Uwl nie określa wymogów konstrukcyjnych ani minimalnej treści, jaka powinna znaleźć się w uchwale

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5762
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Uwl nie określa wymogów konstrukcyjnych ani minimalnej treści, jaka powinna znaleźć się w uchwale

#1 Post autor: piotrusb » 17-01-2023, 10:38

Postanowienie Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2022 r., sygn. akt I CSK 2043/22

Małżonkowie, właściciele sąsiadujących lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, uzyskali wyrażona w uchwale zgodę wspólnoty na wykucie w ścianie nośnej otworu na drzwi między tymi lokalami, pod warunkiem wykonania tego zgodnie z prawem, a gdyby to nie było możliwe ze względów technicznych, na wydzielenie dla nich z korytarza budynku przejścia, którym mogliby przechodzić z jednego lokalu do drugiego. Uchwałę tę zaskarżył jeden z właścicieli, wskazując, że podjęto ją bez wcześniejszego wykonania projektu budowlanego i ekspertyz dotyczących wpływu prac na integralność i trwałość ściany nośnej, a także bez uregulowania zasad odpowiedzialności inwestorów, na wypadek gdyby prace uszkodziły ściany lub elewację. Powód wskazał też, iż w uchwale nie ujęto kwestii dostępu do instalacji w tej części korytarza, która miałaby być ewentualnie zabudowana. Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie (w wyroku z 26 maja 2021 r., sygn. akt V ACa 161/21) oddaliły powództwo o uchylenie uchwały w zakresie wykucia otworu na drzwi, nie zgodziły się natomiast na zabudowę korytarza. Sąd Apelacyjny wskazał przy tym, że wybicie otworu w ścianie nośnej wymaga oprócz uchwały także projektu architektonicznego i pozwolenia na budowę. Zwrócił też uwagę, że uchwała nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności inwestorów za szkody, jakie mogą powstać na skutek wadliwego wykonania prac. Podstawę odszkodowania stanowić będą wówczas stosowne przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93).

Natomiast w ocenie sądu, uchwała w zakresie, w jakim dawała inwestorom swobodę zabudowy części powierzchni wspólnej, była zbyt ogólnikowa: nie wynikało z niej, czy zabudowana część (10,5 m2) będzie nadal dostępna dla wszystkich członków wspólnoty i na jakich zasadach. Uchwała nie określała również, czy i gdzie zostaną przełożone instalacje alarmowe i jakie ta zmiana może mieć znaczenie dla komfortu użytkowania poszczególnych lokali. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż tego rodzaju przebudowa nieruchomości wspólnej wymaga przedstawienia członkom wspólnoty projektu architektonicznego określającego zakres prac i ich skutki dla współwłaścicieli, inaczej nie sposób ustalić, czy planowane przedsięwzięcie nie narusza interesów wspólnoty. Wydawanie zgód blankietowych narusza natomiast zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną. Obie strony sporu zaskarżyły werdykt niższych instancji do Sądu Najwyższego, pytając jak dokładna ma być uchwała zezwalająca na prace budowlane w części wspólnej nieruchomości.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia sprawy do rozpoznania, wskazując, że ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048), nie określa minimalnej treści uchwały wspólnoty. W związku z tym ocenę, czy uchwała zawiera dostatecznie precyzyjną treść, pozwalającą na jej zrozumienie oraz wykonanie, z zapewnieniem realnej kontroli prawidłowości, można odnosić tylko do okoliczności konkretnej sprawy.
Podstawą zaskarżenia uchwały może być także naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną bądź naruszenie istotnych interesów właściciela bądź jego pokrzywdzenie. Przesłanki te są nieostre i kontrola
w tym przedmiocie musi być dokonywana, indywidualnie, w okolicznościach konkretnej sprawy, przy uwzględnieniu celu, w jakim zaskarżona uchwała została podjęta. Bogactwo stanów faktycznych, implikujące niuansowanie oceny prawnej w zakresie naruszenia przez uchwałę wspólnoty zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub istotnych interesów właściciela, w tego rodzaju sprawach przez sądy powszechne, nie stanowi problemu prawnego powstałego na tle konkretnych przepisów prawa, których rozstrzygnięcie niezbędne dla sprawy, stwarza realne i poważne trudności, przekraczające poziom występujący zwykle w przypadku każdego procesu decyzyjnego sądu orzekającego w konkretnej sprawie.
Ponadto w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono, że treść czynności prawnej, a więc także uchwały wspólnoty mieszkaniowej, powinna być tłumaczona tak, jak tego wymagają okoliczności w których została dokonana, oraz zasady współżycia społecznego ( zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2013 r., IV CZ 72/13). Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1048) nie określa wymogów konstrukcyjnych ani minimalnej treści, jaka powinna znaleźć się w uchwale. Kwestia czy uchwała wspólnoty zawiera precyzyjną treść, pozwalającą na jej zrozumienie oraz wykonanie, z zapewnieniem właścicielom realnej kontroli prawidłowości jej wykonania, można odnosić wyłącznie do okoliczności konkretnej sprawy.
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Spr ... %202043/22
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”