Częściowe uchylenie uchwały; interes prawny w zaskarżeniu uchwały

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5571
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Częściowe uchylenie uchwały; interes prawny w zaskarżeniu uchwały

#1 Post autor: piotrusb » 22-06-2022, 10:07

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt V ACa 9/21.
Powódka (...) Spółka Akcyjna w B. pozwem z dnia 10 stycznia 2020r. wniosła o uchylenie uchwały pozwanej(...)w Z. nr (...) z dnia 26 sierpnia 2019r. jako naruszającej zasady prawidłowego zarzadzania nieruchomością wspólną oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. Na uzasadnienie wskazała, że zaskarżona uchwała dotycząca uzupełnienia planu remontu nieruchomości i zmiany stawki na fundusz remontowy została podjęta bez uwzględnienia przesłanek celowości, rzetelności i gospodarności oraz że brak było dokumentacji uzasadniającej wyłonienie w sposób arbitralny wykonawcy, a znaczne podniesienie stawki funduszu remontowego skutkować będzie zwiększeniem opłat dla najemców powódki.(...)

Chociaż w art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali użyto sformułowania „zaskarżyć uchwałę do sądu”", to faktycznie chodzi w tym przypadku o wniesienie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. W wyniku uwzględnienie powództwa sąd uchylając uchwałę, eliminuje przyjęte przez wspólnotę uregulowanie związane z zarządzaniem nieruchomością. Powstaje zatem zagadnienie, czy istnieje możliwość uchylenia jedynie części uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Na gruncie uchwał podjętych przez spółki prawa handlowego Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 350/07, wypowiedział się pozytywnie, dopuszczając możliwość zakwestionowania i w konsekwencji uchylenia części uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialności, ale pod pewnymi warunkami. W szczególności, uchylenie części uchwały jest możliwe wówczas, gdy kwestionowany fragment na charakter autonomiczny i nie jest powiązany treściowo z pozostałymi postanowieniami uchwały. Powyższy pogląd winien mieć zastosowanie także do uchwał wspólnot mieszkaniowych (K. Buliński [w:] Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. H. Izdebski, Warszawa 2019, art. 25).

Jak wynika z treści zaskarżonej uchwały wykonanie ocieplenia ścian szczytowych budynku miało być wykonane zgodnie z załączoną do niej ofertą, czyli do dnia 31 grudnia 2019r. Termin ten upłynął przed zaskarżeniem spornej uchwał. Jak ustalił Sąd Apelacyjny w na podstawie oświadczeń stron sporna uchwała nie została w całości, ani nawet w części wykonana. Jak wskazano zaś w piśmie z dnia 26 listopada 2019 r. uchwała weszła w życie z dniem podpisania. Tymczasem przed podjęciem zaskarżonej uchwały co miało miejsce po zebraniu wszystkich podpisów, czyli ostatecznie dopiero w dniu 25 listopada 2019 r. upłynął także termin związania ofertą z dnia 26 sierpnia 2019 r. dołączoną do uchwały. Termin ten był określony przez oferenta na 45 dni a zatem upłynął w październiku 2019 r. Po wydaniu wyroku przez Sąd I Instancji minął także termin płatności za usługę określony uchwałą na dzień 31 grudnia 2020r.

W tej sytuacji należało ustalić w drodze wykładni dokonanej na podstawie art. 65 k.c. sposób związania poszczególnych punktów zaskarżonej uchwały z dołączoną do niej ofertą
i wskazanymi w niej terminami, wobec tego, iż nie doszło do wykonania uchwały nawet w części czy oraz w jakim zakresie poszczególne punkty zaskarżonej uchwały mają byt samodzielny. Zgodnie zatem z treścią art. 65 § 1 k.c. należało dokonać wykładni uchwały, jak tego wymagały ze względu na okoliczności, w których została podjęta, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Jak wynika z treści uchwały i związania jej z konkretną ofertą jej podjęcie jednoznacznie i nierozerwalnie wiąże się z przedstawionymi w tej ofercie warunkami. Wskazuje na to zarówno bezpośrednie odniesienie się do tej oferty w punkcie 1 uchwały, jak i określenie zgodnie z tą ofertą kosztów wykonania prac w pkt. 2 uchwały, daty płatności
w punkcie 3 uchwały i wskazanie oferenta w punkcie 4 uchwały. Podwyżka opłat na fundusz remontowy jak wynikało z zeznań wszystkich świadków i pozwanej miała nastąpić w celu wykonania prac w związku z tą właśnie ofertą i była skalkulowana w sposób umożliwiający zapłacenie ceny wynikającej z tejże oferty. Jednym słowem jak wskazują to reguły wykładni oświadczeń woli określone art. 65 k.c. cała zaskarżona uchwała integralnie związana jest z treścią dołączonej do niej oferty z dnia 26 sierpnia 2019 r. skoro przy tym wykonanie remontu miało nastąpić zgodnie z tą właśnie ofertą.

Wprawdzie przepis art. 25 ustawy o własności lokali nie przewiduje wprost jako jednej z przesłanek zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej istnienia interesu prawnego, to jednak z samej istoty tego powództwa wynika, że legitymacja czynna do jego wytoczenia jest ściśle związana z jego posiadaniem skoro wskazana norma prawna także przesłankowo wiąże zasadność roszczenia z naruszeniem interesu właściciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2019r., I ACa 701/18). Wobec tego iż zaskarżona uchwała w całości jest związana z wygasłą już ofertą, termin do jej wykonania upłynął bezskutecznie i zatem nie może podlegać ani w całości, ani nawet w części wykonaniu uznać należy, iż powódka nie ma interesu prawnego w jej zaskarżeniu i co więcej nie miała go już w chwili wniesienia powództwa. Uchwała, która nie może być w żaden sposób wykonana z uwagi na upływ terminów w niej wskazanych nie może bowiem być uznana za naruszającą interesy pozwanej.

Wobec tego orzeczenie Sądu I Instancji oddalające powództwo o uchylenie spornej uchwały odpowiada prawu, zaś apelacja pozwanej podlegała oddaleniu o czym Sąd Apelacyjny orzekł ...

Na marginesie wskazać jedynie należy, podzielając w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego, że wybór wykonawców przez wspólnotę mieszkaniową nie jest sformalizowany, tak jak wybór wykonawców w drodze zamówień publicznych obowiązujących w przypadku powódki jako spółki Skarbu Państwa. Uzyskanie zatem oferty tylko jednego wykonawcy, czy brak odpowiedzi na wszystkie wątpliwości powódki lub drobne nieścisłości w dokumentacji nie oznaczają same przez się, że doszło do naruszenia zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością, czy interesu właścicieli lokali, zwłaszcza przy braku wskazania przez powódkę oferty korzystniejszej.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -01-11_003
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”