Strona 3 z 3

Re: Lokal usługowy w pomieszczeniu gospodarczym - komórce lokatorskiej

: 09-06-2021, 11:42
autor: piotrusb
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego (a więc również lokalu) wymaga zgłoszenia - zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, nie zgłoszenia prac budowalnych. Natomiast jeśli zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, to należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obejmujący zmianę sposobu użytkowania. Jeżeli natomiast zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, to urząd zajmując się zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania uzna je za zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest:
- podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń
- podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z orzecznictwem zmiana sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na użytkowy w ogromnej większości przypadków wypełnia pierwszy z powyższych warunków.

Do każdego z powyższych wniosków (również do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, jeśli nie przeprowadza się żadnych prac budowlanych) obligatoryjnie załącza się oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowalne. W dużej wspólnocie takie oświadczenie podpisuje zarząd lub zarządca na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale właścicieli lokali; w małej wspólnocie oświadczenie podpisują wszyscy współwłaściciele.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwe ... udowlanego

Re: Lokal usługowy w pomieszczeniu gospodarczym - komórce lokatorskiej

: 09-06-2021, 12:28
autor: irenalo
Pytanie brzmiało:
Czy właściciel lokalu może z komórki lokatorskiej zrobić lokal usługowy? Jakieś przepisy to regulują?

upb
"Lokalem użytkowym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.".

Komórka nie jest lokalem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. Co najwyźej na "pobyt" kompotów lub rowerów. :-)

Przystosowanie takiej komórki będzie wymagało wielu prac adaptatycyjnych, więc nie obędzie się bez pozwolenia na budowę. Inną rzeczą jest to, czy w ogóle tam można zrobić lokal usługowy.

Nie ma co się łudzić - samo zgłoszenie zmiany przeznaczenia nie wystarczy.