Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu

Orzecznictwo sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 4784
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu

#13 Post autor: piotrusb » 12-09-2017, 10:09

Kolejny wyrok w przedmiotowej kwestii. Tu sąd opowiadając się za wymogiem zgodności sprawozdania finansowego wspólnoty z ustawą o rachunkowości uznał jednocześnie, że brak podpisów wszystkich członków zarządu pod takim sprawozdaniem nie jest powodem do automatycznego uchylenia uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium zarządowi.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt. I C 671/16.
Nie ulega wątpliwości, że przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047, ze zm., dalej u.r.) mają zastosowanie także do wspólnot mieszkaniowych, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 5. Według tego przepisu ustawie o rachunkowości podlega działalność jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Przepis ten nie zawiera wyłączeń wskazujących na wspólnoty mieszkaniowe, które z mocy art. 6 u.w.l w zw. z art. 33 1§ 1 k.c. są jednostki organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym przyznano zdolność prawną. Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 u.r. kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. (...)

Celem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie zarządu z działalności, w tym obejmujące sprawozdanie finansowe jest stwierdzenie przez członków danej wspólnoty mieszkaniowej prawidłowości i zgodności z prawem działania zarządu. Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe nie wywołuje skutków cywilnoprawnych, tj. nie prowadzi do zmiany lub ustania stosunku prawnego, zaś dla oceny spełnienia wymogu z art. 52 ust. 2 u.r. nie mają znaczenia przepisy regulujące reprezentację wspólnoty mieszkaniowej, czyli art. 21 ust. 2 u.w.l. Wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości nie dotyczą bowiem sfery reprezentacji, lecz funkcjonowania podmiotu, który ma spełniać określone standardy rachunkowości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 r. II CSK 350/11).

W ocenie Sądu nie można podzielić poglądu powodów, że braki sprawozdania finansowego w zakresie podpisów członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz ich oświadczeń uzasadniających niezłożenie podpisu w dacie głosowania nad uchwałą, powinny być traktowane jako podstawa do odmowy podjęcia przez członków wspólnoty mieszkaniowej uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a w razie jej podjęcia jako podstawa do jej uchylenia ze względu na sprzeczność z tym przepisem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2016 r., I CSK 791/15, skutki braku podpisów niektórych członków zarządu w kontekście ich wpływu na zgodność z prawem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego powinny być oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Z przepisu art. 52 ust. 2 u.r. nie wynika, aby ważność i skuteczność sporządzenia sprawozdania finansowego zależała od podpisania go przez wszystkich członków wieloosobowego organu danej jednostki. Członkowie mogą nie być bowiem w tej materii jednomyślni. Temu właśnie służy uprawnienie członka organu do odmowy złożenia podpisu z wyjaśnieniem przyczyn. Przyjęte przez ustawodawcę w tym przepisie wymogi sprawozdania finansowego służą nie tylko tym członkom zarządu, którzy nie zgadzają się z jego treścią, a przez to chronią ich przed skutkami odpowiedzialności wynikającej z ustawy o rachunkowości, ale przede wszystkim mają dostarczyć członkom wspólnoty mieszkaniowej odpowiedni materiał do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu, bądź odmowie zatwierdzenia przedstawionego przez zarząd sprawozdania finansowego w związku z występującymi rozbieżnościami między członkami zarządu. Odmowa podpisu nie zawsze musi być powodowana względami merytorycznymi dotyczącymi treści sprawozdania (np. choroba członka czy też jego sytuacja osobista). Nadto zakwestionowanie przez część członków zarządu prawidłowości sprawozdania rachunkowego nie oznacza, że nie istnieje ono jako dokument, który podlega ocenie przez członków wspólnoty mieszkaniowej. W razie bowiem sporu między członkami zarządu, co do prawidłowości rachunkowej i rzeczowej sprawozdania oraz jego kompletności ostatecznie o jego zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia decyduje zebranie ogółu właścicieli lokali (art. 30 ust. 2 u.w.l.).

