Wspólnota może podnieść opłatę za wywóz śmieci dla lokali użytkowych, ale musi potrafić to uzasadnić

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5025
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Wspólnota może podnieść opłatę za wywóz śmieci dla lokali użytkowych, ale musi potrafić to uzasadnić

#1 Post autor: piotrusb » 14-01-2020, 11:59

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 13 września 2019 r., sygn. akt I C 51/19.
Powód w pierwszej kolejności zaakcentował dyskryminujący charakter uchwały z uwagi na nieuzasadniony podział płatników opłat za wywóz odpadów komunalnych. W dalszej zaś kolejności podniósł, iż doszło do uchybień formalnych podczas czynności głosowania nad tą uchwałą, gdyż głosy zbierała osoba niewchodząca w skład zarządu, bo nad uchwałą głosowały osoby, które nie były właścicielami lokali użytkowych wchodzących w skład wspólnoty oraz, że uchwała nie zawierała przepisu prawa, na podstawie którego została podjęta, a także pozbawiona była uzasadnienia, dlaczego została poddana głosowaniu w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Wskazać należy, że pozwana zaprzeczyła, by głosy były zbierane przez inne osoby aniżeli członkowie zarządu. Wskazała jednocześnie, że głosy zbierał członek zarządu – B. Z..

Powód nie zaproponował wystarczającego materiału dowodowego, by wykazać swe twierdzenia.
W zakresie zarzutu oddania głosu przez „niewłaściciela” za właściciela, to stwierdzić należy, że twierdzenia powoda w tym zakresie znalazło potwierdzenie w części, a mianowicie z listy oddanych głosów wynika, że za B. G. oraz za J. M. oddał głos D. K. Pozwana wspólnota nie przedstawiła Sądowi pełnomocnictwa, które stanowiłoby umocowanie do oddania głosu przez D. K. za osoby wyżej wymienione. Zatem w tej części zarzut powoda stał się zasadny. Jednakże powyższe uchybienie nie miało wpływu na wynik głosowania nas sporną uchwała, albowiem (…) i tak uzyskała ona większość głosów „za” jej przyjęciem. Zatem zarzut powoda nie odniósł w powyższym zakresie oczepianego rezultatu.

Odnośnie zarzutów braku w treści spornej uchwały podstawy prawnej i uzasadnienia przyczyny, dla której poddano ją pod głosowanie w rybie indywidualnego zbierania głosów, stwierdzić należy, że zarzutu te są chybione, albowiem przepisy prawa nie wymagają, by uchwała wspólnoty je zawierała.

Przechodząc natomiast do oceny zarzutów merytorycznych podniesionych przez powoda, to stwierdzić należy, że na aprobatę zasługiwał zarzut, iż sporna uchwała narusza przepis art. 12 ust. 3 u.w.l.
Stwierdzić należy, iż co do zasady wspólnota mieszkaniowa nie może podejmować uchwał w sprawach niezwiązanych z zarządzeniem nieruchomością wspólną. Jednak w przypadku opłat za wywóz odpadów występuje szczególna sytuacja, gdyż na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wspólnota mieszkaniowa działa jako płatnik tego rodzaju opłat, przy czym zasady ich naliczania ustala rada gminy w drodze uchwały. Zatem sporna uchwała mogła uregulować zasady podziału opłaty za wywóz opadów komunalnych.
Na mocy art. 12 u.w.l. możliwym jest zróżnicowanie opłat we wspólnocie, obejmującej wyłącznie lokale użytkowe - jednak z zachowaniem warunków wynikających z przepisu art. 12 ust. 3 u.w.l. (vide Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2019 r.) Przy czym powyższy przepis daje możliwość zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych, jednak wyłącznie wtedy, gdy uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Zwiększenie obciążeń tytułu winno jednak mieć związek ze takim sposobem używania (korzystania) z lokalu, który powoduje zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości, a ponadto musi być proporcjonalnie od tych kosztów wyższy. Wspólnota zatem winna wykazać, że lokale użytkowe, w szczególności te z grupy I zwiększają obciążenia z tytułu opłat za wywóz odpadów. Podkreślić przy czym należy, że tylko konkretne oddziaływania określonego sposobu korzystania z lokalu użytkowego może wpłynąć na zwiększenie obciążanie w opłatach.

Pozwana wspólnota nie wykazała, by korzystanie z lokali użytkowych w formie warzywniaków miało wpływ na zwiększenie opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, którą to opłatą jest obciążana pozwana wspólnota. Podkreślić należy, że opłata z powyższego tytułu jest ryczałtowa. Pozwana nie udowodniła, by ta kwota była wyższa właśnie z tej przyczyny, że w pozwanej wspólnocie znajdują się lokale użytkowe z przeznaczeniem na warzywniak. Jednocześnie za dowolne uznać należy ustalenie wspólnoty, że właściciele lokali użytkowych, w których prowadzony jest warzywniak wytwarzają więcej odpadów niż właściciele lokali użytkowych, w których prowadzi się sklep z mięsem, obuwiem, czy sklep spożywczy (II grupa).
W konsekwencji powyższego, Sąd zaskarżoną uchwałę uchylił, na podstawie przepisu przywołanego na wstępnie rozważań jako sprzeczną z art. 12 ust. 3 u.w.l.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -10-02_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”