosztów remontu balkonów, czego odmówiono obecnie kwestionowaną uchwałą, w istocie zmierzał do zmiany wcześniej podjętych i wiążących wspólnotę uchwał. Z tej przyczyny nie można przyjąć, ze w odniesieniu do uchwały nr (...)z dnia 9 grudnia 2016 roku zostały spełnione przesłanki z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, które uzasadniałyby jej uchylenie.

Ustalanie zakresu wykonanych prac remontowych na poszczególnych balkonach mogłyby mieć znaczenie tylko w odniesieniu do prac na balkonach objętych uchwałą nr(...), ale strona powodowa nie twierdziła, że został przekroczony zakres prac z tej uchwały wynikający. Co do pozostałych prac, z uwagi na treść wcześniej podjętych uchwał, zbędnymi były ustalenia dotyczące ich zakresu. Ocena, czy chodzi o prace dotyczące tzw. zewnętrznej części balkonu, czy też tzw. części wewnętrznej, nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny zauważa jednak, że określenia te nie należą do profesjonalnych określeń w budownictwie, ale są wytworem stosowania prawa. Stąd ewentualny dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa mógłby być pomocny wyłącznie dla określenie znaczenia poszczególnych prac dla konstrukcji lub estetyki balkonów i ich walorów użytkowych, oraz wzajemnego związku tych prac i konieczności ich łącznego wykonania. Do sądu należałaby ocena, o który z tych rodzajów prac chodzi.

Na marginesie sąd zauważa, że nawet przyjęcie, iż wykonano prace dotyczące tzw. części wewnętrznej balkonu, nie przesądzałoby, że prace te nie powinny być finansowane ze środków wspólnoty mieszkaniowej. W szczególności rozróżnić trzeba sytuację, gdy konieczność wykonania takich prac jest wynikiem potrzeby konserwacji lub naprawy wyłącznie części wewnętrznej balkonu od sytuacji, gdy prace dotyczące konstrukcji balkonu lub jego części zewnętrznej muszą się wiązać z ingerencją w stan części wewnętrznej (np. naruszenie istniejących tam powierzchni, co niewątpliwie w rozpoznawanej sprawie miało miejsce) i potrzeba przywrócenia właściwego stanu tych powierzchni balkonu, dbałość o które normalnie należy do właściciela danego lokalu, jest konsekwencją tych prac. W tym ostatnim przypadku obowiązek pokrycia kosztów takich prac powinien spoczywać na wspólnocie mieszkaniowej, gdyż jest ściśle związany z utrzymaniem części wspólnej budynku.

Z powyższych przyczyn apelacja okazała się bezzasadna i na podstawie art. 385 k.p.c. podlegała oddaleniu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -02-02_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”