W niniejszej sprawie nie można było uznać, że żaden z członków zarządu nie podpisał sprawozdania rachunkowego, na k.19v znajdują się bowiem podpisy dwóch z nich – A. M. i M. R. Wprawdzie zostały one złożone obok „rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015 r.”, nie ulega jednak wątpliwości, że dotyczą one sprawozdania finansowego (umieszczono je na zawiadomieniu o podjęciu m.in. uchwały (...), która dotyczyła przyjęcia tego dokumentu). Nawet w przypadku uznania, że doszło do uchybienia art. 52 ustawy o rachunkowości, nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do przyjęcia, że przedstawione przez zarząd pozwanej Wspólnoty sprawozdania finansowe jest dotknięte uchybieniami, które same przez się czynią uchwałę zebrania ogółu właścicieli lokali zatwierdzającą to sprawozdanie sprzeczną z ustawą, względnie z zasadami prawidłowego zarządu. Powodowie nie wykazali także wpływu braku podpisu wszystkich członków zarządu na treść uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego za 2015 r.

Wedle treści art. 29 u.w.l. pozwana obowiązana jest prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, jednakże nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W świetle ustawy o własności lokali nie ma podstaw do nakładania na wszystkie wspólnoty mieszkaniowe takich samych obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej jak na podmioty gospodarcze, jeśli wspólnoty nie prowadzą działalności gospodarczej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, a ich rachunki służą wywiązaniu się z obowiązku pokrywania kosztów utrzymania tej części nieruchomości, która stanowi współwłasność właścicieli lokali.

Art. 20 u.w.l. nakłada na zarząd wspólnot (lub zarządcę powołanego w trybie art. 18 u.w.l.) obowiązek zgodnego prawem prowadzenia rachunkowości wspólnoty, zobowiązując zarząd do prowadzenia pozaksięgowej ewidencji finansowej kosztów, zaliczek uiszczanych przez właścicieli na ich pokrycie oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Rozliczenia takie przedstawiane są najczęściej podczas sporządzania sprawozdania z zarządu za dany rok. Częścią składową takiego sprawozdania jest bowiem sprawozdanie finansowe wspólnoty, które zawiera koszty poniesione przez wspólnotę jako całość, a nie koszty ponoszone przez członków wspólnoty jako właścicieli odrębnych lokali. Sprawozdanie z zarządu nieruchomością musi zatem odzwierciedlać stan faktyczny, jaki wytworzył się na skutek dokonania określonych rozliczeń. W szczególności sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy to informacja na temat tego, ile środków finansowych w danym roku wpłynęło na konto wspólnoty, ile środków wydatkowano, ile środków zostało do dyspozycji wspólnoty. Sprawozdanie nie nakłada na wspólnotę, ani na poszczególnych jej członków, żadnych obowiązków. Tworzone jest w oparciu o system zaliczkowo – rozliczeniowy, a zatem na podstawie przewidywanych kosztów, które następnie służą do ustalania wysokości zaliczek. Poniesione koszty oraz wpływy z tych zaliczek są zaś bilansowane na koniec roku kalendarzowego i uwzględniane w sprawozdaniu rocznym. Planowane koszty roczne wspólnota dzieli na miesiące, a następnie na udziały w nieruchomości wspólnej. Media za części wspólne rozliczane są natomiast w kosztach stałych polegających na naliczeniu opłat abonamentowych. Opłaty te rozliczane są do wysokości faktycznego zużycia mediów.

