Zwołanie zebrania wspólnoty przez osobę nieuprawnioną

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5314
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Zwołanie zebrania wspólnoty przez osobę nieuprawnioną

#1 Post autor: piotrusb » 21-07-2021, 10:47

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 880/20.
...sąd rozważył zgodność podjętej uchwały z przepisami prawa. Nie ulega wątpliwości, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo wybrać na członka zarządu osobę spośród siebie. Ustawa nie wskazuje ilu powinno być członków zarządu („ właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu”). Jedyny wymóg zawiera art. 20 ust 1 zd. ost. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z którego wynika, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Zaskarżona uchwała spełnia niewątpliwie te wymogi. Brak jest także podstaw do przyjęcia, by fakt istnienia konfliktu pomiędzy członkami wspólnoty mieszkaniowej uniemożliwiał wybór jednej ze stron konfliktu na członka zarządu.

Bez wątpienia natomiast doszło do naruszenia formalnych zasad dotyczących zwoływania zebrania. Zgodnie bowiem z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany m.in. zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. W myśl natomiast art. 31 cyt. ustawy zebrania ogółu właścicieli lokali (…) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.

Biorąc pod uwagę, że do dnia 15 czerwca 2020 r. we wspólnocie nie doszło do wyboru zarządu zebranie coroczne miał prawo zwołać każdy z właścicieli. Każdy też mógł domagać się zwołania zebrania w trybie art. 31 ustawy. Pod zawiadomieniem o zebraniu podpisała się jednak K. K., która nie byłą ani członkiem zarządu ani zarządcą ani wreszcie współwłaścicielem nieruchomości. Nie posiadała też, wbrew twierdzeniom pozwanej, pełnomocnictwa właścicieli lokali do zwołania zebrania. Nie wynikało z zawiadomienia, że działa jako czyjkolwiek pełnomocnik. Doszło więc do zwołania zebrania przez osobę nieuprawnioną.

Nadto – jak wynika z art. 32 ust 2 ustawy w zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany. W zawiadomieniu nie wskazano natomiast, że przedmiotem zebrania będzie m.in. uchwała o wyborze członków zarządu, która jest jedną z najistotniejszych decyzji każdej wspólnoty.

Zgodnie z ugruntowanym już w orzecznictwie poglądem zarzuty formalne mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały właścicieli lokali tylko wtedy, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe dało podstawę do ustalenia, że uchybienia formalne mogły mieć wpływ na wynik głosowania. Skoro bowiem pod zawiadomieniem zabrakło podpisu któregokolwiek ze współwłaścicieli, a podpis złożył proponowany administrator powodowie mieli prawo uznać, że skoro administrator zrezygnował – do zebrania nie dojdzie. Zabrakło bowiem osoby zwołującej zebranie. Pomimo, że po rezygnacji K. K., a przed datą zebrania M. B. już podjął czynności w celu wyszukania innego administratora – nie powiadomił o tym wszystkich zainteresowanych ani nie potwierdził zwołania zebrania własnym podpisem. Nie poinformował też powodów ani małżonków W. o zamiarze podjęcia uchwały o wyborze członków zarządu. Wreszcie – mając świadomość tych uchybień formalnych – nie udał się do pozostałych współwłaścicieli po zebraniu, w trybie indywidualnego zbierania głosów by umożliwić im oddanie głosów pod uchwałami.

Wpływ uchybień formalnych na treść podejmowanych uchwał nie ogranicza się przy tym do ustalenia czy w przypadku, gdyby głosy nieobecnych oddano „przeciw” uchwała zostałaby podjęta. W niniejszej sprawie było bezsporne, że powodowie nawet głosujący jednomyślnie z małż. W. nie uzyskaliby korzystnego dla siebie wyniku. Przeprowadzając jednak zebranie pod ich nieobecność wspólnota pozbawiła ich wyrażenia swojego zdania, uniemożliwiła przedstawienie własnych propozycji co do składu zarządu, wzięcie udziału w dyskusji chociażby nt. tego jak liczny powinien być zarząd. Pominięci członkowie wspólnoty mieli też prawo przedstawić własne propozycje co do administratora wiedząc o rezygnacji K. K.. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że powodowie mieliby możliwość przekonania do swoich argumentów np. D. M., niezainteresowanej osobiście w pełnieniu funkcji członka zarządu, wraz z którą i małż. W. dysponowaliby sumą udziałów (...).

Konkludując - w niniejszej sprawie na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego należało uznać, że pozwana dopuściła się uchybień formalnych przy podejmowaniu uchwały o wyborze zarządu, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania, toteż na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali w zw. z art. 30 ust. 1a tej ustawy, art. 31 b cyt. ust. a contrario, art. 32 ust. 2 cyt. ust. a contrario należało orzec o uchyleniu uchwały o powołaniu zarządu.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -07-02_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”