Kiedy można wprowadzić tryb jeden właściciel-jeden głos i jak od niego odejść

Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5078
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kiedy można wprowadzić tryb jeden właściciel-jeden głos i jak od niego odejść

#1 Post autor: piotrusb » 11-01-2018, 15:35

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt IV CSK 586/16.
Zgodzić się należy z Sądem Apelacyjnym, że określenie przedmiotu głosowania przez wskazanie określonego przedmiotowo wąskiego zakresu spraw związanych z wyborem (a więc ustaleniem składu i odwołaniem) osób, którym powierzane zostają obowiązki zarządcze mieści się w dopuszczalnej wykładni art. 23 ust. 2 u.w.l. Pogląd skarżących, jakoby wprowadzenie odmiennego głosowania było dopuszczalne tylko w indywidualnie określonej, pojedynczej sprawie nie znajduje uzasadnienia w treści omawianego przepisu. Art. 23 ust. 2 umożliwia ustanowienie tego rodzaju głosowania także w umowie przewidzianej w art. 18 ust. 1 u.w.l., której przedmiotem jest określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną, co wskazuje założenie długofalowego ukształtowania zagadnień związanych z zarządem, a tym samym przemawia przeciwko konieczności ścisłej, jednostkowej identyfikacji przedmiotu głosowania i potwierdza dopuszczalność wyznaczenia konkretnej kategorii spraw, które będą głosowane w ten sposób. Ukształtowana w uchwale [pozwanej wspólnoty] formuła głosowania w sprawie wyboru zarządu słusznie została uznana za wiążącą. Powrót do głosowania nad sprawami powoływania zarządu według zasad ogólnych wymagał więc podjęcia kolejnej uchwały. Sąd Apelacyjny uznał, że jej głosowanie powinno także respektować zasadę, że każdemu właścicielowi przysługuje jeden głos - i dlatego ocenił, że uchwała nr 3/14 z 3 października 2014 r. nie spowodowała zmiany zasad głosowania, czego skutkiem była nieważność wyboru zarządu wspólnoty w osobie B. B. uchwałą nr 4/14 z tego samego dnia. W rezultacie Sąd ten przyjął, że funkcję zarządu nadal pełniły osoby wybrane w dniu 11 czerwca 2014 r. i to one były uprawnione do występowania w imieniu pozwanej w postępowaniu apelacyjnym. Zdaniem skarżących skuteczne były uchwały nr 3/14 i 4/14 podjęte w dniu 3 października 2014 r., którymi najpierw wspólnota przywróciła głosowanie udziałami także w sprawach wyboru zarządu, a następnie zastosowała ten sposób głosowania wybierając nowy zarząd w osobie B. B. Wprawdzie później, w dniu 4 grudnia 2014 r. podjęta została jeszcze jedna uchwała w sprawie powołania zarządu, ale w tym wypadku zastosowano nieprawidłowy sposób głosowania - jeden właściciel - jeden głos, co spowodowało, że uchwała nie wywołała zmian składu zarządu.

Ocena prawidłowości reprezentacji pozwanej Wspólnoty wymaga rozważenia, czy w wyniku podjęcia uchwały nr 3/14 z dnia 3 października 2014 r. nastąpiła zmiana zasad głosowania w sprawie wyboru zarządu. Artykuł 23 ust. 2 u.w.l. umożliwia wprowadzenie szczególnego trybu głosowania, przyznającego każdemu właścicielowi jeden głos w umowie przewidzianej w art. 18 ust. 1 u.w.l. lub w drodze podjęcia większością udziałów uchwały w tym przedmiocie. Przepisy ustawy nie wyjaśniają natomiast w jaki sposób może nastąpić powrót do podstawowej zasady głosowania według wielkości udziałów. Ze względu na przewidziane w art. 23 ust. 2 ograniczenie możliwości wprowadzenia szczególnego sposobu głosowania jedynie do określonych spraw i jednoczesne stwierdzenie, że uchwała taka musi być podjęta w trybie głosowania według wielkości udziałów dopuszczalność tego sposobu głosowania odnosi się jedynie do spraw wskazanych w uchwale.

Zgodnie z uchwałą 1/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. właściciele odrębnych lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową wprowadzili szczególną zasadę głosowania do spraw wyboru zarządu (zarządcy, administratora), a więc do podejmowania uchwał o powołaniu i odwołaniu zarządu. Sposób głosowania nad wyborem zarządu nie stanowi już jednak sprawy wyboru zarządu, lecz dotyczy określenia procedury ustalania wiążącego stanowiska właścicieli stosowanej w takich sprawach. Zmiana sposobu głosowania polegająca na powrocie do zasad ogólnych nie podlega więc głosowaniu w szczególnym trybie lecz większością głosów liczoną według wielkości udziałów. W związku z tym uchwała nr 3/14 z 3 października 2014 r. podjęta w ten właśnie sposób wywołała skutek polegający na przywróceniu głosowania według wielkości udziałów właścicieli także w traktowanych dotąd odmiennie sprawach wyboru zarządu. Ponieważ uchwała ta obowiązywała z chwilą jej podjęcia - miała zastosowanie do wyboru w uchwale nr 4/14 z tego samego dnia B. B. na zarządcę. Wybór ten był więc dokonany prawidłowo. Natomiast przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2014 r. kolejny wybór zarządu z zastosowaniem głosowania jeden właściciel - jeden głos nastąpił z pogwałceniem zasady z art. 23 ust. 2 u.w.l. i nie spowodował skutecznej zmiany jego składu ustalonej uchwałą z dnia 3 października 2014 r. W konsekwencji osoby, które reprezentowały pozwaną wspólnotę w toku postępowania nie stanowiły zarządu pozwanej. W postępowaniu apelacyjnym nie uczestniczył natomiast prawidłowo wybrany w dniu 3 października 2014 r. zarządca B. B., co spowodowało, że pozwana była nieprawidłowo reprezentowana i doprowadziło do nieważności tego postępowania z przyczyn wskazanych w art. 379 pkt 5 k.p.c., w ten sposób została bowiem pozbawiona możności obrony swych praw. Przyczyny powodujące nieważność postępowania Sąd Najwyższy bierze pod uwagę nawet z urzędu (art. 398(13) § 1 k.p.c.) i niezależnie od tego, której ze stron dotyczą (por. np. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r., III CZP 154/07).
Z tych względów zaskarżony wyrok należało uchylić, a prawe przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orz ... 6-16-1.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”