W niniejszej sprawie sprawozdanie finansowe pozwanej zawiera informacje o rozliczeniach z konkretnego okresu i nie musi obejmować analizy porównawczej na podstawie uprzednio sporządzonego planu gospodarczego (powodowie nawet nie załączyli jego kopii). Nie ma także obowiązku umieszczania w nim szczegółowych informacji na temat zawieranych umów, ich treści, czy też dołączania do niego analitycznej ewidencji pozaksięgowej obejmującej dany rok obrotowy oraz szczegółowych informacji o pozostałych rozliczeniach. Sprawozdanie pisemne nie musi też obligatoryjnie zawierać części opisowej, kwestia ta może być bowiem omówiona ustnie podczas zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast okoliczność, że w tej samej uchwale udzielono absolutorium zarządowi wspólnoty i przyjęto sprawozdanie finansowe – wbrew zarzutom powodów – nie narusza zasad prawidłowej gospodarki nieruchomością wspólną, czy też interesów członków wspólnoty. Przywołany przez nich wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2013 r, I ACa 1415/12 odnosił się do sytuacji, w której – z uwagi na nieprawidłowość sprawozdania finansowego – pojawiła się również konieczność uchylenia uchwały w zakresie udzielenia członkom zarządu absolutorium. Obie te kwestie były bowiem objęte tą samą uchwałą i nie sposób było je rozdzielić. Uregulowanie w jednej uchwale zagadnienia przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia członkom zarządu absolutorium nie narusza uprawnień właścicieli lokali przy oddawaniu głosów nad taką uchwałą. Zgodnie z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 u.w.l., przedmiotem zebrania ogółu właścicieli lokali jest m.in. sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Sprawozdanie z działalności zarządu zostało przedstawione na zebraniu ogółu mieszkańców w dniu 31 marca 2016 r. Na podstawie sporządzonego sprawozdania odbyło się głosowanie co do udzielenia zarządowi absolutoriom. W ten sposób czynności wykonane przez zarząd podlegają ocenie członków wspólnoty, którzy głosując, mogą zarządowi tego absolutorium udzielić, bądź odmówić. Skarżona przez powodów uchwała stanowiła, że wspólnota mieszkaniowa postanawia przyjąć sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2015 i udziela zarządowi absolutorium. Zaskarżona uchwała została podjęta większością głosów. Uzasadniony jest zatem pogląd, że skoro właściciele lokali wyrazili swoją wolę, co do udzielenia zarządowi absolutorium zarówno w czasie dorocznego spotkania, jak i w drodze wypełniania kart, to mieli świadomość w zakresie podejmowanych przez zarząd czynności i akceptowali te działania. Poza tym należy zauważyć, że powodowie w żaden sposób nie udowodnili, że ewentualne uchybienia zawarte w sprawozdaniu miały wpływ na decyzję członków wspólnoty o udzieleniu zarządowi absolutorium. Z ich twierdzeń w ogóle nie wynika, że gdyby sprawozdanie zostało sporządzone w pełni prawidłowo, to członkowie wspólnoty utraciliby zaufanie do zarządu i odmówili zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium.
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/ ... -06-29_001
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

covo
.
.
Posty: 12
Rejestracja: 04-05-2019, 18:56

Re: Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu

#14 Post autor: covo » 05-05-2019, 04:47

piotrusb pisze:
03-08-2017, 13:13
irenalo pisze:
03-08-2017, 12:06
To nie jest kontrowersyjny wyrok. To jest beznadziejnie głupie i niesprawiedliwe orzeczenie,
No cóż, nie chciałem używać przesadnie ostrych słów, ale generalnie się zgadzam.

