Składowanie przez jednego z właścicieli rzeczy na nieruchomości wspólnej

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5063
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Składowanie przez jednego z właścicieli rzeczy na nieruchomości wspólnej

#1 Post autor: piotrusb » 27-07-2020, 09:12

Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2019 r., sygn. akt I C 535/19.
Zaskarżona uchwała dotyczyła uprzątnięcia przez powódkę drewna składowanego na części wspólnej nieruchomości – korytarzu prowadzącym do piwnic i ściany zewnętrznej budynku.
Zaskarżanie do sądu uchwały właścicieli lokali w oparciu o art. 25 ust. 1 u.w.l. będzie skuteczne, jeśli zostanie spełniona któraś z określonych w tym przepisie przesłanek:
– uchwała nie jest zgodna z prawem;
– uchwała nie jest zgodna z umową właścicieli lokali;
– uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną;
–uchwała w inny sposób (niż poprzez naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną) narusza interesy właściciela lokalu, który składa skargę.

Powódka nie sprecyzowała na której z ww. podstaw oparła swoje powództwo jednak z uzasadnienie pozwu wynika, że przedmiotowa uchwała narusza jej interes poprzez ograniczenie uprawnień w korzystaniu z części wspólnej nieruchomości .
Wskazać więc należy, że uchwały dotyczące nieruchomości wspólnej muszą godzić interesy ogółu z interesami poszczególnych właścicieli, a ochrona - w formie zaskarżania uchwał do sądu - została ustanowiona w interesie nie tylko konkretnego właściciela, lecz także interesów wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości wspólnej jako (niepodzielnej - co do zasady) całości. Kwestię współkorzystania z nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową normują przepisy ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego i tak stosownie do brzmienia art. 12 ust. 1 u.w.l.: „właściciel ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem”, natomiast art. 206 k.c. stanowi, iż „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.”
Z treści powyższych regulacji wynika, że każdy właściciel lokalu ma prawo korzystać z nieruchomości wspólnej i uprawnienie to jest analogiczne do uprawnień pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej, może zatem korzystać i posiadać w takim stopniu, w jakim nie przeszkadza to pozostałym, np. część nieruchomości wspólnej zająć wyłącznie dla swoich potrzeb i nie naruszy przy tym prawa, jeżeli taki stan zostanie zaaprobowany przez innych właścicieli, (o ile inni właściciele mu tego nie zabronią).

Zakres korzystania z nieruchomości wspólnej nie jest uzależniony od wielkość udziału we współwłasności, zatem okoliczność, że powódka ma największy lokal w nieruchomości pozostaje bez wpływu na ocenę jej uprawnień. Powódka nie przedstawiła natomiast żadnego dowodu dla wykazania aby za zgodą współwłaścicieli mogła zająć część wspólnego korytarza lub doszło do zawarcia umowy określającej sposób korzystania z rzeczy wspólnej. Obecnie dysponuje największą piwnicą w budynku, dwukrotnie większą od pozostałych piwnic przydzielonych właścicielom. Powódka zdaje się nie dostrzegać, że, korzystanie z nieruchomości czy jej części odbywać może się wyłącznie w zgodzie z jej przeznaczeniem. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy trudno byłoby natomiast, pozostając w zgodzie z zasadami doświadczenia życiowego, przyjąć, że normalnym przeznaczeniem korytarza jest składowanie drewna przeznaczonego na opał. Z uwagi na fakt, że stan taki zagrażał pożarem oraz na to, iż zgodnie z § 4 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., póz. 719) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowanych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

W sytuacji nieuprawnionego zajęcia korytarza wspólnota mieszkaniowa ma prawo podjąć określone działania. Pierwszym krokiem może być uchwała wzywająca do usunięcia rzeczy z zajętej części korytarza. Żaden przepis prawa, w szczególności art. 22 u.w.l., nie wyklucza bowiem prawa wspólnoty do określenia w drodze uchwały sposobu korzystania z rzeczy wspólnej ( patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I ACa 1461/17,LEX nr 2553669). W ostateczności zaś wspólnota mieszkaniowa może zaskarżyć takie zachowanie nieuprawnionego podmiotu do sądu bez podejmowania takiej uchwały. W drodze wytoczonego powództwa cywilnego wspólnota może żądać wydania zajętej części nieruchomości wspólnej, jak również wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić że podjęta przez pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową uchwała była uzasadniona względami bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców budynku. Zasadność uchwały potwierdza również jednoznacznie opinia Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w R., wyrażona w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez pozwaną Wspólnotę Mieszkaniową w sprawie składowania opału w piwnicy w budynku położonym w R. przy ul. (...).

Nie można więc przyjąć , że zaskarżona uchwała narusza interes powódki w sposób pozwalający na skuteczne zastosowanie art. 25 ust. 1 u.w.l. Interes, o którym mowa, nie może być interpretowany w oderwaniu od interesów wspólnoty oraz właścicieli innych lokali. Także oni bowiem mają prawo do swobodnego korzystania z korytarza zgodnie z jego przeznaczeniem. Sąd nie dostrzegł także, aby zaskarżona uchwała naruszała zasady współżycia społecznego.

Podział rzeczy quoad usum jest czynnością zwykłego zarządu, a skoro jest to czynność zwykłego zarządu, to wydanie w tej materii uchwały wspólnoty odzwierciedlającej brak zgody zdecydowanej większości współwłaścicieli na zajęcie części wspólnej nieruchomości przez powódkę jest nawet czymś więcej niż wymaga to ustawa o własności lokali (art. 22 ust. 1 u.w.l.) ale i tym samym uchwała nie jest sprzeczna z prawem (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach. I ACa 91/16). Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała nie jest również sprzeczna z umową właścicieli lokali, nie narusza zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, ani też i w inny sposób nie narusza interesów powódki.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -12-03_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”