Do kogo należy lokal przy wspólności małżeńskiej

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5079
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Do kogo należy lokal przy wspólności małżeńskiej

#1 Post autor: piotrusb » 28-07-2017, 10:19

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z Dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACa 67/17.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało nabyte w czasie kiedy obowiązywały już zmienione przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozszerzające, w stosunku do dotychczasowej, zasadę surogacji. Zasadą surogacji, oznaczającą zastąpienie jednego składnika innym, który wchodzi w miejsce zastępowanego, zostały objęte wszystkie, a nie jak, przed wspomnianą nowelizacją, jedynie wymienione w dwóch pierwszych punktach art. 33 k.r.o., przedmioty majątkowe będące składnikami majątku osobistego (art. 33 pkt 10 k.r.o.). Zatem także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za taki składnik majątku osobistego jakim są przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art.33 pkt 6 k.r.o.), są objęte tą zasadą i stanowią składnik majątku osobistego małżonka.
Wobec tego, przy twierdzeniu pozwanego, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte w zamian za składnik majątku osobistego w postaci środków finansowych uzyskanych z odszkodowania w związku wypadkiem przy pracy i związanym z nim uszkodzeniem ciała, co do zasady słuszne byłoby przyjęcie, iż prawo to na mocy art. 33 pkt 10 k.r.o. stało się składnikiem majątku osobistego na zasadzie surogacji. Rzecz jednak w tym, że pozwany nie udowodnił, że będące przedmiotem sporu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabył za środki uzyskane z takiego odszkodowania.(...)

Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, zgodnie z treścią art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Sąd Apelacyjny podziela też jednolite, wypracowane w praktyce sądowej stanowisko, które przywołał także Sąd pierwszej instancji, zgodnie z którym art. 31 k.r.o. (a wcześniej będący jego odpowiednikiem art. 32 § 1 k.r.o.) stwarza domniemanie przynależności do majątku wspólnego (poprzednio dorobkowego) przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, zaś przynależność określonych przedmiotów do majątku osobistego (dawniej odrębnego) obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek (wyroki SN: z dnia 11 września 1998 r., I CKN 830/97; z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 397/03, z dnia 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1409/00; z dnia 30 czerwca 2004 r., IV CK 513/03 oraz postanowienie z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN 1721/00). O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują zatem złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie - w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej - nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 k.r.o. (postanowienie SN z 2 marca 2012 r., II CSK 363/12). W judykaturze wskazuje się jednocześnie, że powyżej wskazane domniemanie można obalić przez wykazanie, iż nabycie przedmiotu majątkowego nastąpiło ze środków finansowych stanowiących majątek osobisty (dawniej odrębny; zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1194/00).

Pozwany tymczasem nie obalił, wynikającego z treści art. 31 § 1 k.r.o., domniemania przynależności do majątku wspólnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gdyż nie udowodnił, że prawo to rzeczywiście nabył w zamian za składniki majątku osobistego. Nie jest wystarczające do obalenia domniemania z art. 31 § 1 k.r.o. samo wykazanie, że małżonek nabywający dany przedmiot i oświadczający, że nabywa go do majątku osobistego w okresie wcześniejszym uzyskał odszkodowanie, które weszło do jego majątku osobistego (wcześniej odrębnego). Małżonek, który powołuje się na surogację obowiązany jest wykazać konkretne środki, z których nastąpiło nabycie przedmiotu majątkowego; w tym wypadku powinien wykazać, że cena za nabycie tego prawa została zapłacona w całości z pieniędzy uzyskanych tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Nabycie rzeczy z majątku osobistego małżonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia tego małżonka, ale przede wszystkim - z całokształtu okoliczności istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -06-22_003
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”