Należy zwrócić jednak uwagę, że ten wyrok nie jest (niestety) odosobniony. Dokładnie tak samo orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 maja 2014 r., sygn. akt IA Ca 1732/13, a także Sąd Okręgowy w Koninie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 408/15.
irenalo pisze:
03-08-2017, 12:06
I nie ma nawet słowa o tym, że to sprawozdanie ma mieć np. formę pisemną
Zgada się. Tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 2015 r., aygn. akt I ACa 1330/14:
...przy składaniu sprawozdań finansowych nie obowiązuje formalizm, charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów sporządzanych przez większe podmioty gospodarcze, obowiązek taki nie został bowiem nałożony ustawą o własności lokali, tym samym nie było przeszkód, aby sprawozdanie takie zostało przedstawione przez Zarząd lub zarządcę jednoosobowo, nawet w formie ustnej(...). Istotne jest tylko to, by Zarząd wyraził w każdy dostępny sposób wolę uznania tego dokumentu za własny (art. 60 k.c.).
czy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2013 roku sygn.akt I C 29/13
Przy składaniu sprawozdań za rok gospodarczy nie obowiązuje formalizm, charakterystyczny dla tego rodzaju dokumentów opracowywanych przez większe podmioty gospodarcze. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby sprawozdanie to przedstawiono np. tylko ustnie przez jednego z członków zarządu czy nawet osobę przez zarząd do tego upoważnioną. Istotne jest tylko, aby zarząd wyraził w każdy dostępny sposób wolę uznania tego dokumentu za własny. Z natury rzeczy będzie ono miało formę uproszczoną i zawierać będzie przede wszystkim rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku kalendarzom. Z punktu widzenia jego poprawności sprawozdania istotne jest zatem jedynie zestawienie faktycznych wpłat z tytułu zaliczek oraz wydatków ponoszonych na utrzymanie nieruchomości. Bezzasadny jest zatem zarzut, że sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w postaci zestawienia kosztów i przychodów a nie sprawozdania finansowego określonego w ustawie o rachunkowości.
wobec tego to jest po prostu bez sensu... Przeciez w ten sposob wspolnocie mozna wcisnąć każdy finansowy kit, nawet nie na papierze, wystarczy ustnie. Siedzą ludzie ze wspolnoty na zebraniu rocznym, słuchają potoku słów, cyfr, zaliczek, rozliczek, a wszystko przybliżone i takie mniej więcej, skąd oni maja wiedzieć co jest fikcją, a co prawdą...? Taki symboliczny drobiazg: koszty działalności zarządu. Z tych kosztów, to mozna utrzymac dwoje wnucząt babci siedzacej w zarządzie. Poważnie. Zeszyty sa potrzebne? Długopisy? To w koszt zarządu wrzucamy. Teraz tylko wystarczy zblatować się z wynajętą firmą administrującą - członkowie wspolnoty mogą pożegnać sie z kontrolą tego tandemu. Bo niby jak maja kontrolować? Mają kontrolować "uproszczoną księgowość" roczną i to w dodatku podaną na jednej stronie a4, albo w ustnym referacie? To jeszcze załóżmy, że ci członkowie wspolnoty to prości ludzie są. Od poniedziałku zaczęli w pas kłaniać się sąsiadowi, bo wszedł w skład zarządu... Przecież on ma ich juz pod butem. Jak maja kontrolować go w sprawie finansów?

Takie poluzowanie księgowości wspolnot - to zadekretowanie przekrętow pod pozorem odbiurokratyzowania.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8267
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu

#15 Post autor: irenalo » 05-05-2019, 06:34

Takie poluzowanie księgowości wspolnot - to zadekretowanie przekrętow pod pozorem odbiurokratyzowania.
Im bardziej skomplikowania księgowość, niewspółmiernie rozbudowana do działań wspólnoty , tym łatwiej ukryć przekręty.
Rzetelność sprawozdania finansowego nie zależy od tego czy są dwie , trzy czy pięć pieczątek i podpisów i czy jest prowadzona pełna księgowość. Starsi, jeśli nie są emerytowanymi księgowymi, zrozumieją coś z planu kont?
Poza tym sprawozdanie zarządu to nie tylko sprawozdanie finansowe ale też sprawozdanie z tego co zarząd zrobił przez rok. Nie widzę powodu, by zarząd pisał elaboraty na temat upomnienia sprzątaczki czy wymiany klamki. O tym może ustnie poinformować na zebraniu rocznym.
Uważam, że dla celów dowodowych sprawozdanie finansowe powinno być zrobione pisemnie i to w taki sposób, by było zrozumiałe przynajmniej dla większości.
O tym jak ma być prowadzona księgowość i wyglądać sprawozdanie roczne decyduje wspólnota a nie ustawa o rachunkowości.
Ustawa o własności lokali wspomina o ewidencji pozaksięgowej.
Art. 29. 1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

covo
.
.
Posty: 12
Rejestracja: 04-05-2019, 18:56

Re: Obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu

#16 Post autor: covo » 05-05-2019, 17:22

irenalo pisze:
05-05-2019, 06:34
Takie poluzowanie księgowości wspolnot - to zadekretowanie przekrętow pod pozorem odbiurokratyzowania.
Im bardziej skomplikowania księgowość, niewspółmiernie rozbudowana do działań wspólnoty , tym łatwiej ukryć przekręty.
wobec tego niech zarządy składaja sprawozdania tylko ustnie, trudniej będzie ukryc przekręty :)

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo sądów powszechnych”