Duża czy mała wspólnota, pełnomocnictwo rodzajowe

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4975
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Duża czy mała wspólnota, pełnomocnictwo rodzajowe

#1 Post autor: piotrusb » 22-03-2017, 11:12

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt I ACa 426/15.
Apelacja nie jest usprawiedliwiona, chociaż w dacie orzekania przez Sąd pierwszej instancji brak było dostatecznych podstaw do ustalenia – koniecznych wobec istniejącego między stronami sporu – co do tego, że pozwana była tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową, do zarządzania której mają zastosowanie, wobec braku umowy, o której art. 18 ust. 1 u.w.l., przepisy art. 20 i nast. u.w.l. ustalenia, w szczególności art. 23 u.w.l.

Odnosząc się do zarzutów powódki, iż w budynku wspólnoty znajduje się tylko siedem lokali, a zatem nie mają zastosowania regulacje z ustawy o własności lokali, lecz przepisy kodeksu cywilnego regulujące współwłasność, Sąd Okręgowy uznał je za nieuzasadnione. Podkreślił, że z decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta (...) W. jednoznacznie wynika, iż w budynku pozwanej wspólnoty mieszkaniowej znajduje się 15 lokali (w tym 7 wyodrębnionych), w tym użytkowe i mieszkalne, co oznacza, że niezależnie od liczby właścicieli tych lokali oraz tego, czy wszystkie są wyodrębnione, czy też nie, nieruchomość budynkowa podlega ustawie o własności lokali.(...)

Wbrew twierdzeniom apelacji, Sąd pierwszej instancji nie zakwestionował pełnomocnictwa rodzajowego (pisemnego), a jedynie dodatkowo uznał, w oparciu o zeznania świadków, że doszło także do następczego potwierdzenia umocowania i odwołał się do dyspozycji art. 103 k.c.

Treść pisemna pełnomocnictwa wyraźnie wskazuje, że jest to pełnomocnictwo rodzajowe. Umocowuje do czynności na zebraniu w dniu 30 marca 2012 r. i w szczególności opisuje te czynności.
Z kolei adw. J. S., działając w ramach tego umocowania udzielił pełnomocnictwa dalszego. Przy czym – w kontekście czynności podejmowanych na zebraniu w dniu 30 marca 2012 r., nie można przyjąć, że umocowanie dalsze nie było dalszym pełnomocnictwem rodzajowym, skoro odwoływało się do pełnomocnictwa źródłowego, jakim dysponował J. S..

Dodatkowo podkreślić należy, że ani art. 98 k.c., ani ustawa o własności lokali, nie wymagają dla pełnomocnictwa rodzajowego formy szczególnej, ani nawet formy pisemnej. Odtworzenie więc (odkodowanie) treści aktu umocowania, jeżeli to ostatnie miało miejsce, może nastąpić następczo, m.in. w ramach postępowania dowodowego przed sądem. Nie jest to potwierdzenie czynności, ale dowodzenie zakresu (treści) umocowania.

W tej sytuacji zbędne było odwoływanie się do konstrukcji potwierdzenia, o którym mowa i które dopuszcza art. 103 k.c. dla umów, a odpowiednio także – dla czynności wielostronnych.

Na marginesie zauważyć należy także, wbrew wywodom Sądu Okręgowego, że powództwo w niniejszej sprawie nie było powództwem o uchylenie uchwały, opartym na materialnej podstawie art. 25 u.w.l. Było to powództwo o ustalenie (art. 189 k.p.c.) nieistnienia lub nieważności, oparte na zarzucie braku uchwały lub jej nieważności, wskutek naruszenia bezwzględnie obowiązującego art. 199 k.c. (por. art. 58 § 1 k.c.). Takie powództwo także jest dopuszczalne wobec uchwał wspólnoty mieszkaniowej.

Niemniej, jak trafnie ustalił Sąd pierwszej instancji, a co Sąd Apelacyjny potwierdza na bazie poszerzonego materiału dowodowego i po skorygowaniu oceny prawnej, zaskarżone uchwały były skutecznie podjęte i nie naruszały art. 199 k.c., albowiem ten ostatni przepis nie miał w sprawie zastosowania; nie zachodziły bowiem przesłanki z art. 19 u.w.l. Nie były więc ani nieistniejące, ani nieważne.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -01-20_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”