Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5762
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#1 Post autor: piotrusb » 23-03-2022, 17:34

Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków? Wyjaśnienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy przekazanie członkom wspólnoty mieszkaniowej treści uchwał z podpisami członków wspólnoty stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Według oceny Urzędu przekazywanie takich danych we wspólnocie mieszkaniowej jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na wspólnocie – wynikającego z ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto zgodnie z ustawą o własności lokali każdy z właścicieli ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu. Wobec tego musi mieć możliwość skontrolowania, czy dana uchwała została podjęta w sposób prawidłowy. Musi też być poinformowany o jej podjęciu i sposobie głosowania.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają prawo dostępu do danych osobowych pozostałych członków w zakresie niezbędnym do wykonywania zarządu nieruchomością wspólną.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego przekazywania treści uchwał z podpisami członków wspólnoty wskazać należy, że przepisy prawa nie określają szczegółowo elementów treści uchwały. Niemniej zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Na podstawie zaś art. 23 ust. 3 tej ustawy, o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Jak słusznie wskazano w pytaniu, ma to o tyle znaczenie, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo w tym zakresie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (ust. 1a tego przepisu).

Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z 27 listopada 2018 r. (sygn. akt I C 1465/18) wyjaśnił, że niezgodność z przepisami prawa to przede wszystkim kolizja treści uchwały z przepisami ustawy oraz z przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim ma on zastosowanie do odrębnej własności lokali. Niezgodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z treści uchwały, ale także z powodu wadliwości postępowania prowadzącego do podjęcia uchwały. Oznacza to, że właściciel lokalu może podnosić obok zarzutów merytorycznych, również i zarzuty formalne, jeżeli uważa, że zostały naruszone przepisy postępowania określające tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. Uchybienia mogą dotyczyć np. zasad głosowania. Jak pokazuje orzecznictwo, błędy dotyczące zasad głosowania mogą dotyczyć przykładowo: oddania głosu przez osobą inną niż właściciel, oddania głosu tylko przez jednego ze współwłaścicieli czy też nieprawidłowej reprezentacji podmiotu będącego członkiem wspólnoty. Błędy te z kolei mogą mieć wpływ przy ustalaniu ważności oddanego głosu i skuteczności podjęcia uchwały większością głosów.

W świetle wyżej wskazanego uprawnienia przekazanie członkowi wspólnoty mieszkaniowej treści uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z podpisami jej członków nie może być zatem traktowane jako naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych członków wspólnoty w zakresie szerszym niż konieczny do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną może stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (zob. Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2017, str. 44). W świetle przepisów RODO administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przetwarzanie danych osobowych musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c RODO).
https://uodo.gov.pl/pl/225/2323
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8653
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#2 Post autor: irenalo » 23-03-2022, 20:11

Księgi wieczyste są jawne. A w nowszych KW są nie tylko nazwiska ale i PESELe.

Poza tym WM zarządza de facto współwłasnością i jak tu nie znać danych pozostałych współwłaścicieli.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5762
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#3 Post autor: piotrusb » 24-03-2022, 15:06

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zadowoleniem przyjął informację, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ujawniania numerów ksiąg wieczystych, co prowadzi do pozyskania wielu danych osobowych zawartych w księgach.

RPO podczas spotkania z Głównym Geodetą Kraju przedstawił swoją ocenę, zgodnie z którą „powszechny dostęp do tak szczegółowych danych osób, którym te prawa przysługują, godził w autonomię informacyjną jednostki, istotnie ją ograniczając.”

Ocena RPO potwierdza argumentację Prezesa UODO, który w decyzji administracyjnej z 24 sierpnia 2020 roku nakazał GGK zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. UODO nałożył również karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za to, iż w związku z ujawnianiem numerów ksiąg wieczystych naruszono zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie tych danych było umyślne i bez podstawy prawnej.

UODO od samego początku w sprawie z GGK zwracał uwagę na to, iż numery ksiąg wieczystych przetwarzane w serwisie www.geoportal.gov.pl stanowią dane osobowe. Zgodnie z RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Tymczasem poprzez ujawnianie numeru księgi wieczystej każdy zainteresowany może w łatwy sposób zdobyć takie dane jak np. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. To zaś może prowadzić do szeregu niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem tych danych, jak choćby tzw. kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod daną osobę w celach przestępczych.

Fakt, iż publikacja numeru księgi wieczystej pozwala w łatwy sposób pośrednio zidentyfikować właścicieli nieruchomości i dlatego jest on daną osobową, potwierdził także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który 5 maja 2021 r. oddalił skargę GGK na decyzję Prezesa UODO.
https://uodo.gov.pl/pl/138/2328

W decyzji administracyjnej z 24 sierpnia 2020 r. PUODO nakazał GGK zaprzestanie udostępniania na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków. UODO nałożył również na GGK karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za to, iż w związku z ujawnianiem numerów ksiąg wieczystych naruszono zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. Udostępnianie tych danych było w ocenie PUODO umyślne i bez podstawy prawnej.

Kara została zaskarżona przez GGK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale ten skargę oddalił wyrokiem zz 5 maja 2021 r. (sygn. akt. II SA/Wa 2222/20). GGK Waldemar Izdebski zapowiedział odwołanie do NSA.

To druga kara nałożona przez organ nadzorczy na GGK. W lipcu 2020 r. Prezes UODO ukarał GGK za to, że nie współpracował w trakcie tej kontroli, m.in. nie zapewnił kontrolerom UODO dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji (kontrola dotyczyła dostępu do danych osobowych zawartych w księgach wieczystych przez GEOPORTAL). Ta kara również została nałożona w maksymalnej wysokości 100 tys. zł. I także została zaskarżona. 23 lutego 2021 r. WSA w Warszawie oddalił ją na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt. II SA/Wa 1746/20).
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8653
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#4 Post autor: irenalo » 26-03-2022, 16:22

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Art. 2. Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Właściciel lokalu ma nr księgi gruntowej. W niej są odesłania do ksiąg wieczystych wszystkich innych lokali.
Geoportal. jest tu do niczego niepotrzebny.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5762
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#5 Post autor: piotrusb » 26-03-2022, 17:18

To zupełnie inna kwestia. Geoportal udostępnia numery ksiąg wieczystych każdemu. A zatem każda osoba, nie będąc wcale właścicielem lokalu w danej wspólnocie, ma dostęp, dzięki znajomości numeru KW, do szeregu wrażliwych danych zawartych w każdej księdze lokalowej w kraju. I to kwestionują Prezes UODO i RPO, a nie dostęp członków wspólnoty do KW lokali w tej wspólnocie.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8653
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Czy członkom wspólnoty mieszkaniowej można udostępnić dane innych jej członków

#6 Post autor: irenalo » 26-03-2022, 17:54

Przed erą geoportalu nuner kw dowolnej nieruchmości można było uzyskać bez problemu w urzędzie miasta/ gminy. Geoportal tylko ułatwił sprawę.
Skoro państwo uważa, że dane powinny byc lepiej chronione, powinno zmienić prawo. Choć osobiście uważam, że księgi nadal powinny być jawne.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”